BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierak Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Ziółkowski Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Metodyka oceny projektów inwestycyjnych gmin współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej (synteza badań własnych)
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 59, s. 75-93, rys., bibliogr 9 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje gminne, Fundusze unijne, Źródła finansowania
District investments, EU funds, Source of financing
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Podstawowym celem funkcjonowania gmin jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Skuteczna realizacja tego celu wymaga ponoszenia nakładów finansowych, zarówno na zaspokojenie bieżących potrzeb, jak i na inwestycje komunalne. Niestety, realizacja zadań bieżących pochłania większość środków finansowych, znajdujących się w dyspozycji władz gminy. Nie starcza więc własnych środków na finansowanie zadań inwestycyjnych. Potrzeby w tym względzie są bardzo duże, co wynika z konieczności likwidacji najbardziej palących problemów (barier i progów rozwojowych) związanych z niedorozwojem infrastruktury technicznej i społecznej oraz niezadowalającym stanem środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, a także zagospodarowania przestrzennego. Ta sytuacja ma negatywny wpływ na poziom warunków życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W tych warunkach polskie gminy w coraz większym stopniu poszukują zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji komunalnych. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otwiera nowe perspektywy na dodatkowe źródła współfinansowania inwestycji gminnych, w postaci funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Środki finansowe z tych funduszy mogą przyczynić się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, poprawy standardu świadczenia usług społecznych, stanu środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, a w konsekwencji do wyższego poziomu życia mieszkańców. Wykorzystanie tej szansy zależy przede wszystkim od samych gmin, w szczególności od ilości i jakości projektów inwestycyjnych zgłaszanych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Wszystkie projekty zgłaszane do funduszy strukturalnych muszą wynikać z zapisów Narodowego Planu Rozwoju i programów operacyjnych. Jednym z nich jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Nie są to "łatwe pieniądze" do pozyskania przez gminy. Warunkiem ich pozyskania jest przygotowanie i przedstawienie rzetelnie opracowanych projektów inwestycyjnych zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej procedurą. Jako załączniki standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania na projekt realizowany w ramach ZPORR wymagane są m.in. dwa podstawowe dokumenty: plan rozwoju lokalnego i studium wykonalności projektu. Dokumenty wymagają zgromadzenia wielu informacji źródłowych i przeprowadzenia kompleksowej i rzetelnej analizy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Zalewski A., Metody oceny projektów rozwojowych, w: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, praca zbiorowa pod red. M. Majchrzaka i A. Zalewskiego, "Monografie i Opracowania", Nr 483, SGH,Warszawa 2000, s. 202.
  2. Kawala J., M. Modra, E. Kalinowska, Studium wykonalności dla inwestycji komunalnych, LEMTECH KONSULTING, Kraków 2003, s. 13.
  3. Podręcznik Wdrażania Procedur ZPORR, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
  4. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003,s. 11-34.
  5. Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą. Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995, s. 1-6.
  6. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myÊlenie, systemowe działanie, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "PLACET", Warszawa 1994, s. 123-141.
  7. Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy, w: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, praca zbiorowa pod red. M. Majchrzaka i A. Zalewskiego, Monografie i Opracowania SGH, Warszawa 2000, Nr 483, s. 58.
  8. Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, pod red. H. Sochackiej-Krysiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 43-86.
  9. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Uzupełnienie Programu, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, kwiecieƒ 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu