BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczyk Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Źródła i morfologia cykli kredytowych w Polsce w latach 1998-2013
The Sources and Morphology of Credit Cycles in Poland in the Years 1998-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 261-277, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Cykl kredytowy, Bankowość, Kredyt, Cykl koniunkturalny, Banki komercyjne
Credit cycle, Banking, Credit, Business cycles, Commercial banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarkach rynkowych występują oprócz ogólnogospodarczego cyklu koniunkturalnego cykle specyficzne, a wśród nich cykl kredytowy. Fluktuacje, których sekwencja w czasie tworzy cykle kredytowe, są to absolutne lub/i względne zmiany w działalności kredytowej banków, których formą przejawiania są oscylacje przyznanych i wykorzystywanych na cele inwestycyjne lub konsumpcyjne kredytów bankowych. Celem pracy jest analiza czynników generujących powstawanie i kształtowanie się cykli kredytowych oraz określenie elementów ich budowy i najważniejszych cech morfologicznych, charakteryzujących zewnętrzne formy ich przejawiania. Cechy te są analizowane na tle ogólnogospodarczego cyklu koniunkturalnego występującego w gospodarce polskiej w okresie od I kwartału 1998 do IV kwartału 2013 roku. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono genezę cykli kredytowych, która wynika z akceptowanych celów i narzędzi polityki pieniężnej banku centralnego oraz z prowadzonych operacji aktywnych krajowych i zagranicznych banków komercyjnych. Część druga zawiera wyniki analizy empirycznej cech morfologicznych cykli kredytowych występujących wśród polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

Apart from the general economic cycles, market economies are characterized by their specific cycles which also include the credit cycle. Fluctuations whose sequence over time creates credit cycles are absolute or/and relative changes in credit-related activities of banks, manifested in the form of oscillations in bank credits granted for investment or consumption purposes. The aim of this study is to analyze factors generating and shaping credit cycles, to determine the elements of their structure and to present the most important morphological features which characterize external forms of their manifestation. Those features are analyzed on the background of the general business cycle occurring in Poland's economy in the period from quarter I 1998 to quarter IV 2013. The article consists of two parts. The first one discusses the origin of credit cycles which results from the approved objectives and instruments of the central bank's monetary policy and from the operations carried out by active national and foreign commercial banks. The second part contains the results of empirical analysis of the morphological features of credit cycles occurring among the Polish enterprises and households. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka W., Bankowość centralna. Funkcje - metody - organizacja, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 2. Grudkowska S., Paśnicka E., X-12-Arima i Tramo/Seats - empiryczne porównanie metod wyrównywania sezonowego w kontekście długości próby, "Materiały i Studia" 2007, z. 220, NBP Warszawa.
 3. Jarchow H.-J., Theorie und Politik des Geldes. II Geldpolitik, Göttingen 1995.
 4. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Zb., Kosiński B., Banki. Rynek. Operacje. Polityka, Poltext Warszawa 1998.
 5. Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Kokoszyński R., Stopyra J., Dylematy wyboru celów pośrednich i operacyjnych w polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, "Bank i Kredyt" 1996, nr 6.
 7. Lubiński M., Aktywność kredytowa banków w cyklu koniunkturalnym, w: K. Walczak (red.), Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 8. Małecki W., Banki i ich przemiany na tle sektora finansowego, w: Banki a cykle koniunkturalne. Maszynopis projektu badawczego finansowanego ze środków NCN (Dec. 2011/01/B/HS4/06216, UE Poznań-SGH Warszawa 2013.
 9. Pätzold J., Stabilisierungspolitik. Grundlagen der nachfrage- und angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, Bern-Stuttgart 1991.
 10. Prescott E.C., Theory Ahead Business Cycle Measurement, "Federal Reserve Bank of Mineapolis Quarterly Review", Mineapolis 1986.
 11. Szpunar P., Pieniądz rezerwowy jako cel operacyjny polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 1997, nr 9.
 12. Tichy G.J., Konjunkturschwankungen. Theorie, Messung, Prognose, Springer Verlag Berlin- Heidelberg-New York 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu