BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Siemiński Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku
Economic Situation of Rural Farms in Conditions of the EU CAP - an Attempt of the Forecast Till 2013 Year
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 173-185, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Rozwój rolnictwa, Prognozowanie
Common Agricultural Policy (CAP), Arable farm, Farm household income, Rural development, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza szanse poprawy sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach rolnych. Czynnikami poprawy sytuacji ekonomicznej są między innymi dopłaty obszarowe oraz inne instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej. Rezultatem unijnego wsparcia gospodarstw rolnych jest wzrost uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej oraz dochodów rolniczych. Wyniki wskazują jednak na silne zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach rolnych w zależności od skali i kierunków produkcji. W konsekwencji w Polsce występują w dalszym ciągu licznie gospodarstwa rolne, w których sytuacja ekonomiczna zasadniczo się nie poprawiła, a dochody ludności rolniczej uzyskiwane z tej działalności są niewystarczające, by zapewnić standard życia na poziomie parytetowego funduszu konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

Poland's membership in the EU gives rural farms chances to improve their economic situation. Direct payments and other instruments of Common Agricultural Policy (CAP) are the main factors determining the economical status of rural farms. Growth of gross margin, as well as agricultural revenues are the results of the EU support for the rural farms. However, strong differentiation of the economic situation of the rural farms according to their size and specialisation in production is noticed. As a result, there are still rural farms, in which economic situation has not change, and revenues of the agricultural population are not sufficient to assure them life standard on a par with the parity consumption fund. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fiedorowicz K., Duda J., 2006. Czynniki wzrostu gospodarczego Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. W: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach. Red. D. Kopycińska. Printgroup, Szczecin.
 2. Goraj L., 2006. Udział płatności w tworzeniu dochodów gospodarstw rolnych. UKIE.
 3. Józwiak W., 2006. Sytuacja ekonomiczna i aktywność różnych grup polskich gospodarstw rolniczych, http://www.ierigz.waw.pl/documents/4013.pdf.
 4. Karwat-Woźniak B., 2005. Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych. Raport nr 10. Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. Kołoszko-Chomentowska Z., 2006. Efektywność wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwach towarowych. Rocz. Nauk. SERiA 8, 1.
 6. Majewski E., Guba W., Straszewski S., Wąs A., 2006. Co zmieni się w gospodarstwach. W: Nowe Życie Gosp. 20 [dodatek: Wspólna Polityka Rolna].
 7. Poczta W., 2008. Wpływ integracji Polski z UE na sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach 2004-2006. Wieś Roln. 1.
 8. Poczta W., Siemiński P., 2006. Wpływ integracji Polski z UE na sytuację dochodową w rolnictwie w okresie poakcesyjnym. W: Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych. Wyd. AE, Poznań.
 9. Szomburg J., 2003. Polska wobec wyzwań rozwojowych i integracyjnych. IBnGR, Gdańsk.
 10. Wilkin J., 2008. Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 11. Zegar J.S., Raport. Dochody rolników po akcesji do Unii Europejskiej.
 12. Ziętara W., 2008. Od gospodarstwa do przedsiębiorstwa. Rocz. Nauk. SERiA 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu