BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dybał Mariusz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Finansowanie okresu przejściowego w systemie emerytalnym
Financing Transition Period in Polish Pension System
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 58-70, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension schemes, Pension system reform, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstrakt
Celem badawczym pracy była analiza wpływu postanowień decydentów na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 1999-2012. Aby osiągnąć cel, autor postanowił zweryfikować następujące hipotezy badawcze: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyskał nadwyżkę między wpływami ze składek a wydatkami do pokrycia ze składek do roku 2012; - źródłem refundacji kwot składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Otwartych Funduszy Emerytalnych są wpływy z prywatyzacji; - reformie systemu emerytalnego towarzyszą działania zmierzające do ukrócenia przywilejów sektorowych oraz grup społecznych, służących zmniejszeniu wydatków państwa. W wyniku przeprowadzonych badań, zweryfikowano negatywnie zakładane hipotezy badawcze: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uzyskał nadwyżki między wpływami ze składek a wydatkami do pokrycia ze składek do roku 2012 - coroczny deficyt, w tym w 2012 roku w wysokości 54,8 mld PLN, tj. 31,1%; - wpływy z prywatyzacji okazały się zbyt niskie - w latach 1999-2012 zrefundowały przekazanie składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych jedynie w 47%; - reformie systemu emerytalnego przez długi okres nie towarzyszyły działania zmierzające do ukrócenia przywilejów sektorowych oraz grup społecznych, służących zmniejszeniu wydatków państwa, co więcej, przywileje powiększano - wyłączenie z powszechnego systemu emerytur mundurowych, przedłużenie możliwości nabywania prawa do wcześniejszej emerytury, wprowadzenie emerytur górniczych, redukcja składki rentowej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research study is to analyse the impact of the provisions established by policymakers on the accounts of the Polish Social Insurance Institution in the years 1999-2012. The author has set out to verify the following hypotheses: - Social Security Institution received a surplus of revenue from contributions over expenditures to be covered by contributions until year 2012; - The source of reimbursement of social security contributions from the Social Security Institution to pension funds are the proceeds from privatisation; - The reform of the pension system is accompanied by measures taken to put an end to the privileges of sectoral and social groups in order to reduce public expenses. The outcome of the research has proved the above hypotheses to be incorrect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dybał M. 2010 Istota i rodzaje systemów emerytalnych, [w:] Transformacje systemu gospodarczego, L. Olszewski (red.), "Ekonomia", nr 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław .
 2. Dybał M. 2008 Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa.
 3. Dybał M. 2010 Funded Pension - a remedy for an ageing society "Wroclaw Review of Law, Administration and Economics", vol. 2, no. 2 .
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/349/24611/?poz=1, data wejścia: 27.06.2013].
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/60/1529/Zestawienie_przychodow_z_prywatyzacji_stan_na_31122005_r.html, data wejścia: 27.06.2013].
 6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm, data wejścia: 27.06.2013].
 7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/roczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_III_.xls, data wejścia: 21.01.2014].
 8. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.zus.pl/files/dzial1.pdf, data wejścia: 21.01.2014].
 9. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.zus.pl/default.asppp-2&id- 2358, data wejścia: 27.06.2013].
 10. Jakubowski S. 2013 Polish and global pension markets in the first decade of the second Millenium, "Social Research", nr 1 (30).
 11. Jakubowski S. 2013 Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez Otwarty Fundusz Emerytalny, PiEBC, Wrocław.
 12. Marchewka-Bartkowiak K. 2011 Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie w budżecie państwa, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 13. Odpowiedź Ministra Finansów (sygnatura FN-6/0602/69-4/MAN/NJA/RWPD-39173/2013/RD-50041 /2013) na oświadczenie senatora Jana Wyrowińskiego złożone podczas 32. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 kwietnia 2013r. dotyczące konsekwencji wprowadzenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych dla stabilności finansów publicznych 2013, Warszawa.
 14. Prywatyzacja 2010 na tle poprzednich lat 2010, MSP, Warszawa.
 15. Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu 2013, MPiPS oraz MF, Warszawa.
 16. Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych. System pozarolniczy 1999-2002 2004, ZUS, Warszawa.
 17. Shaping Pension Reform in Poland: Security Through Diversity 1999, A. Chłoń, M. Góra, M. Rutkowski (red.), The World Bank.
 18. The 2012 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060) 2010, European Commision.
 19. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2011 r., Nr 75, poz. 398, art. 21-22.
 20. Ustawa z dnia 13października 1998 r. o  systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887 z poz. zm.
 21. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2005r. 2006, ZUS, Warszawa.
 22. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2006r. 2007, ZUS, Warszawa.
 23. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2007r. 2008, ZUS, Warszawa.
 24. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2008r. 2009, ZUS, Warszawa.
 25. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2009r. 2010, ZUS, Warszawa.
 26. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2010r. 2011, ZUS, Warszawa.
 27. Wojciechowski W., Rzońca A., 2010 Reforma emerytalna a finanse publiczne w Polsce, FOR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu