BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygmunt Niewiadomski Zygmunt (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego a wolność gospodarcza
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 57, s. 117-124, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wolność gospodarcza, Samorząd terytorialny, Działalność gospodarcza
Economic freedom, Local government, Business activity
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Obowiązujące regulacje prawne dopuszczają zatem działalność gospodarczą jednostek samorządu terytorialnego w szerszym zakresie niż w latach 1994-1997, ale węższym niż w latach 1990-1994. Stanowią rozwiązanie pośrednie pomiędzy nieskrępowaną działalnością samorządu terytorialnego w sferze komercyjnej, a całkowitym jej zakazem, zbliżając się tym samym do rozwiązań powszechnie w Europie stosowanych. Polski ustawodawca zasadnie odróżnia działalność gospodarczą podejmowaną przez jednostki samorządu terytorialnego w sferze użyteczności publicznej i działalność gospodarczą podejmowaną poza tą sferą (działalność gospodarczą komercyjną). Równie zasadnie nie tworzy ograniczeń w podejmowaniu i prowadzeniu tej działalności w sferze użyteczności publicznej, a ogranicza ją w sferach wykraczających poza zadania użyteczności publicznej (zadania własne samorządu), przy czym czyni to w sposób zróżnicowany, w zależności od jednostki samorządu terytorialnego. Stosunkowo mniej krępuje gminę, w znacznie zaś większym stopniu ogranicza województwo. Jeżeli zaś idzie o powiat, to traktując go jako jednostkę subsydiarną w stosunku do gminy, w ogóle zakazuje mu podejmowania działalności gospodarczej komercyjnej. Tak ukształtowany model podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny rodzi pytanie o zgodność tych rozwiązań z przepisami Konstytucji, w szczególności z jej art. 61 ust. 3 i art. 203 ust. 3, a więc czy do jednostek tych ma zastosowanie zasada wolności gospodarczej. Na tak postawione pytanie trzeba odpowiedzieć negatywnie podzielając poglądy prezentowane w literaturze przedmiotu.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agopszowicz A., Zarys prawa samorządu terytorialnego, Wyd. UÂ, wyd. III, Katowice 1997, s. 11 i n..
 2. Art. 10 ust. 1 ustawy o gospodarcze komunalnej.
 3. Art. 13 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590).
 4. art. 2 ustawy z 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym - Dz.U. Nr 100, poz. 499.
 5. Ciapała J., Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako element gospodarki komunalnej, "Rejent" 2002, Nr 2-3, t. 10.
 6. Ciapała J., Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, RPEiS 2001, Nr 4.
 7. Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Wyd. Zakamycze 1998, s. 254 i n.
 8. Dz.U. Nr 100, poz. 499.
 9. Dz.U. Nr 16, poz. 95
 10. Dz.U. Nr 173, poz. 1807.
 11. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Wyd. C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2001.
 12. Niewiadomski Z., Podmioty administrujące, w: Prawo administracyjne. Część ogólna, pod red. Z. Niewiadomskiego, Wyd. Prawnicze LexisNexis, wyd. 2, Warszawa 2002, s. 156.
 13. Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa, wyd. JAiZ, Warszawa 1988, s. 13 i n.
 14. Niewiadomski Z., Skoczny T., Das Problem der Zulässigkeit der wirtschaftlichen Aktivität der Gemeide. Referat na konferencji ́ międzynarodowa (14-18 maja 1990 r., Graz),maszynopis w bibliotece Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Skoczny T., Dopuszczalność działalności gospodarczej gmin, "Samorząd Terytorialny" 1991, Nr 3, s. 5-6.
 16. Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu