BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczak-Woźniak Ewa (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Zarządzanie gospodarcze w strefie euro w warunkach kryzysu
Economic Governance in Euro Zone in Conditions of Crisis
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 25-35, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Państwa członkowskie, Kryzys finansowy, Strefa euro, Zarządzanie gospodarką
Member states, Financial crisis, Eurozone, Management of the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie zostało poświęcone problematyce zarządzania gospodarczego strefą euro. Międzynarodowy kryzys finansowy uwydatnił bowiem słabość konstrukcji unii gospodarczej i walutowej. Niewykluczone jest, iż dalsze istnienie strefy będzie zależne od wypracowania przez kraje członkowskie optymalnych ścieżek realizacji koniecznych reform. Celem opracowania jest prezentacja procesu ewolucji narzędzi zarządzania gospodarczego w strefie euro, w warunkach kryzysu. W ciągu ostatnich czterech lat państwa członkowskie oraz struktury instytucjonalne Unii Europejskiej podjęły szereg, często bezprecedensowych, działań mających na celu ratowanie gospodarek strefy euro. Przyczyniło się to do zwiększenia stopnia komplikacji zasad polityki fiskalnej i monetarnej. Co więcej, nadal nie ma pewności, czy wypracowane instrumenty przeciwdziałania kryzysom będą w stanie uchronić strefę euro od kolejnego załamania. (abstrakt oryginalny)

The study regards the issue of the euro zone's economic governance. The international financial crisis highlighted the weakness of the construction of the economic and monetary union. It is conceivable that further existence of the euro zone will depend on whether the member states manage to find optimal ways to carry out necessary reforms. The aim of this paper is to present the evolution process of the tools used for the EU economic governance under the conditions of crisis. In the last four years, the Member States and institutional structures of the European Union have taken a number of, frequently unprecedented, actions aimed at saving the economies of the euro zone. This has contributed to increased complexity of the principles of fiscal and monetary policy. What is more, it is still not certain if the available instruments for crisis prevention will protect the euro zone from another economic meltdown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.esm.europa.eu/index.htm, data wejścia: 05.05.2013].
 2. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska- Głębocka A. 2004 Integracja Europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C. H. Beck, Warszawa.
 3. Kolarski Ł., Reformy fiskalne Unii Europejskiej - odpowiedź na kryzys, Koncept Europa, Analiza UniaEuropejska.org, nr 3 [12] / 2012, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.uniaeuropejska.org/images/pdf/reformy_fiskalne_ue-analiza.pdf, data wejścia: 12.05.05.2013].
 4. Kołodziejczyk K. 2000 Geneza wspólnotowej waluty Euro, SCHOLAR, Warszawa.
 5. Komar A. 1993 Europejska Unia Walutowa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 26.11.2008, Plan naprawy gospodarczej, Bruksela C0M(2008)800, final version - dokument wspólnotowy.
 7. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 12.11.2011, Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys, Bruksela, COM (2011) 11 - dokument wspólnotowy.
 8. Komunikat KE, Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania, Bruksela, dnia 29.10.2008 C0M(2008)706, final.
 9. Komunikat KE, Projekt przewodni Europy 2020 na rzecz nowych umiejętności i miejsc pracy, Bruksela, dnia 26.11.2010 C0M(2010), 82, wersja ostateczna/2.
 10. Kryzys grecki - geneza i konsekwencje 2010, dokument uzupełniający do Ram Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, Warszawa.
 11. Latoszek E. 2009 Etapy integracji walutowej w Unii Europejskiej, [w:] Europejska integracja monetarna od a do z, W. Pacho (red.), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 12. Luc S. 2011 Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego, [w:] Polityka gospodarczą w świetle kryzysowych doświadczeń, Stacewicz J. (red.), Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 13. Nowak-Far A. 2001 Unia gospodarcza i walutowa w Europie, C. H. Beck, Warszawa.
 14. Oręziak L. 1991 Integracja walutowa w ramach Europejskiej Współpracy Gospodarczej, Warszawa.
 15. Oręziak L. 2004 Euro. Nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Szeląg K. 2003 Integracja walutowa w Europie Zachodniej w okresie powojennym, NBP, Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa.
 17. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, Bruksela 2.03.2012, dokument prawa pierwotnego Unii Europejskiej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.european-council.europa.eu/media/639256/ 16_tscg.pl.12.pdf, data wejścia: 1.01.2013].
 18. Wójcik C. 2008 Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu