BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
The Role of Science and Research Activities in the Development of the Knowledge Based Ekonomy.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 9-17, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Polityka gospodarcza, Działalność gospodarcza, Państwa członkowskie
Knowledge-based economy, Economic policy, Business activity, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka oparta na wiedzy obecnie intensywnie się rozwija. W wyniku polityki Unii Europejskiej powstały różne strategie , które miały na celu rozwój państw członkowskich pod względem wykorzystania wiedzy. poszczególne państwa członkowskie tworzyły i tworzą własne polityki , aby skupić się na rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w danym kraju.W politykach tych zwrócono szczególną uwagę na działalność badawczo - rozwojową. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt , iż bez działalności naukowo-badawczej gospodarka oparta na wiedzy nie będzie jednolicie się rozwijać. 􀀑(abstrakt autora)

The knowledge-based economy nowadays is growing rapidly. The European Union policies have created a different strategies aimed at development of the Member States in the use of knowledge. The Individual Member States formed and form their own policies to focus on the development of knowledge-based economy in the country. In These policies concentrate on research and development activities. This Article shows that without research knowledge-based economy activity will not be uniformly develop.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badzińska E.(2011),Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów,PWE,Warszawa.
 2. Chorób R.(2013),Instytucjonalne determinanty rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762,Ekonomiczne Problemy Usług nr 104 , Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, t.I, Szczecin.
 3. Czaplewski M.(2012), Informacja - jej podstawowe koncepcje i komponenty , Zeszyty Naukowe US nr 746 , Ekonomiczne Problemy Usług nr 101 , Rynek informacji i komunikacji,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,Szczecin.
 4. Dołęgowski t.(2012), Postulowane kierunki wspierania konkurencyjności Polski i republik bałtyckich w świetle strategii "Europa 2020" Unii Europejskiej,
 5. [w:]Procesy gospodarcze w Unii Europejskiej i rola państw członkowskich,red.B.Grużewski, Uniwersytet w Białymstoku,Filia w Wilnie UAB"BMK Leidyka",Wilno.
 6. Drab-Kurowska A.(2013), Polityka konkurencji na rynku e-commerce,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762,Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej,t.I,Szczecin
 7. http://www.akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum- edukacyjne/gospodarka/744,Systemwspierania- wydatkow-firm-na-badania-i-rozwoj-BR-w-Polsce-na-tle-innychpa. html.
 8. Industrial Competitiveness in the Knowledge-based-Economy - the New Role of Governments (1997), OECD Proceedings, Paris.
 9. Makulska D. (2012), Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy,
 10. [w:] Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, red. J. Stacewicz, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, IRG SGH, Warszawa.
 11. Mikołajewicz Z.(2007), Innowacje w przemyśle warunkiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,
 12. [w:] Polityka ekonomiczna - współczesne wyzwania , red.M.Klamut,PWN, Warszawa.
 13. Okoń-Horodyńska E., Piech K. (2005), Strategia lisbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, PTE, Warszawa.
 14. Polityka ekonomiczna - współczesne wyzwania (2007),red.M.Klamut,PWN,Warszawa.
 15. Raport Nauka i technika 2010(2011), GUS,Informacje i Opracowania Statystyczne,Warszawa.
 16. Raport Nauka i technika 2011(2012), GUS,Informacje i Opracowania Statystyczne,Warszawa.
 17. Rynek B+R w Polsce.Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce (2012),Warszawa, http;//www.paiz.gov.pl.
 18. Sadowski Z.(2005),Transformacja i rozwój.Wybór prac,PTE,Warszawa.
 19. Wronowska G. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki,
 20. [w]: Unifikacja gospodarek europejskich:szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, WWZ, Warszawa.
 21. Zioło Z. (2008), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na wiedzy,
 22. [w]:Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy,red.Z.Zioło,T.Rachwał,seria: Przedsiębiorczość-Edukacja nr 4 , Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki, Wydawnictwo "Nowa Era", Warszawa - Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu