BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Narzędzia rachunkowości zarządczej w pomiarze/ocenie działalności ekologicznej przedsiębiorstw
Management Accounting Tools in Measurement of Corporate Environmental Activities
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 69-86, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa, Zarządzanie środowiskiem
Management accounting, Enterprises ecological politics, Environmental management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Oczywiste jest to, że przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za realizację celów zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu podejmują różne działania, w tym w zakresie ochrony środowiska, by te cele osiągnąć. Ocena tych działań wymaga stosowania różnych narzędzi. Narzędzia takie oferuje m.in. rachunkowość zarządcza, zwłaszcza ta ukierunkowana na ochronę środowiska. Stąd celem artykułu jest przedstawienie istoty rachunkowości zarządczej i problemów z jej ekologicznym ukierunkowaniem oraz wskazanie możliwości wykorzystania jej narzędzi w działalności ekologicznej przedsiębiorstw i pomiarze osiągniętych efektów. (abstrakt oryginalny)

As it is known, businesses are responsible for achieving the objectives of sustainable development. For this purpose they undertake various activities, including those associated with environmental conservation. Evaluation of these activities requires the use of different tools. Such tools are offered by management accounting, especially in areas relating to the protection of the natural environment. The paper, therefore, aims to present the essence of management accounting, discuss problems related to its environmental orientation and indicate the possible applications of these tools in environmental activities of companies and in measuring the achieved effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. 2009 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa..
 2. Bennett M., James P. 2000 The Greek Bottom Line, Environmental Accouting for Management Current Practice and Future Trends, Greenleaf Publishing, za: A. Wojciechowska 2006 Rachunkowość środowiskowa jako narzędzie wspomagające zarządzanie, [w:] Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia, W. Gabrusewicz (red.), Zeszyty Naukowe nr 82, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Gabrusewicz T. 2010 Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 4. Gałązka M. 2008 Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie współczesnej rachunkowości zarządczej, "Roczniki Ekonomiczne", nr 1, Bydgoszcz.
 5. Gos W. 2008 Narzędzia rachunkowości zarządczej wspomagające rachunek sozoekonomiczny, [w:] Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem, B. Kryk (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Gray R., Bebbington J., Walters D. 1993 Accouting for the Environment, Chapman Publishing Ltd., London.
 7. Horvath J.P., Niemand S., Wolbold M. 1993 Target Costing - State of the Art, [in:] Target Costingg, (ed.) P. Horvath, Stuttgart.
 8. International Guidance Dokument, Environmental Management Accouting 2005, IFAC, New York, August.
 9. Kryk B. 2008 The Account of Costs of Environmental Protection as the Element of a System of Financial Information about the Environment, "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 17, no. 3B.
 10. Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem 2012, B. Kryk (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Stępień M. 2008 Przesłanki i kierunki rozwoju "rachunkowości dla środowiska", [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 5.
 12. Stępień M. 2005 Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 674, Wydawnictwo Naukowe AE w  Krakowie, Kraków.
 13. Stępień M. 2006 Wpływ społeczno-gospodarczej transformacji w Polsce na rozwój systemu informacji finansowej o ochronie środowiska, [w:] Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, L. Preisner (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 14. Szczypa P. 2012 Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 15. Świderska K. 2000 Zrównoważona karta osiągnięć (The Balanced Scorecard) jako przykład systemu pomiaru i oceny efektów działalności, Materiały konferencyjne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, ComArch.
 16. Urbanowska-Sojkin E. 2004 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 17. Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2001 roku w sprawie ujmowania, wyceny i ujawniania informacji na temat środowiska naturalnego w rocznych sprawozdaniach finansowych i w rocznych raportach firm, Dz. U. Wspólnot Europejskich OJ 156/33 EN z 13.06.2001; "Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich" 2002, nr 5, SKwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu