BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaruszewski Waldemar Kryspin (Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie)
Tytuł
Złożoność walki z terroryzmem
Complexity of the Fight Against Terrorism
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2013, t. 7, nr 2, s. 42-56, rys., zał., bibliogr. 22 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Terroryzm, Terroryzm międzynarodowy, Zwalczanie terroryzmu, Prewencja
Terrorism, International terrorism, Combating terrorism, Prevention
Uwagi
Na stronach 50-56 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Na początku XXI wieku upowszechniły się pojęcia: globalizm, terroryzm, asymetryczność współczesnego świata, jak również problemy: ubóstwa, głodu, nierówności i rozwarstwienia dochodów społecznych. Te wszystkie zagrożenia mogą być pożywka dla działań terrorystycznych. Autor niniejszego artykułu jest przekonany, że właściwa prewencja terroryzmu zaczyna się od poznania i analizy przyczyn społeczno-politycznych, a nie tylko samych przejawów. W artykule została podjęta próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: Czy obecnie walka z terroryzmem może zakończyć się powodzeniem? Czy asymetryczność działań terrorystycznych to problem tylko wewnętrzny jednego państwa, czy wykraczający poza jego granice? W pierwszej część artykułu przedstawiono pojęcia: walki oraz kultury strategicznej państwa, w drugiej opisano podstawowe składowe elementy terroryzmu oraz łańcuch i asymetryczność terroryzmu. W trzeciej części wyjaśniono wybrane elementy składowe antyterroryzmu oraz model kontr - anty - terrorystyczny na początku XXI wieku. Przyjętą metodą badawczą jest krytyczna analiza dokumentów i literatury. Autor ma nadzieję, że zapoczątkuje większą dyskusję na temat zagrożeń asymetrycznych współczesnego świata. (abstrakt oryginalny)

At the beginning of the 21st century the following terms became widespread: globalism, terrorism, asymmetry of the modern world along with the problems concerning poverty, inequality and stratification of social income. All those threats may be fuel for terrorism acts. The author of this article is convinced that the right prevention for terrorism acts starts with the recognition and analysis of the socio-political causes and not only of its manifestation itself. This article tries to find the answer for the following question: Can the current fight against terrorism end successfully? Is the asymmetry of the terrorism acts only an internal problem of one country or does it go beyond its borders? The first part of the article presents the following definitions: fight and strategic culture of the country; whereas the second one shows the fundamental elements of terrorism along with the terrorism chain and its asymmetry. The third part of the article explains selected elements of counter-terrorism and the counter-terrorism model at the beginning of the 21st century. The research method used here is the critical analysis of documents and literature. The author hopes to start a greater discussion regarding asymmetric threats of the modern world.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jakubczak R., Marczak J. (red), (2012), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 2. Jakubczak R., Marczak J., (red), (2008), Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Wydawnictwo AON, Warszawa.
 3. Jakubczak R., Marczak J., red), (2012), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 4. Jakubczak R., (2005), Terroryzm a działania nieregularne, w: Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 października 2005 roku. AON, Warszawa.
 5. Jałoszyński K., Wisniewski B., (red.), Terroryzm. Diagnoza, zadania administracji publicznej w przeciwdziałaniu zjawiska, Bielsko Biała, 2007.
 6. Jaruszewski W.K., (2011), Kapitał intelektualny w strategii bezpieczeństwa narodowego, Collegium Balticum, Szczecin.
 7. Jaruszewski W.K., (2012), Wpływ wybranych elementów siły narodowej na bezpieczeństwo narodowe, (Praca badawcza), Wydawnictwo Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacji w Koszalinie.
 8. Kitler W. (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Wydawnictwo AON, Warszawa.
 9. Kotarbiński T., (1982), Traktat o dobrej robocie, Warszawa, s. 221.
 10. Koziej S. (2010), Wyzwania transformacyjne bezpieczeństwa Polski, w: "Kwartalnik Bellona" nr 2/2010.
 11. Koziej S. (2006), Pełzająca III Wojna Światowa: czy formułować globalna strategię i przygotowywać globalne siły przeciwdziałania? w: J. Gotowała (red. nauk.) Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji naukowej zorganizowane 26 października 2005 roku, AON, Warszawa.
 12. Kunikowski J., (red.), (2000), Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki, Siedlce.
 13. Kuźniar R., (2006), Międzynarodowe stosunki polityczne, W: Stosunki międzynarodowe, Geneza, struktura, dynamika. E. Haliżak, R. Kuźniar, (red.) ydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 14. Łepkowski W. (red.) (2009), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa.
 15. Madej M., Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - próba teoretycznej konceptualizacji, w: Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, pod red. R. Kuźniara, Warszawa 2005.
 16. Marszałek M., Rola sił powietrznych w walce z terroryzmem, w: Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska, Wydawnictwo AON, Warszawa 2006.
 17. Piskulski S., (2000), Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
 18. Rutkowski C., (2006, Terroryzm - patologia społeczna XXI wieku. Nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, w: J. Gotowała (red. nauk.) Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji naukowej zorganizowane 26 października 2005 roku, AON, Warszawa.
 19. Sienkiewicz P., Oblicza terroryzmu, w: Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska, Wydawnictwo AON, Warszawa 2006.
 20. Soros G., Nowy okropny świat. Tyrania, ignorancja, gwałt. Świat Książki, Warszawa 2006.
 21. Szpyra R., (2006), Terroryzm, jako zjawisko w stosunkach międzynarodowych, w: Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 października 2005 roku. AON, Warszawa.
 22. Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku. Pojecie, istota i przyczyny zjawiska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Poznań 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu