BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domińska-Werbel Dorota (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Pierwotna ocen poznawcza a strategia radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych
Primary Cognitive Appraisal as a Determinant for Strategy of Coping with Difficulty Social Situation Among Junior High School (Gimnazjum) Students
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 13, s. 19-29, tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Młodzież, Testy warunków skrajnych, Sytuacje konfliktowe, Rozwiązywanie problemów
Youth, Stress tests, Conflict situations, Solving problems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zależności pomiędzy oceną poznawczą a wyborem strategii obronnych (agresja, unik) i strategii zadaniowej stosowanych przez młodzież w trudnych sytuacjach społecznych. W badaniach posłużono się własnym (autorskim) kwestionariuszem do badania radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych (KNO) oraz Kwestionariuszem Oceny Stresu (KOS) autorstwa K. Wrze- śniewskiego, A. Jakubowskiej-Winieckiej i D. Włodarczyk. Badania empiryczne prowadzone były w szkołach gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Objęły 300 gimnazjalistów (150 chłopców, 150 dziewcząt) w wieku 13  -15 lat. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że ocena poznawcza (w kategoriach wyzwania, krzywdy/straty i zagrożenia) determinuje stosowanie obronnych (agresja/unik) i zadaniowych sposobów reagowania młodzieży w sytuacjach społecznie trudnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the following article is to establish the relation between cognitive appraisal and the selection of defence strategy (aggression, evasion) and task-based strategy applied by the youth in difficult social situations. In the research process two questionnaires were in use, one questionnaire of my own which was designed to learn how the youth copes with difficult social situations (kNO) and the other named The Stress Evaluation Questionnaire (kOS) by Wrześniewski, Jakubowska-Winnicka and Włodarczyk. Empirical research was conducted in junior high schools of the Lower Silesia region. It covered 300 junior high school students (150 boys and 150 girls) at the ages between 13-15. In the light of the carried out research it was concluded that cognitive appraisal in the categories of challenge, injury/loss and threat determine the selection of defensive (aggression/evasion) and task-based ways of students reacting to difficult social situations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borecka - Biernat D., Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
 2. Heszen - Niejodek I., Stres i radzenie sobie-główne kontrowersje [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen - Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 12-  44.
 3. Kossewska J., Zasoby osobowe a agresja interpersonalna u młodzieży gimnazjalnej [w:] Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym, red. H. Wrona - Polańska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2008, s. 145-159.
 4. Lazarus R.S., Ocena poznawcza [w:] Natura emocji-podstawowe zagadnienia, red. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998, s. 183-190.
 5. Lazarus R.S., Folkman S., Cognitive theories of stress and the issue of circularity [w:] Dynamics of Stress. Physiological, Psychologcal, and Social Perspectives, red. M.H. Appley,  R. Trumbull, Plenum, New York 1986, s. 63-80.
 6. Łosiak W., Psychologia emocji, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 7. Sikora R., Pisula E., Przyczyny stresu i strategie radzenia sobie ze stresem u młodzieży w wieku 14-16 lat, "Polskie Forum Psychologiczne" 2002, nr 2, 110  -122.
 8. Tyszkowa M., Osobowość i funkcjonowanie jednostki w sytuacjach społecznej ekspozycji, "Przegląd Psychologiczny" 1977, nr 20, s. 437-  447.
 9. Tyszkowa M., Zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych, PWN, Warszawa 1986.
 10. Włodarczyk D., Wrześniewski K., Ocena stresu w kategoriach wyzwania u chorych po zawale serca - próba syntezy na podstawie danych empirycznych, "Przegląd Psychologiczny" 2005, nr 4, s. 339-358.
 11. Włodarczyk D., Wrześniewski K., Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS), "Przegląd Psychologiczny" 2010, nr 4, s. 479-496.
 12. Wrześniewski K., Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problem pomiaru [w:] Człowiek w sytuacji stresu, red. I. Heszen - Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 44-65.
 13. Wrześniewski K., Interakcyjny model radzenia sobie ze stresem po zawale serca [w:] Choroba niedokrwienna serca, red. K. Wrześniewski, D. Włodarczy , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 71-106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu