BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prystrom Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Innowacje jako czynnik warunkujący konkurencyjność gospodarczą na przykładzie gospodarki Danii
Innovation as the Determinant of Economic Competitiveness on the Example of the Danish Economy
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 82-101, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Oczekiwania klientów, Innowacje, Konkurencyjność, Kondycja gospodarki
Customer expectations, Innovations, Competitiveness, Condition of the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dania
Denmark
Abstrakt
Postępujące procesy globalizacyjne, nieustannie zmieniające się oczekiwania klientów czy sytuacja na rynku wymuszają na podmiotach gospodarczych bycie innowacyjnym. Innowacje bowiem wiąże się z możliwością wprowadzenia nowych innowacyjnych produktów bądź usług na rynek, zastosowania bardziej efektywnej i oszczędnej metody produkcji itp. To, z kolei, niesie za sobą szanse rozwoju firmy, wejścia na nowe rynki zbytu albo zwiększenia udziału na dotychczas zajmowanych. Rezultatem tego jest często zwiększenie produkcji czy też okazja do stworzenia nowych miejsc pracy. Natomiast w odniesieniu do sytuacji gospodarczej może to skutkować natomiast wzrostem PKB bądź zmniejszeniem poziomu bezrobocia, co wyraźnie wpływa na kondycję gospodarczą. Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia roli, jaką innowacje odgrywają w jednej z najbardziej innowacyjnych, konkurencyjnych i najlepiej rozwiniętych gospodarek na świecie, ze zwróceniem uwagi na innowacyjność i miejsce Danii w gospodarce światowej. (abstrakt oryginalny)

The ongoing processes of globalization, constantly changing customed s needs or market conditions are forcing traders to be innovative. Innovations in fact associated with the introduction of new innovative products or services on the market, the use of more efficient and cost-effective production methods, etc. This in turn brings business development opportunities, entry into new markets or increase the share of the previously occupied. This is often the result of increased production, or an opportunity to create new jobs. With regard to the economic situation however this may result in an increase or decrease in the GDP level of unemployment, which clearly affects the economic condition. The purpose of this article is an attempt to present the role that innovation plays in one of the most innovative, competitive and most developed economies in the world, with a focus on innovation and place of Denmark in the global economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciborowski R. 2004 Wpływ zmian w polityce ekonomicznej i globalizacji na postęp techniczny i konkurencyjność gospodarki Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 2. Dania w zarysie 2006, Hanse-Parlament e. V., Institut für Politik und Wirtschaft, Hamburg.
 3. Duńskie usługi doradcze, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.prodenmark. com/pl/dunskie-firmy-uslugowe/ doradztwo-uslugi/, data wejścia: 12.11.2012].
 4. Europe in figures - Eurostat yearbook 2011 2011, Publications Office of the European Union, Luxembourg, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostatec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-11-001/EN/KS-CD-11-001-EN.PDF, data wejścia: 02.11.2012].
 5. European Innovation Scoreboard (EIS) 2009 2010, European Commission, Belgium, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.proinno-europe.eu/sites/ default/files/page/10/12/EIS%202009%20FINAL_updated.pdf, data wejścia: 11.10.2012].
 6. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis Of Innovation Performance, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ebn.be/assets/assets/private/ policy/5.%20eis%20report%202008.pdf, data wejścia: 11.10.2012].
 7. European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of IMD announces its 2012 World CompeUtiveness Rankings, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.imd.org/ news/IMD-announces-its-2012-World-Competitiveness-Rankings.cfm, data wejścia: 02.11.2012].
 8. Innovation Performance 2008, European Communites, Luxembourg, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/ eis-2007_en.pdf, 11.10.2012].
 9. Fagerberg J. 2005 Innovation a guide to the literature, [w:] The Oxford Handbook of Innovation, (eds.) J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford University Press, New York.
 10. Freeman Ch. 1973 The Economics of Industrial Innovation, Penguin Books, London.
 11. Garski K. Ambitne plany Duńczyków, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=AD15CA34EE4B4226AF 82E4F6EA705E32, 12.12.2011 r.
 12. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.imd.ch/research/publications/ wcy/index.cfm, data wejścia: 18.07.2008].
 13. Hunt S.D. 2000 A General Theory of Competition. Resources, Competence, Productivity, Economic Growth, Sage Publications Inc., Thousand Oaks - London - New Dehli.
 14. Informacje o kraju - Dania, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.dania. igns.pl/dania.html, data wejścia: 01.11.2012 r.
 15. Informator ekonomiczny o krajach świata Dania, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://copenhagen.trade.gov.pl/pl/denmark, data wejścia: 30.11.2012].
 16. Innovation Union Scoreboard 2012, European Commission, Belgium, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/innovation/files/ius- 2011_en.pdf, data wejścia: 11.10.2012].
 17. Innovation Union Scoreboard 2010, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.proinno- europe.eu/sites/default/files/docs_EIS2010/IUS_2010_final. pdf, data wejścia: 11.10.2012].
 18. Innowacyjność w gospodarce duńskiej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://copenhagen.trade.gov.pl/pl/analizy-rynkowe/article/detail,2468,Innowa cyjnosc_w_gospodarce_dunskiej.html, data wejścia: 12.12.2011].
 19. Krelle W. 1989 The Future of the World Economy. Economic Growth and Structure Change, IIASA Springer Verlag, Berlin.
 20. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową (B + R), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/gus/ 5840_11287_PLK_HTML.htm, data wejścia: 12.10.2012].
 21. Prystrom J. 2012 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa.
 22. Prystrom J. 2012 Innowacyjne determinanty funkcjonowania rynku pracy na przykładzie gospodarki szwedzkiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 23. Prystrom J. 2008 Innowacyjność "kluczem do sukcesu" - przykład Volvo Car Corporation, "Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 2 (38).
 24. Przemysł w Danii, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.infodania.pl/ info/przemysl-w-danii, 20.11.2012].
 25. Raport ONZ: Dania najszczęśliwszym krajem świata, Polska na 53. miejscu, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/raport-onz- dania-najszczesliwszym-krajem-swiata-po,1,5086798,wiadomosc.html, data wejścia: 01.11.2012 r.
 26. Schumpeter J. A. 1960 Teoria wzrostu gospodarczego, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 27. Schumpeter J. A. 1932 The Theory of Economic Development, Galaxy Book, New York.
 28. Schwab K. 2012 The Global Competitiveness Report 2012 - 2013, World Economic Forum, Geneva, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.weforum.org/ docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf, data wejścia: 07.11.2012].
 29. Schwab K. 2010 The Ghbal Competitiveness Report 2010 - 2011, World Economic Forum, Geneva, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.weforum.org/ docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf, data wejścia: 21.02.2012].
 30. The Global Competitiveness Report 2008 - 2009, World Economic Forum, Geneva 2008, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.weforum.org/pdf/ GCR08/GCR08.pdf, data wejścia: 13.03.2009].
 31. Thomas Alslev Christensen 2011, Business Research, Development and Innovation in Denmark - policies and effects, Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://en.fi.dk/publications/2011/rd-an-innovation-in-denmark/RD%20and%20Innovation%20in %20Denmark_7%20 october%202011 .pdf, data wejścia: 12.10.2012].
 32. Tushman M. L., Andersen P. C., O'Reilly CH. 1997 Technology cycles, Innovation Streams and Ambidextrous Organizations: Organization Renewal Through Innovation Streams and Strategic Change, [w:] Tushman M. L., Anderson P., Managing strategic innovation and change, Oxford University Press, New York.
 33. Współpraca gospodarcza: Dania, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+ Polski+z+krajami+UE+i+EFTA/dania.htm, data wejścia: 12.11.2012].
 34. Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11287_PLK_HTML.htm, data wejścia: 12.10. 2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu