BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchwald Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Ginter Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza lokalnego rynku pracy powiatu jarocińskiego
Analysis of Local Labour Market in Jarocin District
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 183-199, rys., tab., bibliogr 19 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Lokalny rynek pracy, Aktywność ekonomiczna ludności, Podmioty gospodarcze, Przemiany demograficzne
Unemployment, Local labour market, Human economic activity, Business entity, Demographic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat jarociński
Jarocin County
Abstrakt
Badanie dotyczące analizy lokalnych rynków pracy pokazało, że aktywność zawodowa ludności w latach 2006 - 2011, mimo powolnego wzrostu, nie osiągnęła poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Istnieje duże zróżnicowanie na powiatowych rynkach pracy, spowodowane w dużej mierze uwarunkowaniami historycznymi. Najgorsza sytuacja panuje na obszarach Polski Wschodniej i Północno-Zachodniej. Cechą charakterystyczną polskich przemian gospodarczych jest stopniowy wzrost znaczenia dużych ośrodków regionalnych, z jednoczesnym pozbawieniem znaczenia ośrodków lokalnych. Badania przeprowadzone dla powiatu jarocińskiego potwierdziły istnienie problemu z wejściem na rynek pracy ludzi młodych z wykształceniem wyższym. Wzrosła mobilność przestrzenna ludności powiatu, co oznacza, że zwiększyła się skłonność do poszukiwania pracy nie tylko w miejscu zamieszkania, ale także poza nim. (abstrakt oryginalny)

Analysis of the local labour market proves that professional activity of the population in 2006 - 2011, although showing a slow growth, did not approach the level observed in the EU. There are considerable disparities between particular districts' labour markets, due mainly to historical factors. The situation is the worst in the eastern and northwestern Poland. The Polish economic transformation is characterized by a gradual growth of the importance of large cities and a decline of provincial towns. The research conducted for Jarocin district confirms the difficulties which young people with higher education have on the labour market. The spatial mobility of the district's inhabitants has increased, which means that people are more and more ready to seek employment away from home. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2006 - 2011, 2006-2011,GUS, Warszawa.
 2. Długosz Z. 1992 Typologia miast Polski w świetle wybranych parametrów migracji ludności, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 3. Gębski M. 2008 Rynek pracy, wybrane problemy, Wydawnictwo Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.
 4. Gołata E. 2004 Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Gołata E., Witkowska A. 2006 Analizą sytuacji na regionalnym rynku pracy, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno. Góra M., Sztanderska U. 2006 Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy, Wydawnictwo ARTE, Grójec.
 6. Jarmołowicz W., Knapińska M. 2005 Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 7. Kabaj M. 1995 Bezrobocie długookresowe: przyczyny, skutki i środki przeciwdziałania, Instytut Pracy i Problemów Socjalnych, Warszawa.
 8. Kelvin P., Jarret J. E. 1985 Unemployment'. Its Social Psychohgical Effects, Cambridge University Press, Londyn-New York, cyt. za: Koptas G. 1992 Społeczno-psychologiczne następstwa bezrobocia, "Polityka Społeczna", nr 1.
 9. Kruszka K. 2010 Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 10. Kuciński K. 2002 Przedsiębiorstwo wobec bezrobocia, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, LXXXI, Szkoła Główna Handlowa.
 11. Kwiatkowski E. 2003 Bezrobocie, PWN, Warszawa.
 12. Mortimer-Szymczak H. 1992 Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i bezrobocia, Warszawa.
 13. Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2006 roku, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 14. Socha M., Sztanderska, U. 2000 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa.
 15. Suchecki B., Gajdos A. 2005 Modelowanie i prognozowanie rynku pracy, Politechnika Wrocławska, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wrocław.
 16. Telep J., Ćwik, B. 2008 Lokalny rynek pracy w Polsce w latach 2001-2005, Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMA MER, Warszawa.
 17. Unolt J. 1999 Ekonomiczne problemy rynku pracy, BPS Śląsk, Katowice.
 18. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku, Nr 69, poz. 415, ze zm.).
 19. Wilczyński W. 2000 Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, WSB, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu