BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Andrzej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO)
Tytuł
How to Strengthen Positive Organizational Behaviors Fostering Experiential Learning? The Case of Military Organizations
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 4, s. 21-34, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Contemporary Innovations and Entrepreneurship Concepts
Słowa kluczowe
Uczenie się, Kultura organizacyjna, Zachowania organizacyjne, Wymiana informacji, Przywództwo, Wojsko, Kluczowe czynniki sukcesu
Studying, Organisational culture, Organisational behaviour, Information exchange, Leadership, Army, Key success factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie wyzwań w zakresie kształtowania pozytywnych zachowań organizacyjnych kluczowych z perspektywy wojskowych systemów wykorzystania doświadczeń (Lessons Learned) oraz zidentyfikowanie rozwiązań i rekomendacji służących umacnianiu pozytywnej kultury organizacyjnej, klimatu i zachowań sprzyjających organizacyjnemu uczeniu się w oparciu o wykorzystanie doświadczeń. Uwaga badawcza została skoncentrowana na pozytywnych zachowaniach organizacyjnych uznawanych w NATO za kluczowe czynniki sukcesu systemów wykorzystania doświadczeń, takich jak: zaangażowanie dowódców i pozostałych członków organizacji, pozytywna mentalność oraz skłonność do dzielenia się informacjami. Zasadniczą metodą pozyskiwania danych zastosowaną w procesie badawczym były wywiady z ekspertami i praktykami reprezentującymi dowództwa i instytucje NATO oraz organizacje wojskowe odpowiedzialne za rozwój narodowych zdolności w zakresie wykorzystania doświadczeń. Ponadto, wykorzystano wyniki analizy wybranych dokumentów wojskowych oraz literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to study the challenges concerning organizational behaviors crucial for Lessons Learned capabilities in military organizations as well as to indentify the solutions and recommendations to develop and strengthen positive organizational culture, climate and behaviors fostering experiential learning. The attention is focused around positive behaviors recognized by NATO as the key success factors for Lessons Learned capabilities such as: the engagement of leaders, positive mindset, willingness to share information and stakeholder involvement. The contents of the paper are mainly based on the interviews with Lessons Learned experts and practitioners representing both NATO commands, bodies and national Lessons Learned military organizations. Moreover, the outcomes of the analysis of selected military documents and the literature survey contributed to the study. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AJP-3(B) Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations (2011). Brussels: NATO Standardization Agency.
 2. Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (Eds.). (2003). Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline. San Francisco: Berett-Koehler Publishers.
 3. Establishing a Lessons Learned Program: Observations, Insights and Lessons (2011). Fort Leavenworth: Center for Army Lessons Learned.
 4. Glińska-Neweś, A. (2006). Kultura organizacyjna a procesy zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. In: M.J. Stankiewicz (Ed.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa (pp. 269-306). Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 5. Glińska-Neweś, A. (2007). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 6. Hallet, M. (2010). Leadership: The guiding force. The Three Swords Magazine, 17, 23-26.
 7. Hallet, M., Mota, M., Pinot, J.H., Smack, M., Soegaard, P. (2009). Introduction to the NATO Lessons Learned capability. The Three Swords Magazine, 16, 38-45.
 8. Instrukcja Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP (2011). Bydgoszcz: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
 9. Jabłoński, J., Lis, A. (2012a). Identyfikacja obserwacji w procesie wykorzystania doświadczeń. Przegląd Wojsk Lądowych, 59 (2), 14-22.
 10. Jabłoński, J., Lis, A. (2012b). Lessons Learned system as a tool of managing organizational knowledge: The case of military organizations. In: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (Eds.), Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University (submitted for publication).
 11. Joint Analysis Handbook (2007). Monsanto: Joint Analysis and Lessons Learned Centre.
 12. Kalińska, M. (2006). Uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. In: M.J. Stankiewicz (Ed.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa (pp. 233268). Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 13. Lackey, S. W. (2003). Spreading the Gospel of Lessons Learned: From the PfP Lessons Learned Working Group to Advanced Distributed Learning. Connections: The Quarterly Journal, 2, 79-90.
 14. Lis, A. (2012). Positive organizational behaviors as the key success factors for Lessons Learned systems: The case of military organizations. Journal of Positive Management, 3(1) (submitted for publication).
 15. Miroński, J. (2010). Zarządzanie wiedzą międzykulturową. E mentor, 35 (3), 51-58.
 16. Peyrat-Guillard, D., Glińska-Neweś, A. (2010). Positive Organizational Potential, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior: A French/ Polish comparison. Journal of Positive Management, 1(1), 47-64.
 17. Scheider, R. (2011). The After Action Review. The Three Swords Magazine, 19, 12-14.
 18. Sewell P. (2009). Lessons Learned: A bureaucratic burden or a valuable skill set. The Three Swords Magazine, 16, 35-37.
 19. Stankiewicz, M.J. (Ed.) (2010). Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 20. The NATO Lessons Learned Handbook (2011). Monsanto: Joint Analysis and Lessons Learned Centre.
 21. Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu