BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecki Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 2008-2035
Źródło
ISiD Working Papers, 2010, nr 6, s. 54, tab., wykr., bibliogr. 38 poz.
Zeszyty ISiD
Słowa kluczowe
Zatrudnienie w rolnictwie, Podaż pracy, Porównania międzynarodowe
Employment in agricultural sector, Labour supply, International comparisons
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem opracowania jest opis zmian liczby i struktury wieku pracujących w rolnictwie w latach 1993-2008 oraz projekcja zmian tej populacji do roku 2035. Projekcja została przygotowana dynamiczną metodą kohortową, stosowaną do przewidywania podaŜy pracy w opracowaniach OECD oraz Komisji Europejskiej. Projekcja na lata 2009-2035 została dokonana przy załoŜeniu kontynuacji przemian generacyjnych obserwowanych w okresie 2003-2008 tzn. utrzymania się profilu zatrudnienia w rolnictwie według wieku oraz wykorzystaniu projekcji ludności Polski przygotowanej przez Eurostat (EUROPOP2008). Przewiduje ona, Ŝe do 2035 roku liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym zmniejszy się do około 1 mln (o 50%), co pociąga spadek odsetka pracujących w rolnictwie z 14% do około 7% ogółu pracujących w gospodarce. Wzrost odsetka osób młodych uŜytkujących gospodarstwa rolne, które są większe od przeciętnej, przyczyni się do zmniejszenia odsetka osób pracujących w najmniejszych gospodarstwach z 72% obecnie do około 58%. Zmiany wiązać się będą się takŜe z odpływami z rolnictwa na rynek pracy około 20-30 tys. osób rocznie. Około 2015 roku Polska powinna osiągnąć odsetek pracujących w rolnictwie zbliŜony do obserwowanego w 2008 roku w Grecji i Portugalii, krajach o najwyŜszym udziale rolnictwa wśród pracujących w grupie krajów byłej UE15. (abstrakt oryginalny)

This paper presents changes in the size of agricultural employment in Poland and its age composition - observed in the period 1993-2008 and predicted until 2035. Projections have been prepared by the dynamic cohort method, used for labour supply projections in the OECD and EC studies. Projections of agriculture employment until 2035 have been prepared under the assumption of the constant effects of cohort changes i.e. the age profile of participation rates remained unchanged. They have used Poland's population projections prepared by Eurostat (EUROPOP2008). According to the projections employment in agriculture will decline nearly 1,000 thousands. 2035 (i.e. by 50%). It will result in the declining share of agriculture employment in the total employment from 14% in 2008 to 7% in 2035. The increasing number of younger farmers with larger bigger farms on average, will contribute to changes of the size composition of farms - the percentage of the smallest farms (below 5 ha) is predicted to drop from 72% to 58%. The changes in agriculture employment would also generate the annual outflow of about 20-30 thousands. ex-farmers to the labour market. Around 2015 the percentage of employees in agriculture will decline to 11%, the level close to observed in Greece and Portugal in 2008. These are countries with the highest share of agriculture employment among the former EU-15 countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski M. (red.) (2007) Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 2. Bukowski M. (red.) (2006) Zatrudnienie w Polsce 2005. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 3. Burniaux J. Duval R., Jaumotte F., (2004a) Coping with ageing: a dynamic approach to quantify the impact of alternative policy options on future labour supply in OECD countries, OECD Working paper nr 371, OECD.
 4. Chmielewski P., (2009) Warunki rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 23-24.
 5. Czapiński J., Panek T., (2009) Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 6. Czapla J., Guba W., (2002) Wspólna polityka rolna i jej skutki dla Polski po akcesji do Unii Europejskiej, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 7. Dudek M., Wrzochalska A., Zwoliński Ł., (2009) Kapitał ludzki polskiej wsi, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 23-24.
 8. EC, European Commission (2006) The impact of ageing population on public expenditure: projections for EU25 Member States on pensions, health care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050). Report prepared by the European Commission (DG ECFIN), Special Report No. 1/2006 DG ECFIN.
 9. Eurostat (2008) New European population projection 2008-2060, http://www.aaliance.eu/public/news/eurostat-new-european-population-projections-2008-2060, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/proj_r08c_esms.htm.
 10. Eurostat (2009) Online database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
 11. FAO (2009) Food and Agriculture Organization of the United Nations database - FAOSTAT: http://faostat.fao.org/site/550/DesktopDefault.aspx?PageID=550#ancor.
 12. Floriańczyk Z., (2009) W świetle rachunków ekonomicznych., "Nowe Życie Gospodarcze", nr 23-24.
 13. Frenkiel I., (2003) Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 14. Frenkiel I. (2007) Pracujący w gospodarstwach rolnych - według spisów rolnych 2002 i 2005, Studia i Monografie 1/2007. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 15. Funck B., Pizzati L. (2002) Labour, Employment, and Social Polices in the EU Enlargement Process. Changing Perspectives and Policy Options, World Bank, Washington.
 16. GUS (1994) Rocznik Statystyczny 1994. ZWS, Warszawa.
 17. GUS(2003) Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, ZWS, Warszawa.
 18. GUS (2006) Charakterystyka obszarów wiejskich w 2005 roku, GUS, Olsztyn.
 19. GUS (2008) Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku, GUS, Warszawa.
 20. GUS(2008) Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, GUS, Warszawa.
 21. GUS(2009a) Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035. Notatka informacyjna, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4559_PLK_HTML.htm.
 22. GUS(2009b) Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003-2007, GUS, Warszawa.
 23. GUS(2009c) Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008, ZWS, Warszawa.
 24. Holzer J. Z. (2003) Demografia, PWE. Warszawa.
 25. Ingham H., Ingham M., (2004) How big is the problem of Polish Agriculture?"Europe-Asia Studies", vol. 56, no. 2, pp. 213-234.
 26. Ingham M., Ingham H., (2005). Labour flows into and out of Polish agriculture: A microlevel analysis, Lancaster University Management School Working Paper 2005/009.
 27. Jezierski A., Leszczyńska C. (2003) Historia gospodarcza Polski, Key text, Warszawa.
 28. Józwiak W. (2003) Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002, GUS, Warszawa.
 29. Kagan A., (2009) Duże mogą więcej, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 23-24.
 30. Karwat-Woźniak A., (2009) Kiedy dogonimy Europę. Możliwości wzrostu siły ekonomicznej polskich gospodarstw indywidualnych, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 23-24.
 31. Kaleta A., (2008) Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytety Mikołaja Kopernika, Toruń.
 32. Kotowska I.E., Kuszewski P. (1999) Tendencje rozwoju demograficznego w latach 1950-1997, w: Kotowska I.E., red., Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90-tych w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego (s. 85-98). Monografie i Opracowania 461, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 33. Nachtman G. (2009) Opłacalność produktów ekologicznych, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 23-24.
 34. Socha M., Sztanderska U., (2000) Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa.
 35. Strzelecki Z. /red./ (2006) Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2005-2006. Rządowa Rada Ludnościowa. Warszawa.
 36. Strzelecki, P. (2009). The multi-state population projection of Poland's population by educational attainment for the years 2003-2030, "Studia Demograficzne", 2/152, s. 23-44.
 37. UKIE (2008) Cztery lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych, Warszawa.
 38. Węziak-Białowolska D. (2010) Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu