BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolata Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Infrastruktura społeczna jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Social Infrastructure as a Factor of Sustainable Development of Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 40-44, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony, Infrastruktura społeczna
Rural areas, Sustainable development, Social infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było wskazanie na infrastrukturę społeczną jako na jeden z najistotniejszych, a jednocześnie niezbędnych i najbardziej efektywnych czynników zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Na infrastrukturę społeczną składa się sieć powiązanych ze sobą urządzeń i instytucji (oświaty, kultury, ochrony zdrowia, turystyki, kultury fizycznej) realizujących określone potrzeby społeczne, które z reguły są zmienne w czasie i rosnące jakościowo i ilościowo w miarę postępującego rozwoju gospodarczego państwa i jego regionów. Pomiędzy infrastrukturą społeczną a rozwojem istnieje ścisły związek, gdyż wyposażenie infrastrukturalne determinuje tempo i poziom rozwoju, a rozwój gospodarczy warunkuje możliwości rozwoju infrastruktury. Funkcjonowanie elementów tworzących infrastrukturę społeczną umożliwia również realizację polityki społecznej w dziedzinie kształtowania warunków życia ludności oraz tworzenia ładu społecznego i przestrzennego. (abstrakt oryginalny)

Social infrastructure consists of a network of interconnected devices and institutions: education, culture, health care, tourism, physical culture, et al. They are performing specific social needs that usually are variable in time and they are growing qualitatively and quantitatively in the progressive economic development of state and its regions. Between social infrastructure and economic development are closely relationship, because infrastructure equipment determines the rate and level of development, and economic development determines the possibilities of the development of infrastructure. The functioning of the elements making up the social infrastructure also allows for the implementation of social policy in the field of formation of the living conditions and the creation of social and special order. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T. 1999: Ekorozwój jako zbiór cech, [w:] T. Borys (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 69-70.
 2. Brundtland G. 1987: Our Common Future: Report of the Word Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford, 7.
 3. Chmielak A. 2001: Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 8-9.
 4. Dolata M., Łuczka-Bakuła W. 2005: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 10.
 5. Grabska A. 2001: Infrastruktura jako czynnik konkurencyjności, [w:] A. Chmielaki (red.), Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 58.
 6. Janoś-Kresło M. 2012: Infrastruktura społeczna jako element zrównoważonego rozwoju, Analizy i Opracowania, nr 1, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 12.
 7. Kukuła S., Fotyma M. 1997: Podstawy naukowe dla efektywnego rozwoju rolnictwa w Polsce, [w:] Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, Falenty, 33.
 8. Klepacki B. 2000: Zrównoważony rozwój terenów wiejskich - wybrane aspekty teoretyczne, Rocz. Nauk. SERiA, t. 2, z. 1, 9.
 9. Kupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D. 2004: Gospodarka przestrzenna, Infrastruktura społeczna. Tom VI, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 18.
 10. Lęcznar M. 2008: Taksonomiczna analiza regionalnego zróżnicowania infrastruktury społecznej w Polsce, [w:] M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Rzeszowski, z. 11, Rzeszów, 113.
 11. Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów. 2009: Raport końcowy z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez firmę PAG Uniconsult w okresie od listopada 2008 r. do kwietnia 2009 r., Warszawa, 10.
 12. Palonka K.M. 1992: Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi, Polska Akademia Nauk - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa, 5.
 13. Ratajczak M. 1999: Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 17.
 14. Zabłocki G. 2002: Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Toruń, 121-122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu