BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węziak-Białowolska Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kapitał społeczny w Polsce - propozycja pomiaru i wyniki
Źródło
ISiD Working Papers, 2010, nr 4, s. 30, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Zeszyty ISiD
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Metody pomiarowe
Social capital, Measuring methods
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Koncepcja kapitału społecznego staje się coraz bardziej popularna. Bartkowski [2007, s 59- 60] wskazuje na bardzo dynamiczny wzrost liczby publikacji dotyczących tej tematyki w ciągu ostatnich 20 lat. Pomimo tego, pojęcie kapitału społecznego nie doczekało się jak dotąd jednej definicji. Brak jest równieŜ wspólnej nomenklatury, a takŜe nie wypracowano spójnych rozwiązań dotyczących struktury oraz pomiaru kapitału społecznego. Z tego względu w artykule podjęto próbę zweryfikowania, czy podejście do mierzenia kapitału społecznego proponowane przez van Oorschota, Artsa i Gelissena [2006] moŜe być zastosowane w warunkach polskich. W pierwszym kroku przedstawiono model konceptualny kapitału społecznego proponowany przez tych trzech autorów. W kroku drugim sprawdzono, czy badanie Diagnoza Społeczna moŜe dostarczyć wskaźników kapitału społecznego. W kroku trzecim przeanalizowano, czy wyselekcjonowane wskaźniki mają odpowiednie własności, aby tworzyć wskaźniki syntetyczne. W kroku czwartym zbudowano modele pomiarowe dla wymiarów kapitału społecznego i prześledzono zmiany ich poziomu w okresach 2005 - 2007 oraz 2005 - 2009. W kroku ostatnim podjęto próbę zintegrowania trzech wymiarów kapitału społecznego i określenia jego zmian w okresach 2005 - 2007 oraz 2005 - 2009. NaleŜy podkreślić, Ŝe uzyskane wyniki są w znacznym stopniu wynikiem wyboru źródła danych, jak równieŜ sposobu operacjonalizacji, na które w znaczny sposób wpłynęła niepełna porównywalność baz danych z kolejnych rund badania Diagnoza Społeczna. Niemnej jednak w świetle uzyskanych wyników moŜna stwierdzić, Ŝe wymiary kapitału społecznego mogą być operacjonalizowane w sposób zaprezentowany w artykule. Świadczą za tym zarówno satysfakcjonujące wartości statystyk dopasowania modeli dla pojedynczych grup, ale przede wszystkim dla wielu grup, jak i dodatnie wartości ładunków czynnikowych oraz statystyczna istotność zdecydowanej większości zmiennych wskaźnikowych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asparouhov T., Muthen B., 2008, Exploratory Structural Equation Modeling, version 5, Nov.2008.
 2. Bartkowski J., 2007, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] "Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny", Herbst M. (red.), Scholar, Warszawa.
 3. Bourdieu P., 1983, The Forms of Capital, tytuł w orginale Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, [w:] Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, Sonderheft 2), red. Reinhard Kreckel, Otto Schartz & Co. Goettingen, s. 183-98. tłumaczenie angielskie R.Nice, http://www.viet-studies.org/Bourdieu_capital.htm, stan 17.09.2006.
 4. Coleman J.S., 1994, Foundations of Social Theory, The Belknap Press of Harvard University Press, London.
 5. Czapiński J., 2006, Polska - państwo bez społeczeństwa, "Nauka", 1/2006, s. 7-26.
 6. Davidov E., 2008, A Cross-Country and Cross-Time Comparison of the Human Values Measurements with the Second Round of the European Social Survey, "Survey Research Methods", Vol.2, No.1, pp. 33-46.
 7. Davidov E., 2009, Testing the cross-country and cross-time equivalence of the human values measurements with the 3rd Round of the European Social Survey (ESS), 11.06.09, QMSS2 - ESF Seminar.
 8. Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna. Badanie warunków i jakości życia Polaków,
 9. Fukuyama F., 2000, Social capital and civil society, International Monetary Fund, Washington, D.C.
 10. Grootaert Ch., 1998, Social Capital: The Missing Link?, Social Capital Initiative, Working Paper No. 3, The World Bank.
 11. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, 2007, red. Herbst M., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. Kaplan D., 2009, Structural equation modeling. Fundation and Extentions, Sage, Los Angeles.
 13. Newton K., 1999 , Social Capital and Democracy in Modern Europe, in: J. W. van Deth, M. Masafti, K. Newton, P. F. Whiteley (eds), Social Capital and European Democracy, pp. 3-24. London: Routledge.
 14. North D. C., 1990, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, New York.
 15. OECD, 2001. The Well-being of Nations. The role of human and social capital, http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_34543_1_1_1_1_1,00.html, stan na dzień 20.01.2007.
 16. Paxton P., 1999, Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment, "American Journal of Sociology", Vol. 105, pp. 88-127.
 17. Paxton P., 2002, Social Capital and Democracy: an Interdependent Relationship, "American Sociological Review", Vol. 67, pp. 254-77.
 18. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 19. Putnam R., 2001, Social Capital: Measurement and Consequences, [w:] The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being, International Symposium Report edited by the OECD and HRDC.
 20. Steenkamp J-B., Baumgartner H.,1998, Assessing Measurement Invariance in Cross-National Consumer Research, "Journal of Consumer Research", Vol. 25, No. 1 (Jun.1998), pp. 78-90.
 21. van der Veld W. M., 2009, Methodological Aspects of the Cross-National Evaluation of a Theory on the Causes of Generalized Social Trust, QMSS2 seminar at Bolzano-Bozen, Italy, June 11-12, 2009.
 22. van Oorschot W., Arts W., Gelissen J., 2006, Social Capital in Europe. Measurement and Social and Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon, "Acta Sociologica", Vol. 49(2), pp. 149-167.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu