BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ruszkowska Marzena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Rodzina zastępcza jako forma wsparcia rodziny dysfunkcyjnej
Foster Family as a Form of Dysfunctional Family' Support
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2013, t. 7, nr 2, s. 5-12, tabl., bibliogr. 11 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Rodzina, Dzieci, Opieka nad dzieckiem, Patologie społeczne
Family, Children, Childcare, Social pathologies
Uwagi
Na stronach 9-12 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Dziecko pozbawione możliwości wychowywania się w środowisku rodzinnym narażone jest na liczne nieprawidłowości i zaburzenia. Dysfunkcyjna rodzina naturalna powoduje pojawianie się różnych form sieroctwa i konieczność poszukiwań opieki zastępczej. Wśród rodzin zastępczych zdecydowanie dominują rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem. Niewielki procent podopiecznych trafiających do rodzin zastępczych stanowią sieroty naturalne, pozbawione opieki obojga rodziców spowodowanej ich śmiercią. Wśród dzieci opuszczonych dominują sieroty społeczne, zaś wśród nich najliczniej reprezentowaną grupą są dzieci wywodzące się z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, jednego bądź obojga rodziców. Niejednokrotnie do grona sierot społecznych zalicza się także dzieci z rodzin niezaradnych życiowo - często wskutek bezrobocia, biedy, choroby psychicznej, braku wykształcenia i elementarnej wiedzy psychologiczno - pedagogicznej, a także nieposiadania umiejętności w zakresie organizacji życia codziennego. (abstrakt oryginalny)

A child deprived of opportunity to grow in a family environment is exposed to numerous abnormalities and disorders. Natural dysfunctional family generates various forms of orphanhood and the necessity to look for a foster family. Among foster families those related to a child dominate. Orphans who lost both parents constitute only a small percentage of wards adopted by foster families. Among abandoned children social orphans prevail, mainly those who grew in the families where problem of alcoholism concerned one or both parents. Regularly, children from incapable of handling life families become orphans - often as the result of unemployment, poverty, illness, mental illness, lack of education, and elementary psychological-pedagogical knowledge, as well as the inability to organize a daily life.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M. (1999], Prawna ochrona rodziny, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warzawa
 2. Andrzejewski M. (2001], Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzin zastępczych. Komentarz do rozporządzenia. "Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze", nr 4, s. 29-44
 3. Badora S. (2005], Rodzina zastępcza, W: J. Brą- giel, S. Badora (red.], Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
 4. Badora S. (1998], Uczucia i profesjonalizm. O formach opieki zastępczej, WSP, Częstochowa
 5. Kusio U. (1998], Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, UMCS, Lublin
 6. Kuźma J. (1996], Koncepcje zmian w systemie opieki nad dziećmi osieroconymi i opuszczonymi, W: Z. Brańka, J. Kuźma (red.], Stan i koncepcje rozwoju opieki i wychowania w Polsce, WSP, Kraków
 7. Raport Fundacji Prawo Europejskie (2008], "Eurosieroctwo 2008", Studium Prawa Europejskiego, Warszawa
 8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 października 2004 r., Dz. U 2004, Nr 233, poz. 2344
 9. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 października 2007 r., Dz. U 2007, Nr 201, poz. 1456
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 września 2000 r. w sprawie rodzin zastępczych, Dz. U. 2000, Nr 83, poz. 939
 11. Ustawa o wspieraniu rodziny i sytemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011, Dz. U. z 2011 r., Nr 194, poz. 887
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu