BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oręziak Leokadia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Budżet Unii Europejskiej po 2013 roku - kierunki zmian w świetle analizy stanowisk rządów krajów członkowskich
The European Union Budget after 2013 - Directions of Change in the Light of the Analysis of the Position of the Member States' Governments
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2010, nr 1 (28), s. 53-76, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet UE, System finansowania, Polityka finansowa
Public finance, EU budget, System of financing, Financial policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kształtowanie zasad finansowania Unii Europejskiej mających obowiązywać od 2014 roku wiąże się z poważnymi wyzwaniami. Zważywszy na istniejące różnice w poziomie rozwoju gospodarczego krajów Unii w obecnym składzie, za istotne należy uznać zachowanie mechanizmów solidarności. Istnieją obawy, że w następnym okresie solidarność ta ulegnie dalszemu zmniejszeniu. Ustanowienie nowego źródła zasobów własnych w postaci wpływów z tzw. podatku europejskiego jest mało prawdopodobne ze względu na wyraźny sprzeciw dużej grupy krajów. Grupą wydatków, która zapewne wzbudzi najwięcej dyskusji między krajami członkowskimi, są wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomoc regionalną. Poważnym obszarem do negocjacji będzie także kwestia rabatów, z których korzystała dotychczas wielka Brytania oraz niektóre inne kraje będące płatnikami netto. Kształt przyszłego budżetu UE będzie uzależniony od modelu integracji, który w praktyce będzie realizowany. Podstawowe znaczenie ma to, czy przyszły model integracji ograniczał się będzie do realizacji ambitnych długookresowych celów, czy tylko do doraźnych działań interwencyjnych. Czynnikiem, który będzie silnie rzutował na przebieg negocjacji w sprawie finansowania Unii w okresie po 2013 roku, jest stan finansów publicznych w krajach członkowskich, w szczególności w tych, które są płatnikami netto. Światowy kryzys ekonomiczny przyczynił się do poważnego wzrostu deficytów budżetowych, a w efekcie zadłużenia publicznego. Możliwości zwiększania zasobów unijnego budżetu są zatem dość ograniczone. (abstrakt oryginalny)

The creation of principles of financing the European Union which are to come into force in 2014 is connected with some serious challenges. Taking into account the existing differences in the level of economic development of the present European Union member states, it is essential to acknowledge the mechanisms of solidarity. There is some concern that in the future that solidarity will continue to decrease. The establishment of a new source of individual funds in the form of income from the so-called European tax is not very probable due to an evident opposition from a big group of countries. The spending which will certainly cause the biggest controversies among the member states is the financing of the Common Agricultural Policy and regional support. An important area for negotiations will also be constituted by the issue of rebates which benefit the United Kingdom and some other countries being net payers. The shape of the future European Union budget will be determined by the integration model which is planned to be practically implemented. The key issue is whether the future integration model will be limited to the implementation of ambitious long-term objectives or only to current intervention activities. The factor that will strongly affect the negotiations of how to finance the European Union in the period after 2013 is the condition of public finance in the member states, especially those which are net payers. The global economic crisis caused a considerable increase of budget deficits and resulted in the rise of public debt. Thus, the possibilities to increase the Union budget are rather limited. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Reformowanie budżetu, zmienianie Europy: Dokument dotyczący publicznych konsultacji w sprawie przeglądu budżetu w okresie 2008-2009, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 12.9.2007 r. SEC(2007) 1188 wersja ostateczna, http://ec.europa.eu/budget/ reform/issues/article_5958_en.htm 10.11.2009
  2. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 69, 13 marca 2009.
  4. EBI Annual Report 2008, http://www.eib.org/about/key_figures/index.htm 6.11.2009
  5. http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territo ries/r12102_en.htm 6.11.2009
  6. Growing Regions, Growing Europe, Fourth report on economic and social cohesion, Communication from the Commission, Brussels May 2007, http://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/pdf/4cr_en.pdf 10.11.2009, Piąty raport na temat spójności ekonomicznej i społecznej ukaże się w 2010 roku.
  7. http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm
  8. http://ec.europa.eu/budget/reform/issues/read_en.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu