BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węziak-Białowolska Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Operacjonalizacja i skalowanie w ilościowych badaniach społecznych
Źródło
ISiD Working Papers, 2011, nr 16, s. 49, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Zeszyty ISiD
Słowa kluczowe
Metodologia badań, Metody pomiarowe, Modele ekonomiczne, Modelowanie procesów gospodarczych, Model polityki gospodarczej
Research methodology, Measuring methods, Economic models, Economic process modeling, Economic policy model
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Niniejszy tekst jest efektem prac badawczych mających na celu zebranie i uporządkowanie pojęć i metod związanych z początkowymi etapami przygotowania naukowego badania ilościowego. Jednocześnie stanowi punkt wyjścia do kolejnych zadań badawczych, które obejmą zebranie i uporządkowanie metod (1) zbierania danych niezbędnych do realizacji załoŜonych celów badawczych, (2) ich odpowiedniego przygotowania oraz (3) analizy. Tekst został w całości poświęcony zagadnieniom związanym z operacjonalizacją badanych pojęć oraz metodom ich skalowania. Ze względu na charakter opracowania (część większej pracy badawczej) tematyka została celowo zawęŜona do tych obszarów. Tekst został przygotowany w ten sposób, aby nie tylko prezentować podstawy teoretyczne przedstawionych zagadnień, ale równieŜ ilustrować je skrótowymi przykładami zastosowań w badaniach naukowych wraz ze wskazaniem, gdzie moŜna znaleźć pełen opis. Ponadto w sposób zamierzony nie prezentowano szczegółowo zagadnień metodologicznych omawianych w wielu podręcznikowych pozycjach polskojęzycznych. Tekst składa się z dwóch głównych części: operacjonalizacja oraz pomiar i skalowanie. W części poświęconej operacjonalizacji pokrótce przedstawiono etapy projektowania badania naukowego ze szczególnym naciskiem na etap budowy modelu konceptualnego oraz jego operacjonalizację. W części poświęconej zagadnieniom pomiaru i skalowania najpierw omówiono zagadnienia związane z definicjami pomiaru i skalowania, a następnie przedstawiono wybrane metody skalowania. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adrian B., 2003, Klimat szkoły, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa, s. 609-613.
 2. Arends R., 1994, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa.
 3. Białowolski P., Węziak-Białowolska D., 2011, Zastosowanie analizy klas ukrytych do identyfikacji wykluczenia gospodarstw domowych z rynku kredytowego "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", Nr 23/2011, s.159-174.
 4. Bond T.G., Fox Ch. M., Applying The Rasch Model. Fundamental Measurement in the Human Science, Lawrenece Erlbaum Associates, Publishers Mahaw, New Jersey 2001.
 5. Brown T.A., 2006, Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, The Guilford Press, New York, London.
 6. Chen F.F., 2007, Sensitivity of Goodness of Fit Indexes to Lack of Measurement Invariance, "Structural Equation Modeling", 14(3), 464-504.
 7. Churchill G. A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Coombs C. H., Dawes R.M., Tversky A., Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1977.
 9. Davidov E., 2008, A Cross-Country and Cross-Time Comparison of the Human Values Measurements with the Second Round of the European Social Survey, "Survey Research Methods", Vol.2, No.1, 33-46.
 10. Freiberg H.J. (red.) (1999) School Climate: Measuring, Improving and Sustaining Healthy Learning Environments, Falmer Press, London.
 11. Górniak J., 2000, My i nasze pieniądze. Kraków, Aureus.
 12. Green E. K., Applications of the Rasch Model to Evaluation of Survey Data Quality, "New Directions for Evaluation", No.70, s.81-92, 1996, Jossey-Bass Publishers.
 13. Green, Kathy E. i Catherine G. Frantom. 2000. Survey development and validation with the Rasch Model, A paper presented at the International Conference on Questionnaire Development, Evaluation, and Testing. http://www.jpsm.umd.edu/qdet/final_pdf_papers/green.pdf.
 14. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe: metody i techniki, Warszawa 2002, PWE.
 15. Kotowska, Irena E. i in. 2003. Polityka ludnościowa - cele, rozwiązania, opinie. Raport z badania finansowanego przez KBN, 5H02B 020 20. Warszawa.
 16. Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M., 2005, Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Konceptualizacja badań, "Współczesne Zarządzanie", nr 1/2005, p. 5-23.
 17. Nachmias D, Frankfort-Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2001.
 18. OECD 2008, Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide.
 19. Ostasiewicz W., Istota pomiaru statystycznego, [w:] Pomiar statystyczny, red. W.Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 20. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 21. Rószkiewicz M., Oszczędzanie. Postawy i zachowania polskich gospodarstw domowych wobec oszczędzania, Aureus, Kraków 2008.
 22. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 23. Saris, W. E., Gallhofer, I. N., 2007, Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research. Hoboken, NJ: Wiley.
 24. Skrondal A., Rabe-Hesketh S., Generalized Latent Variable Modeling. Mulitlevel. Longitudinal, and Structural Equation Models Chapman&Hall/CRC, 2004.
 25. Steenkamp J-B., Baumgartner H.,1998, Assessing Measurement Invariance in Cross-National Consumer Research, "Journal of Consumer Research", Vol. 25, No. 1 (Jun., 1998), 78-90.
 26. Sztabiński F., Logika badacza i logika respondenta. Problem adekwatności narzędzia badawczego [w:] ASK Społeczeństwo Badania Metody 12/2003, red. Domański H., Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2003, 51-83.
 27. Śliwerski B., Milerski B., 2000, Leksykon Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. van Oorschot W., Arts W., Gelissen J., 2006, Social Capital in Europe. Measurement and Social and Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon, "Acta Sociologica", Vol. 49(2), 149-167.
 29. Węziak D., Indeks stanu posiadania dóbr trwałego użytku przez gospodarstwa domowe w świetle badań kapitału intelektualnego Lubelszczyzny, "Wiadomości Statystyczne", nr 1/2007.
 30. Węziak D., Ocena jakości skali ze szczególnym uwzględnieniem jej rzetelności i trafności za pomocą skalowania Rascha, "ASK Społeczeństwo Badania Metody", Nr. 15, 2006, s.107-131.
 31. Węziak D., Zastosowanie porządkowego skalowania Rascha do optymalizacji długości skali odpowiedzi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", Ilościowe i jakościowe metody badania rynku, Nr. 71, 2006, s.137-146.
 32. Węziak D., Zastosowanie skalowania Rascha do oceny trafności skali pomiarowej, w: Statystyka w badaniach społecznych, "Prace Naukowe Nr 1142 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", Nr. 1142, 2006, s.34-48.
 33. Węziak-Białowolska D., Kotowska I. E., Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych, [w:] Diagnoza Społeczna 2009, (red.). J. Czapiński, T. Panek, 2009.
 34. Węziak-Białowolska D., Kotowska I. E., Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych, [w:] Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - Diagnoza Społeczna 2009; Raport tematyczny, (red.) Kotowska I. E, Warszawa 2009.
 35. Węziak-Białowolska D., Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 36. Węziak-Białowolska D., Kapitał społeczny w Polsce w świetle Diagnozy Społecznej - pomiar i wyniki, "Studia Demograficzne", w druku
 37. Woynarowska-Sołdan M., Węziak-Białowolska D., Narzędzia do badania klimatu społecznego w szkole promującej zdrowie i ich analiza psychometryczna, "Edukacja, Studia, Badania, Innowacje", nr 3 (111), 2010, s. 71-80.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu