BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kropsz Irena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Przedsiębiorczość pozarolnicza jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych Dolnego Śląska
The Non-Agricultural Activity as the Source of Additional Incomes in Agricultural Farms in the Lower Silesia Area
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 123-128, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Gospodarstwa rolne, Dochody, Dochody rolnicze
Rural areas, Arable farm, Income, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Badania podjęte z uwzględnieniem obniżającego się poziomu dochodów pochodzących zwłaszcza z pracy w rolnictwie pozwoliły na określenie struktury dochodów uzyskiwanych w badanych gospodarstwach. Obiekty do badań wybrano celowo, uwzględniając położenie gospodarstwa na obszarze wiejskim oraz prowadzenie dodatkowej działalności pozarolniczej. Wyniki badań dowiodły, że ze względu na niskie dochody z działalności rolniczej większość rolników podejmuje działalność pozarolniczą w celu pozyskania dodatkowych dochodów, które uzupełniają braki finansowe wynikające z działalności podstawowej. Sprzężenie działalności rolniczej i pozarolniczej jest dla gospodarstw szansą na wykorzystanie nadwyżek siły roboczej bez konieczności podejmowania pracy poza gospodarstwem. (abstrakt oryginalny)

Taking into account dropping level of incomes coming especially from the work in agriculture the investigation allowed to estimate the structure of incomes in studied farms. The objects of investigations were chosen taking into account the position of the farm on country areas and the leadership of the additional non-agricultural activity. The results of investigations proved that the low incomes from the agricultural activity and generally difficult economic situation of farms had forced majority of farmers to take up non-agricultural activity to obtain additional incomes resulting from the basic agricultural activity. The connection of the agricultural and non-agricultural activity can be a chance for utilization of the surpluses of working force without the necessity of undertaking the work beyond the farm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kłodziński M., 1999. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. W: Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich. IRWiR, PAN, Warszawa, 25-34.
  2. Kopeć B., 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wyd. AR, Wrocław, 166-199.
  3. Kropsz I., 2003. Rola infrastruktury i przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 5, 4, Warszawa, 163-167.
  4. Projekt badawczy KBN nr 2 P06 R 0522 pt. "Procesy dostosowawcze obszarów wiejskich Dolnego Śląska do wymogów UE". Kierownik projektu: Barbara Kutkowska. Maszyn. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  5. Rak A.M., 2008. Strategie rozwojowe pozarolniczej działalności gospodarczej rolników indywidualnych (na przykładzie gminy Brańsk). Rocz. Nauk. SERiA 10, 3, Warszawa, 476-481.
  6. Ryznar J., 1999. Metody stosowane w pracy badawczej z zakresu doradztwa rolniczego. Wyd. AR, Wrocław, 52-58.
  7. Stachak S., 2006. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa, 213-216.
  8. Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, 2001. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 5, 21-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu