BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusideł Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zbieżność poziomu rozwoju województw Polski w kontekście kształtowania ładu instytucjonalnego
Convergence of Development Levels among Polish Provinces in Context of Institutional Order
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 103-117, wykr., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Dobre rządzenie, Ład społeczno-gospodarczy, Rozwój zrównoważony, Konwergencja, Rozwój regionalny
Good governance, Social-economic order, Sustainable development, Convergence, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ład zintegrowany może być rozumiany jako pozytywny stan docelowy zmian rozwojowych, łączący łady składowe: społeczny, ekonomiczny i środowiskowy. W artykule podjęto próbę stworzenia syntetycznego miernika ładu zintegrowanego. Badanie zmian tego miernika ma pokazać, czy zaobserwowane w poszczególnych województwach wartości zmierzają do pewnego wspólnego stanu równowagi, czy jest wręcz przeciwnie. W artykule zbadano również, czy nierówności w poziomie wskaźników monitorujących ład instytucjonalno-polityczny, charakteryzujących obszar dobrego rządzenia w polskich województwach, mają tendencję do narastania. Do weryfikacji tej hipotezy użyto technik pomiaru zjawiska konwergencji. (abstrakt oryginalny)

Integrated order can be understood as a positive target of developmental changes, combining three component orders: social, economic and environmental. The paper attempts to create a synthetic measurement of integrated order. Analysis of the fluctuations of the measurement should indicate whether the values observed in voivodeships tend towards a certain steady state. The author also enquires whether the inequalities among the particular indices for institutional order associated with good governance show an upward trend. The hypothesis is verified using convergence measurement techniques. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T. 2011 Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, "Problemy Ekorozwoju", vol. 6, no. 2, European Academy of Science and Arts, Salzburg.
  2. Kukuła K. 2000 Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
  3. Kusideł E. 2013 Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w  osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Malaga K. P. Kliber 2007 Konwergencja i nierówności regionalne w  Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  5. Polaszkiewicz B. 2007 Ład instytucjonalny w gopodarce, Prezentacja na posiedzenie Rady Naukowej PTE, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.pte.pl/ pli- ki/1/54/barbara_polszakiewicz.doc, data wejścia: 15.10.2013].
  6. Sala-i-Martin X. 1996 Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence, "European Economic Review", no. 4.
  7. Woźniak M. G. 2008 Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", vol. 11, nr 1.
  8. Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju Polski 2011, Główny Urząd Statystyczny, Katowice.
  9. Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej. Raport monitorujący z 2011 roku w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju UE. Streszczenie 2011, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/224-PL/PL/224-PL-PL.PDF, data wejścia: 15.10.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu