BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogulski Mariusz (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Wpływ wielkości granicznej kwoty opłaty za korzystanie ze środowiska na wielkość przychodów administracji państwowej i liczbę raportujących podmiotów
Impact of Threshold Amount of Environmental Fee on Public Administration Revenues and Number of Reporting Entities
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 167-182, wykr., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Raportowanie, Finansowanie ochrony środowiska, Opłaty ekologiczne
Reporting, Environmental protection financing, Environmental fees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska, które są głównym źródłem środków finansowych dla krajowych funduszy odpowiedzialnych za działania obejmujące poprawę jakości środowiska naturalnego. Przedstawiono jeden z podstawowych obowiązków raportowych w tym zakresie dotyczący każdego podmiotu korzystającego ze środowiska oraz związaną z tym obowiązkiem konieczność wnoszenia opłat. W artykule opisano konsekwencje dla administracji publicznej wynikające z dużej liczby zgłaszanych raportów. Na przykładzie danych, pochodzących ze sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska z jednego półrocza z województwa opolskiego, przeanalizowano strukturę opłat i zbadano zmiany kwoty, powyżej której podmioty korzystające ze środowiska byłyby zobowiązane do raportowania i wnoszenia opłat. Wskazano, jak zmieniłyby się przychody administracji państwowej w wyniku zmiany progu zwolnień z wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska, a także o ile zmniejszyłaby się liczba podmiotów zobowiązanych do raportowania. (abstrakt oryginalny)

This paper analyses environmental fees, which are the main source of income for the funds responsible for the improvement of the quality of the environment. The author presents one of the primary responsibilities of reporting in this field for each entity using the environment and the associated duty to pay fees. The paper points out the consequences for the public administration resulting from the large number of submitted reports. Based on data from reports on the use of the environment, the fee structure is analyzed and a change is proposed of the amount over which the entities using the environment would be required to report and pay fees. The paper evaluates the change in government revenues associated with altering the threshold of exemption from payment of environmental fees, as well as the potential decrease in the number of entities required to report. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen M., Ekins P. 2009 Carbon Taxation: Lessons from Europe, Oxford University Press, Oxford/New York.
 2. Berbeka K 2009a Analizy ekonomiczne korzystania z wód na obszarach dorzeczy w Polsce, KZGW, Kraków.
 3. Berbeka K. 2009b Analiza polityki opłat za wodę, KZGW, Warszawa.
 4. Berkowska E., Gwiazdowicz M., Sobolewski M. 2003 Finansowanie ochrony środowiska w Polsce, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Analiz, Warszawa.
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.mos.gov.pl/kategoria/ 2371_statystyka_resortu_srodowiska/, data wejścia: 19.02.2013].
 6. Office for Official Publications of the European Communities, Environmental Taxes - A Statistical Guide 2001, European Commission, Luxembourg.
 7. Market-based Instruments for Environmental Policy in Europe 2005, Technical Report, no. 8, European Environment Agency, Copenhagen.
 8. Eurostat, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ statistics_explained/index.php/Environmental_taxes, data wejścia: 19.02.2013].
 9. Eutax, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.cfe-eutax.org, data wejścia: 19.02.2013].
 10. Famielec J., Broniewicz E. 2006 Odzwierciedlenie apektów ochrony środowiska w prawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw w świetle ustawy o rachunkowości. Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gopodarki, Kraków - Białystok.
 11. Fujiwara N., Nunez Ferrer J., Egenhofer Ch. 2006 The Political Economy of Environmenal Taxation in European Countries, Centre for European Policy Studies, Brussels.
 12. Georgescu M. A., Pendolovska V., Cabeca J. C. 2010 Distribution of environmental taxes in Europe by taxpayers in 2007, Eurostat, Report 67 (Environment and Energy).
 13. Górski M., Kierzkowska J. S. 2006 Prawo ochrony środowiska, Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno-Prawnych w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 14. Competitiveness and Environmental Tax Reform 2010, Green Fiscal Commission, London.
 15. Jaworski W., Maciejewska J., Paczosa A., Mielczarek E., Kassenberg P. 2010 Analiza wymagań w zakresie bilansowania emisji do powietrza, w powiązaniu z systemem opłat za korzystanie ze środowiska, Propozycje zmian w świetle nowego systemu raportowania i bilansowania emisji w Polsce, KOBiZE, Warszawa.
 16. Propozycja budowy systemu integrującego systemy raportowania w ochronie środowiska 2010, KOBiZE, Warszawa.
 17. Informacja o wynikach kontroli egzekwowania przez urzędy marszałkowskie opłat za korzystanie ze środowiska przez fermy zwierząt gospodarskich 2009, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 18. Informacja o wynikach kontroli gromadzenia i podziału środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz gospodarowania środkami powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2009, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 19. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/, data wejścia: 19.02.2013].
 20. Informacja o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów za rok 2010 2011, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 21. Piciu G. C., Trica C. L. 2012 Trends in Evolution of Environmental taxes. Procedia Economics and Finance, vol. 3.
 22. Piciu G. C., Trica C. L. 2012 Assesing the impact and effectiveness of Environmental taxes. Procedia Economics and Finance, vol. 3.
 23. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2012, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Warszawa.
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 roku w sprawie opłat za korzystanie zee środowiska (Dz.U., 2008, Nr 196, poz. 1217).
 25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie wzorów wykazów zawierająych informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 roku, Nr 97, poz. 816).
 26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 roku, Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2009, Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).
 28. Zajićek M., Garello P., Grusakova M., Zeman K. 2011 Energy and Environmental Taxation: Theory and Practice within the EU, Institute for Research in Economic and Fiscal Issues, Paris.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu