BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cicirko Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Alternatywne metody szacowania cash flows
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 58, s. 56-66, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Przepływy pieniężne, Przedsiębiorstwo
Finance, Cash flows, Enterprises
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zsumowane przepływy pieniężne z poszczególnych rodzajów działalności tworzą strumień pieniężny netto, czyli cash flows z całej działalności jednostki. Należy się w tym miejscu zastanowić, czy otrzymany wynik, bez względu na zastosowaną metodologię, jest wielkością prawidłową, ponieważ bardzo łatwo o pomyłkę w toku tak wielu przeliczeń i korekt. Powstaje zatem pytanie, jak sprawdzić poprawność obliczeń? Wygenerowany przez przedsiębiorstwo całkowity strumień pieniężny netto powiększa zasób gotówki występujący na początku okresu sprawozdawczego. Innymi słowy prawdziwa staje się następująca zależność: SP ŚP + CFN = SK ŚP, gdzie: CFN - strumień pieniężny netto, SP SP - stan środków pieniężnych na początek okresu, SK SP - stan środków pieniężnych na koniec okresu. Powyższa formuła weryfikująca poprawność wyliczenia cash flows, pozwalała otrzymać wiarygodną odpowiedź jedynie do końca 2001 roku. W znowelizowanej ustawie o rachunkowości występują niejednorodne pojęcia aktywów pieniężnych na potrzeby bilansu i rachunku przepływów pieniężnych. W myśl zawartej w ustawie definicji aktywów pieniężnych, aktywa płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia lokaty, zalicza się na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej. Natomiast w bilansie te same aktywa niekoniecznie będą wykazywane w pozycji środki pieniężne i inne aktywa finansowe - mogą np. pojawić się w pozycji inne krótkoterminowe aktywa finansowe. Wystąpić zatem może niezgodność sumy przepływów pieniężnych netto i zmiany stanu środków pieniężnych wynikających z bilansu. Konieczne zatem może być korygowanie otrzymanego wyniku z formuły sprawdzającej o pewne kategorie krótkoterminowych aktywów finansowych, aby otrzymać odpowiedz co do poprawności oszacowanego strumienia cash flows (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.
  2. Ostaszewski J., Zarządzanie Finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu