BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju - polskie doświadczenia
Selected Problems of Measurement Methodology of New Development Paradigm : Polish Experiences
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 3-21, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój, Pomiary, Metody pomiarowe, Rozwój zrównoważony
Development, Measurement, Measuring methods, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano próby podsumowania dotychczasowych polskich doświadczeń w tworzeniu podstaw metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju, nazywanego w artykule rozwojem zintegrowanym. Przyjęto założenie, że konkretyzacja i pomiar rozwoju to pojęcia ściśle ze sobą powiązane. Podstawą metodologiczną tworzenia zestawów wskaźników dla nowego paradygmatu rozwoju jest właśnie różnego typu operacjonalizacja. Służy ona monitorowaniu realizacji wielu dokumentów planistycznych, opracowywanych na różnych poziomach zarządzania rozwojem (lokalnym, regionalnym, krajowym itd.) przez określenie dla każdego poziomu uzgodnionego i dobrze określonego zestawu mierników. W artykule tym sformułowano odpowiedzi na następujące, ważne pytania. Jaka jest mapa drogowa polskich doświadczeń w pomiarze nowego paradygmatu rozwoju? Jakie jest odniesienie tej polskiej mapy do doświadczeń międzynarodowych i umownie wydzielonych etapów ewolucji podejścia do nowego paradygmatu? Jaki jest stan i główne problemy metodologiczne związane z pomiarem nowego paradygmatu? Co obecnie można uznać w tej metodologii za względnie ustabilizowane i jakie problemy można przyjąć za nadal otwarte? (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to summarize the existing Polish experiences in creating the foundations of a methodology for measuring the new development paradigm, here referred to as integrated development. It was assumed that both the embodiment and measurement of development represent closely related terms. A methodological basis for the sets of measures for the new development paradigm is provided by various types of operationalization They are used to monitor the implementation of numerous planning documents, prepared at different levels (local, regional, national etc.), by means of identifying sets of measures, agreed upon and well defined for each level. The paper offers answers to the following important questions: What is the road map of Polish experiences in measuring the new development paradigm? How does this Polish map relate to international experiences and conventionally distinguished stages of evolution in the approach to this paradigm? What is the status and major methodological problems related with the measurement of the new paradigm? What elements of the methodology can currently be considered relatively stable and which problems must be regarded as unresolved? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wskaźnikowa zrównoważonego rozwoju województw w latach 2005 - 2009 2011, US. Wrocław, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/wroc/ 27_PLK_HTML.htm, data wejścia: 22.11.2013].
 2. Analiza wskaźników zrównoważonej produkcji i konsumpcji w ramach przygotowania oraz realizacji Programu na rzecz zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji 2008, T. Borys (red.), Jelenia Góra - Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mg.gov.pl/raporty, data wejścia: 22.11.2013].
 3. Borys T. 1998 Teoretyczne podstawy konstruowania wskaźników ekorozwoju, "Sterowanie Ekorozwojem", Białystok.
 4. Borys T., Czaja S. 2009 Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, [w:] D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo WSE, Białystok.
 5. Changing Patterns. UK Government Framework for Sustainable Production and Consumption 2003, Department for Environmental, Food and Rural Affairs, London.
 6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/ Urban/audit/ index _pl.htm, data wejścia: 22.11.2013].
 7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://europa.eu.int/comm/eurostat/, data wejścia: 22.11.2013].
 8. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www. strateg. stat.gov.pl, data wejścia: 10.01.2014].
 9. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.sas.zmp.poznan.pl, data wejścia: 5.01.2014].
 10. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ PUBLurban_ audit.pdf, data wejścia: 10.01.2014].
 11. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/katow/index_PLK_ HTML.htm, data wejścia: 12.01.2014].
 12. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.urbanaudit.org, data wejścia: 22.11.2013].
 13. Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki 2011, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo WSE, Białystok.
 14. Fiedor B. 1996 System wskaźników i indeksów ekorozwoju, "Gospodarka-Srodowisko Przyrodnicze- Informacja", Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", Wrocław.
 15. Finance and Accountancy for Sustainable Development - Sustainable Finance 2013, G. Borys, M. Solarz (red.), "Research Papers of Wrocław University of Economics", no. 302.
 16. Hellwig Z., Kania-Gospodarowicz A. 1975 Zastosowanie analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, ,,Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS", nr 83.
 17. Kociszewski K. 2013 Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Litman T. 2008 Well Measured: Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning., Victoria Transport Policy Institute, Victoria, Canada.
 19. Nitkiewicz-Jankowska A., Szromek A. R. 2014 Turystyka a zasady zrównoważonego rozwoju, Maszynopis, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice.
 20. OECD Guidelines towards Environmentally Sustainable Transport 2002, OECD, Paris.
 21. Opracowanie mierników realizacji policki ekologicznej państwa w oparciu o wskaźniki Unii Europejskiej 2004, T. Borys (red.), FK-ROE, Jelenia Góra.
 22. Our Common Future 1987, United Nations, New York.
 23. Pearce D., Turner R. 1990 Economics of the National Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, New York.
 24. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006- 2025 2005, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 roku).
 25. Raport Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego transportu wraz Z propozycją ich rozszerzenia 2009, T. Borys (red.), Jelenia Góra-Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: - [http://www.mir.gov.pl/ raporty, data wejścia: 22.11.2013].
 26. Raport Koncepcja wykorzystania wskaźników zrównoważonego rozwoju jako wskaźników "tła" dla sektorowych wskaźników usług badanych w Systemie Analiz Samorządowych (SAS) 2008, T. Borys (red.), Jelenia Góra - Poznań, dokument elektroniczny, tryb dostępu: - [http://www. sas.zmp.poznan.pl/raporty, data wejścia: 5.01.2014].
 27. Rogall H. 2010 Ekonomia zrównoważonego rozwoju - potrzeba reformy tradycyjnej ekonomii, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo WSE, Białystok.
 28. Skowrońska A. 2009 Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 29. Stone R. 1956 Quantity and Price Indexes in National Accounts, OECD, Paris.
 30. Szumski W. 2008 Reflection about Sustainable Development - Is Sustainable Development fiction, utopia, illusion or szwindle, "Problems of Sustainable Development", no. 2.
 31. Śleszyński J. 1997 Wskaźniki trwałego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 2.
 32. Śleszyński J. 1998 Agregatowe wskaźniki trwałego rozwoju,, "Sterowanie Ekorozwojem", Białystok.
 33. WHITE PAPER-European transport policy for 2010: time to decide 2001, European Commission, Luxembourg.
 34. Wskaźniki ekorozwoju 1999, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 35. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju 2005, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 36. Wsparcie w zakresie rozwijania zestawu wskaźników do monitorowania narodowych strategii zrównoważonego rozwoju - rozwój i wdrożenie polskiego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju 2011, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu