BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burchard-Dziubińska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dostępność i jakość danych statystycznych niezbędnych do budowania strategii gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego
Availability and Quality of Statistical Data Indispensable for Low-Emission Development Strategies in Local Government Units
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 140-155, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Emisja zanieczyszczeń, Rynek emisji zanieczyszczeń, Samorząd terytorialny, Gospodarka niskoemisyjna
Pollution emission, Pollution emission market, Local government, Low-carbon economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce wynika z potrzeby dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza we wszystkich obszarach gospodarki. Największe nadzieje na poprawę jakości powietrza wiąże się ze zmniejszaniem udziału węgla w wytwarzaniu energii, wprowadzaniem innowacyjnych technologii i poprawą efektywności energetycznej. W gestii władz jednostek samorządu terytorialnego jest stworzenie odpowiednich strategii działania, które służyłyby osiąganiu tych celów, zwłaszcza w odniesieniu do budownictwa i transportu publicznego. Celem artykułu jest ocena stanu monitoringu środowiska w zakresie zanieczyszczeń powietrza pochodzących z tych sektorów, jak również danych statystycznych pod kątem ich przydatności do realizacji działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)

Implementation of low-emission economy in Poland stems from the need to reduce the amount greenhouse gases and other air pollutants in all areas of the economy. The highest expectations for improving air quality are associated with a reduction in the use of carbon for energy production, implementation of new technologies and enhancement of energy efficiency. It is local governments that have the responsibility for developing adequate strategies which would help achieve these goals, especially in the fields of construction and public transport. The purpose of this paper is to assess the monitoring of air pollution generated by enterprises from the above-mentioned sectors and to analyse relevant statistical data in terms of their usefulness in implementing low-emission strategy measures on a local level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budowa gospodarki niskoemisyjnej. Podręcznik dla regionów, INTERREG IVC, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://documents.rec.org/publications/RSC_ Bu-ildingLow_carbonEconomy_PL_Dec2011.pdf, data wejścia: 15.01.2014].
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ 125/WE z dnia 21 października 2009 roku ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (wersja przekształcona).
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 roku (2008)/50/WE w  sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy CAFE.
 4. Hong A. C., Young C. J., Hurley M. D., Wallington T. J., Mabury S. A. 2013 Geophysical Research Letters Issue, vol. 40, Issue 22, 28 November.
 5. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów: Strategia tematyczna w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu, Bruksela, dnia 21.12.2005 C0M(2005) 666 końcowy.
 6. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku, Bruksela, dnia 08.03.2011 KOM(2011) 112, wersja ostateczna.
 7. Norma ISO 14040:2006, Environmental management - Life cycle assessment - Principles and Framework.
 8. Ochrona środowiska 2013 GUS, Warszawa.
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) 82/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 6/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE.
 10. Polacy o oszczędzaniu energii, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://6paliwo.pl/ wp-content/uploads/2012/02/6paliwo-raport-1.pdf, data wejścia: 06.06.2014].
 11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 782/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 66/2010 w prawie oznakowania ekologicznego.
 12. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U., 2008, Nr 47, poz. 281.
 13. SEAP, Poradnik: Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii? 2012, European Commission, Institute for Energy, Luxemburg 2010, wydanie polskie 2012.
 14. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.uml.lodz.pl/ miasto/strategia/strategia_rozwoju_lodzkiego _obszaru_metropolitalneg, data wejścia: 05.06.2014].
 15. Techniczne i ekonomiczne aspekty ocieplania budynków 2006, ITB, Warszawa 2006.
 16. Ustawa Prawo ochrony środowiska, Dz. U., 2001, Nr 62, poz. 627.
 17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku, Prawo energetyczne, tekst jednolity, Dz. U., 2008, Nr 89, poz. 625.
 18. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej, Dz. U., Nr 94, poz. 551.
 19. Założenia narodowego planu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej 2011, Rada Ministrów, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu