BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Byra Adam (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Internet a uczestnictwo Polaków w kulturze
Internet and the Polish Cultural Participation
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2013, t. 7, nr 2, s. 154-174, tab., bibliogr. 21 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Internet, Kultura, Uczestnictwo w kulturze
Internet, Culture, Participation in culture
Uwagi
Na stronach 165-174 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne media służące komunikowaniu przyczyniły się do powstania nowej formy spójności społecznej. Badacze uznali, że jest to nowa faza rozwoju społecznego - społeczeństwo sieciowe. Głównym medium generującym kontakty między ludźmi stał się Internet, który wyeliminował ograniczenia fizyczne i terytorialne, a dostęp do treści kultury stał się bardziej egalitarny. Charakterem kontaktów między użytkownikami Internetu zainteresowało się wielu autorów, którzy zajmują różne stanowiska, zarówno takie, które nie upatrują w tym medium zagrożenia dla bezpośrednich interakcji, jak i takie, które widzą w nim przyczyny rozpadu społeczności opartych na bezpośrednich związkach. Z ogólnopolskich badań społecznych wynika, że korzystanie z treści kultury on-line nie powoduje ograniczenia uczestnictwa w kulturze w innych formach, także w pozadomowych. Badania te pokazują, że Internet staje się kluczowym medium dostarczającym treści kultury i że za jego pośrednictwem partycypują w kulturze głównie młodzi mieszkańcy Polski. (abstrakt oryginalny)

Contemporary communication media contributed to the emergence of a new form of social cohesion. Researchers have come to a conclusion that it is the new phase of social development - network society. Internet became the main medium of interpersonal communication, it eliminated the physical and territorial limitations at the same time the access to cultural content became more egalitarian. The nature of relations between the Internet users has gained the attention of numerous authors who take opposing stances, some do not see the medium as a threat to direct interaction and others who view it as the cause of the breakdown of society based on direct relations. Polish national research indicate that using cultural content online does not affect the participation in other cultural forms, including outdoor activities. This research show that the Internet is becoming a key medium in delivering cultural content and it is through it that the Polish youth participates in culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. (2011), 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 118-120.
 2. Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 22-23, 336, 364.
 3. Goban-Klas T. (2006), Cywilizacja medialna. Narodziny nowego społeczeństwa, w: Społeczeństwo informacyjne, Haber L.H., Niezgoda M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 47, 49.
 4. Jeran A. (2004), Internet jako narzędzie i przedmiot badań, "Kultura i Społeczeństwo", nr 4, Warszawa, s. 179.
 5. Kłoskowska A. (1983), Socjologia kultury, PWN, Warszawa, s. 170, 322-328, 431.
 6. Kłoskowska A. (1972), Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa, s. 16.
 7. Mikułowski Pomorski J. (2006), Komunikacja wobec procesów fragmentaryzacji, w: Społeczeństwo informacyjne, Haber L.H., Niezgoda M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 100-101.
 8. Migaczewska E. (2006), Gazeta elektroniczna - substytut, uzupełnienie czy równorzędny partner prasy drukowanej, w: Społeczeństwo informacyjne, Haber L.H., Niezgoda M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 100-101.
 9. Partycki S. (2011), W poszukiwaniu świata powiązań sieciowych, w: Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie środkowej i wschodniej, t. I, Partycki S. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 62.
 10. Przywara B. (2006), Więzi społeczne w rzeczywistości wirtualnej, w: Społeczeństwo informacyjne, Haber L.H., Niezgoda M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 174-175.
 11. Siciński A. (1978), Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, PWN, Warszawa, s. 14.
 12. Szpunar M. (2006), Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnym świecie, w: Społeczeństwo informacyjne, Haber L.H., Niezgoda M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 158-166.
 13. Tyszka A. (1972), Uczestnictwo w kulturze, PWN, Warszawa, s. 251.
 14. Kultura 2010, http://www.stat.gov.pl/ gus/5840_1741_PLK_HTML.htm, (2 lutego 2013).
 15. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007 - 2011, http:// www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML. htm, (4 lutego 2013).
 16. World Internet Projekt Poland 2012, http:// www.telepolis.pl/grafika/newsy/2012-11/ world-internet-project-poland-2012.pdf, (4 lutego 2013).
 17. Raport z badań. Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści., http://creativecommons.pl/wp-content/ uploads/2012/01/raport_obiegi_kultury.pdf, (6 lutego 2013).
 18. Diagnoza społeczna 2011, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011. pdf, (8 lutego 2013).
 19. Szpunar M. (2005), Cyfrowy podział - nowa forma stratyfikacji społecznych, w: Era społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania, szanse, zagrożenia, J. Kleban, W. Wieczerzycki (red.) Poznań, http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2005/cyfrowy_podzial.htm, s. 98, (21 listopada 2013).
 20. Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, http://www.stat.gov.pl/ gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-176.htm, (21 listopada 2013).
 21. http://www.rp.pl/temat/612745.html, (21 listopada 2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu