BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Legutko-Kobus Paulina
Tytuł
Uwarunkowania przyrodnicze w programowaniu rozwoju lokalnego
Natural Conditioning in Local Development Programming
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 1, s. 61-81, tab., bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Samorząd terytorialny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Regional development, Regional policy, Local government, Social economic development, Local government units
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój nauk z zakresu zarządzania i planowania strategicznego, zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, a głównie proces integracji z Unią Europejską i potrzeba implementowania zasady rozwoju zrównoważonego do wszystkich działań, także lokalnych, stały się podstawą do stosowania zasady programowania w praktyce jednostek samorządu terytorialnego (jst). (fragment tekstu)

Sustainable development is based on equal treatment of social, economical and ecological aspects of development processes. Natural conditionings can be regarded by local communities both as an obstacle or as a stimulating factor of development. The article presents: • analysis of the scope and context of taking into account the natural conditioning in local programming, • comparative analysis of local documents regarding identification of natural environment values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S. L., Lokalna polityka gospodarcza, Wyd. UMK, Toruń 1994, s. 12.
 2. Bernaciak A., Spychała M., Programowanie ochrony środowiska w gminie, czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska, Sorus, Poznań 2007, s. 17-19.
 3. Borys T., Planowanie ekorozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, "Ekonomia i Środowisko" 2001, nr 2, s. 67.
 4. Borys T., Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, w: Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Of. Wyd. Branta, Bydgoszcz 2005, s. 186-200.
 5. Chojnicki Z., Czyż T., Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno -gospodarczego, w: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, red. J. Parysek, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2004, s. 16.
 6. Czaja S., Becla A. , Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 44.
 7. Czaja S., Becla A. , Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 42-44.
 8. Dale D., Mitiguy N., Dla odmiany... planowanie, Fundusz Współpracy, Warszawa 1995, s. 13.
 9. Daly H., Sustainable development: definitions, principles, policies, The World Bank, Washington 2002.
 10. Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, ARK, Warszawa 1999, s. 31.
 11. Dubel K., Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gmin, CEEW Krosno, MOŚZNiL, Warszawa 1993,s. 3-5.
 12. Dubel K., Uwarunkowania przyrodniczce w planowaniu przestrzennym, wyd. II rozsz., Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2000, s. 48-52.
 13. DzU nr 155 poz. 1298.
 14. DzU nr 199 poz. 1227.
 15. Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 16. Ewaluacja ex post. Teoria i praktyka badawcza, red. A. Haber, PARP, Warszawa 2007, s. 7.
 17. Giordano K., Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Wyd. KUL, Lublin 2005.
 18. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2003, s. 17.
 19. Godlewska J. , Programowanie zrównoważonego rozwoju gminy, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.
 20. Gorzelak G., Podstawowe pojęcia polityki regionalnej, http://www.infoport.pl
 21. Gorzelak G., Szanse polskich regionów (założenia długofalowej strategii rozwoju regionalnego Polski),w: VII Kongres Ekonomistów Polskich, t. V, Problemy rozwoju regionalnego, red. J. Brdulak, PTE, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2001, s. 84-85, 95.
 22. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, w: VII Kongres Ekonomistów Polskich, t. V, Problemy rozwoju regionalnego, red. J. Brdulak, PTE, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2001, s. 18.
 23. http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/fece-6076ee74894b45e57a51b19f1984.pdf
 24. Janikowski R., Zrównoważony rozwój lokalny. Teoria i praktyka, Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. IV, Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Warszawa-Katowice 2006, s. 97.
 25. Koch J., Umweltrecht, Hamburg 2002.
 26. Kozłowski S. , Droga do ekorozwoju, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
 27. Kozłowski S., Strategia polityki ekologicznej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 1991, maszynopis, s. 3.
 28. Kozłowski S., Uwarunkowania przyrodnicze planowania przestrzennego, w: Zasady polityki przestrzennej, "Biuletyn KPZK PAN" 1989, z. 143.
 29. Kozłowski S., W drodze do ekorozwoju, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997, s. 144-147.
 30. Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kurpisz SA, Poznań 2005, s. 11.
 31. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Gospodarka regionalna i lokalna,red. nauk. Z. Strzelecki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, s. 125.
 32. Legutko-Kobus P., Odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami a programowanie rozwoju lokalnego, w: Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. nauk. J. Osiński, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2009, s. 71-81.
 33. Leksykon ochrony środowiska, red. J. Ciechanowicz - McLean, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009,s. 399-401.
 34. Łabno G., Ekologia. Słownik encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław 2006, s. 372.
 35. Maik W., Parysek J., Klasyfikacja i charakterystyka barier wzrostu w gospodarce przestrzennej, w: Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej, red. B. Gruchman, "Biuletyn KPZK PAN", Warszawa 1978, s. 32-57.
 36. Memoriał w sprawie wprowadzenia Strategii ekorozwoju w Polsce, Wyd. KUL, Lublin, listopad 1997, s. 10.
 37. Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 107-108.
 38. Parysek J. J. , Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2007, s. 118.
 39. Perkowski M., Integracja europejska. Wprowadzenie, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 397.
 40. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998, s. 210.
 41. Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Toruń 2003, s. 149.
 42. Przyszłość ekorozwoju, Wyd. KUL, Lublin 2005.
 43. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projekt umiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, DzU nr 164 poz. 1587.
 44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, DzU nr 118 poz. 1233.
 45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, DzU nr 66 poz. 620.
 46. Stoner J., Frejman R. , Gilbert D. , Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 262.
 47. Strzelecki Z., Sytuacja planowania regionalnego.Przypadek Mazowsza, w: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno -środowiskowe,red. S. Kozłowski P., Legutko -Kobus, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 26.
 48. Sulmicka M., Priorytety polityki gospodarczej Unii Europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej, w: Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red. J. Stacewicz, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 54-55.
 49. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003, s. 47-48.
 50. Teisseyre-Sierpińska M., Uwarunkowania przyrodnicze w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w: Uwarunkowania przyrodnicze w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, "Biuletyn Informacji ZG TUP", Warszawa-Łódź 1998, s. 26-28.
 51. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU 2007 nr 39 poz. 587.
 52. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU nr 80 poz. 717.
 53. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU nr 80 poz. 717.
 54. Uwarunkowania przyrodnicze w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, "Biuletyn Informacji ZG TUP", Warszawa-Łódź 1998, s. 70-76.
 55. Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym,red. M. Kistowski, B. Korwel -Lejkowska, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu