BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Jarmarki jako forma promocji produktów tradycyjnych
Ethnic Fairs as a Form of Promotion of Traditional Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 35, s. 253-266, rys.,tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych
Słowa kluczowe
Promocja, Produkt, Kraj pochodzenia produktu, Marketing terytorialny, Interakcje społeczne
Promotion, Product, Country of origin (COO), Territorial marketing, Social interaction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od kilku lat zauważa się ożywienie zainteresowania producentów oraz władz regionalnych, jak i samych konsumentów produktami tradycyjnymi. Coraz więcej osób postrzega je jako atrakcyjne i uświadamia sobie, że warte są ochrony i promocji. Produkty te stanowią swoistą wizytówkę, a nawet markę regionu. Przyczyniają się do tego, że region, z którego pochodzą, jest powszechnie rozpoznawany. Aby były zauważone, należy podjąć odpowiednie działania promocyjne, mające na celu zapoznanie z nimi odbiorców, podkreślenie ich wyjątkowości, a równocześnie - zachęcenie do zakupu. Jedną z istotnych form promocji są jarmarki. Dlatego w artykule poruszono problematykę wykorzystania jarmarków do promowania produktów tradycyjnych, głównie żywnościowych. Jarmarki stanowią styk popytu z podażą, skutecznie umożliwiają dotarcie do nabywców oraz dostawców. Współczesne jarmarki mają zasięg lokalny lub stają się rodzajem festynu zakrojonego na szerszą skalę. Artykuł ma charakter przeglądowy, stanowi - w zamierzeniu autorki - inspirację do dyskusji nad przedstawioną problematyką. Egzemplifikacji dokonano na postawie wybranych jarmarków, podkreślając ich znaczenie dla promocji produktów tradycyjnych. Główną metodą badawczą jest analiza dokumentacyjna oraz studia przypadków.(abstrakt autora)

For several years it can be noticed, that the producers, regional authorities and consumers have been increasingly interested in traditional products. More and more people perceive traditional products as an attraction and realize that they should be protected and promoted. These products are a kind of showcase and even a region's brand. They contribute to the fact that their region of origin is widely recognized. In order for traditional products to be recognized there is a need for taking appropriate promotional activities aimed at familiarizing the audience with them and emphasize their uniqueness, at the same time encouraging their purchase. One of the important forms of promotion are ethnic fairs. Thus the paper addresses the issues of the use ethnic fairs for promoting traditional products, mainly food. Ethnic fairs are the meeting point for supply and demand, effectively allowing reaching customers and suppliers. Today, ethnic fairs are often local in range or are the kind of the festival of a wider scale. The paper is a review and the author's intention is to stimulate discussion on these issues. Exemplification is made on the basis of selected ethnic fairs, emphasizing their importance for the promotion of traditional products. The main research method is documentary analysis and case studies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cova V., Cova B., Les particules expérientielles de la quête d'authenticité du consommateur, "Décisions Marketing" 2002, n° 28.
 2. Dietl J., Handel we współczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, strategia, PWE, Warszawa 1991
 3. Europejski system oznaczeń, http://www.trzyznakismaku.pl/oznaczenia.
 4. http://jarmarkdominika.pl/.
 5. http://www.jarmarkjagiellonski.pl/Zdjecia-7-16-6_16.html.
 6. Imieniny ulicy Święty Marcin, http://www.poznan.pl/mim/swmarcin/imieniny-ulicyswiety- marcin,p,221.html.
 7. Jarmark Jagielloński 2013, http://www.jarmarkjagiellonski.pl/Jarmark_Jagiellonski_ 2013-1-466-60.html.
 8. King R.P. i in., Comparing the structure, size, and performance of local and mainstream food supply chains, United States Department of Agriculture, Economic Research Report nr 99, June 2010, http://www.ers.usda.gov/media/122609/err99_1_.pdf.
 9. Lista produktów tradycyjnych według województw, http://www.minrol.gov.pl/pol/ Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/.
 10. Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych, http://bluecity.pl/wydarzenia/ miedzynarodowy-jarmark-produktow-regionalnych-,2457,pl.html.
 11. PDO, PGI, TSG logos for download (© European Union), http://ec.europa.eu/agri culture/quality/schemes/logos/index_en.htm
 12. Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja - przykłady dobrych praktyk,Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura, Warszawa 2013.
 13. Przepisy UE - produkty regionalne i tradycyjne, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosczywnosci/ Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Przepisy-UE-Produkty-regionalne-i-tra dycyjne/.
 14. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 15. Szymecka A., Włoski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych,
 16. O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 17. Traditionelle Lebensmittel in Österreich, http://www.traditionelle-lebensmittel.at/ article/articleview/70647/1/26084.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu