BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bułkowska Małgorzata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Zmiany wielkości i struktury finansowego wsparcia rolnictwa - kraje rozwijające się vs kraje rozwinięte
Changes in the Volume and Structure of Financial Support for Agriculture - Developing Vs. Developed Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 35-39, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wspieranie rolnictwa, Finansowanie rolnictwa, Handel zagraniczny, Kraje rozwijające się
Agriculture support, Agricultural finance, Foreign trade, Developing countries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie kierunków zmian zachodzących w zakresie wsparcia sektora rolnego w powiązaniu ze światowym handlem produktami rolno-spożywczymi w krajach rozwiniętych i rozwijających się oraz wypływających z tego konsekwencji dla unijnego rolnictwa. Do analizy wykorzystano opracowania OECD odnoszące się do 47 krajów. Badania dotyczyły lat 1986-2012. Z przeprowadzonej analizy wynika, że kraje rozwijające się systematycznie zwiększają poziom wsparcia swoich producentów rolnych, a także w coraz szerszym zakresie wykorzystują formy pomocy zakłócające handel międzynarodowy. Można wnioskować, że w niedalekiej przyszłości kraje te mogą stanowić realne zagrożenie dla pozycji na arenie międzynarodowej krajów rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present the directions of changes in support for the agricultural sector in conjunction with the global trade in agri-food products in developed and developing countries, and the consequences flowing from the EU agriculture. For the analysis was used OECD data covering 47 countries. Research related to years 1986 to 2012. The analysis shows that the developing countries are steadily increasing their level of support for agricultural producers, as well as increasingly use forms of aid distorting international trade. It can be concluded that in the near future, these countries may constitute a real threat to the position of developed countries in the international arena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013. 2013: OECD.
  2. Czyżewski A., Kułyk P. 2006: Mechanizmy wsparcia rolnictwa w wybranych krajach wysokorozwiniętych i ich makroekonomiczne uwarunkowania, [w:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. FAOSTAT. 2011: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
  4. Grochowska R. 2012: Możliwości rozwoju rolnictwa unijnego w wyniku zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", 01/2012, SGGW, Warszawa, 75-82.
  5. Matthews A. 2013: Changing patterns of global agrifood trade, http://capreform.eu/changing-patterns-of-global-agrifood-trade/, dostęp: maj 2013.
  6. Power in agriculture. 2011: SAC Report, Scottish Agriculture College Report.
  7. http://www.ofc.org.uk/files/ofc/papers/sacreportfully-referenced.pdf.
  8. http://www.oecd.org.
  9. http://www.fao.org/home/en
  10. http://www.worldbank.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu