BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecki Piotr P. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Urbaniec Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym
Environmental Costs in Poland : a Theoretical and Statistical Approach
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 87-102, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Państwa członkowskie, Nakłady na ochronę środowiska, Koszty ochrony środowiska, Sprawozdawczość, Koszty środowiskowe
Member states, Expenditures for environmental protection, Environmental protection costs, Reporting, Environmental costs
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Urząd Statystyczny Unii Europejskiej EUROSTAT, Unia Europejska (UE)
, European Union (EU)
Abstrakt
Koszty środowiskowe są ogólnym pojęciem dla różnych kosztów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska i z oddziaływaniem na środowisko. W praktyce są one ujmowane w rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w sposób cząstkowy bądź są zawarte w pozycjach zagregowanych. Dotychczas nie opracowano jeszcze ujednoliconych standardów w zakresie: zasad pomiaru, dokumentacji, ewidencji i rozliczania wydatków środowiskowych w przedsiębiorstwie. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców, obejmujące ochronę środowiska, regulują liczne akty prawne. W odniesieniu do kosztów środowiskowych brak jest kompleksowych badań określających ich wysokość i strukturę w całej gospodarce narodowej. Główny Urząd Statystyczny prowadzi w tym zakresie jedynie okresowe i wycinkowe badania, bazując na danych dostarczanych przez nieznaczną liczbę przedsiębiorstw. Niebawem regulacje prawne Unii Europejskiej nałożą na państwa członkowskie obowiązek sporządzania obszernych sprawozdań dotyczących wielkości ponoszonych kosztów środowiskowych, zgodnie z metodyką Eurostatu. Aktualnie trwają prace nad uchwaleniem aktu prawnego, przygotowanego już w tym zakresie. Celem artykułu jest: rozwinięcie zagadnienia kosztów środowiskowych, ponoszonych przez przedsiębiorstwa i inne jednostki, analiza dotychczasowych badań określających ich wysokość w gospodarce narodowej, jak również próba stworzenia metodologicznych podstaw szerokiej sprawozdawczości dotyczącej kosztów środowiskowych w związku z nowymi wymogami nałożonymi przez Unię Europejską. (abstrakt oryginalny)

Environmental costs are a general term for the various costs associated with actions to protect the environment and with impacts on the environment. In practice, they are recognized in the cost accounts of companies in a partial manner, or are included in the aggregated positions. So far no uniform standards have been established for the principles of measurement, documentation, registration and accounting for environmental costs in the enterprises. The reporting obligations of entrepreneurs in the field of environmental protection are governed by numerous legal provisions. With regard to environmental costs, there is no comprehensive test to determine their amount and structure in the national economy. The Central Statistical Office conducts only periodic and fragmentary studies in this field, based on data provided by a small number of companies. EU regulations will soon impose on the Member States the obligation to draw up extended reports on the size of environmental costs, according to the Eurostat methodology. Currently, a relevant legal act is being drafted. The aims of this article are to discuss the current state in the field of environmental costs incurred by enterprises and other entities, to analyse the existing research into their amount in the national economy, as well as to make an attempt at the creation of a methodological basis for broad reporting of environmental costs in line with the new requirements imposed by the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broniewicz E. 2003 Metodyka badania nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Unii Europejskiej i Polsce, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(23).
 2. Environmental expenditure statistics 2005, Industry Data Collection Handbook, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_ OFFPUB / KS-EC-05-002/EN / KS-EC-05-002-EN .PDF, data wejścia: 12.11.2013].
 3. Famielec J., Broniewicz E. 2006 Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorców w świetle ustawy o rachunkowości, Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Białystok - Kraków.
 4. Hellich E., Klonowska M. 2007 Rachunek kosztów ochrony środowiska, [w:] Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, A. Karmańska (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 5. Leifaden Betriebliches Umweltkostenmanagement 2003, (Hrsg.) Bundesumweltministeri-um, Umweltbundesamt, Berlin, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/lon g/2292.pdf, data wejścia: 12.11.2013].
 6. Małecki P.P. 2012 System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 7. Micherda B. 2002 Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Ochrona Środowiska 2009, GUS, Warszawa.
 9. Ochrona Środowiska 2011, GUS, Warszawa.
 10. Ochrona Środowiska 2012, GUS, Warszawa.
 11. Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010 2002, Rada Ministrów, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://www.mos.gov.pl/ g2/big/2009_04/8e398d38e6e726efcc07581f8b410c48.pdf, data wejścia: 12.11.2013].
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, Dz. U. L 192 z 22.07.2011.
 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy prawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionanuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, Dz. U., 2013, Nr 0, poz. 130.
 14. Stępień M. 2003 Rachunek kosztów ochrony środowiska, [w:] Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie prawozdawczpści GUS w Polsce, J. Famielec (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Dz. U., 2008 rok, Nr 25, poz. 150, z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej, Dz. U., 1995, Nr 88, poz. 439 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U., 2013, Nr 0, poz. 330 z późn. zm.
 18. Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, COM (2013) 247 final z 2.05.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu