BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sacio-Szymańska Anna (Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu)
Tytuł
Determinanty innowacyjności i konkurencyjności gospodarek - analiza porównawcza i rekomendacje
Factors Influencing Innovation and Competitiveness : a Comparative Analysis and Recommendations
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 128-152, rys., wykr., tab., bibliogr. 78 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Konkurencyjność, Polityka państwowa, Polityka badawczo-rozwojowa, Analiza porównawcza
Innovative character, Competitiveness, State policy, R&D policy, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy niektórych czynników oddziałujących na innowacyjność i konkurencyjność gospodarek. Badania prowadzono w odniesieniu do wybranych krajów Unii Europejskiej, a także Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii oraz Rosji. Analizowano następujące czynniki:
- poziom nakładów i źródła finansowania działalności B+R;
- rodzaje oraz przeznaczenie instrumentów wspierania innowacyjności;
- powiązania pomiędzy kierunkami badań uznanymi za priorytetowe, sektorami, które mają największy wkład w kreowanie innowacji oraz sektorami high-tech. Ponadto, wskazano główne charakterystyki analizowanych czynników, które decydują o zachowaniu zdolności konkurencyjnych gospodarki w długim okresie. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses some of the factors that have an impact on the innovation and competitiveness of economies. The factors include:
- level and sources of R&D funding,
- types and purpose of existing public measures for innovation,
- correlation between national R&D priorities, high-tech industries and sectors with highest expenditure on innovation. The following countries are analysed: Switzerland, Sweden, United States, Germany, Great Britain, France, China, India, Russia, Czech Republic, and Poland. Also indicated are the key challenges with regard to each of the studied factors that need to be addressed in order to ensure the ability of an economy to innovate and compete in the long term. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Strategy for American Innovation 2011, National Economic Council, Council of Economic Advisers and Office of Science and Technology Policy, The White House, Washington.
 2. Analiza narzędzi wspomagania innowacyjności wykorzystywanych w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie 2012, K. Santarek (red.), Raport z badań, Warszawa.
 3. Archibugi D., Denni M., Filippetti A. 2009 The Global Innovation Scoreboard 2008: The Dynamics of the Innovative Performances of Countries.
 4. Arvanitis S., Bolli T., Lepori B., Worter M. 2011 ERAWATCH Country Reports 2010: Switzerland, ERAWATCH Network - KOF ETHZ.
 5. Aschhoff E. B., Rammer Ch. 2011 ERAWATCH Analytical country report 2010: Germany, ERAWATCH Network - Centre for European Economic Research (ZEW).
 6. Bieńkowski W. 1995 Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Warszawa.
 7. Bieńkowski W. 2005 Instytucje jako czynnik konkurencyjności krajów postkomunistycznych: kilka uwag ogólnych dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 8. Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. 2000 Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Chen D., Dahlman C. 2005 The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations, The World Bank, Washington DC.
 10. Chesbrough H. 2003 Open innovation, HBR School Press, Boston (MA).
 11. Cunningham P., Sveinsdottir T. 2011 ERAWATCH Analytical country report 2010: United Kingdom, MIOIR/PREST: University of Manchester.
 12. Dutta S. 2012 The Global Innovation Index 2012, Stronger Innovation Linkages for Global Growth, INSEAD-WIPO.
 13. ERWATCH: Platform on Research and Innovation policies and systems, Country pages, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/ opencms/information/country_pages, data wejścia: 24.04.2014].
 14. Etzkowitz H., Leydesdorff L. 2000 The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations, "Research Policy", iss. 29.
 15. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i  zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 2010, [KOM(2010) 2020 wersja ostateczna], dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_ v1.pdf, data wejścia: 24.04.2014].
 16. Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission 2010, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=C0M:2010:2020:FIN:EN:PDF, data wejścia: 03.04.2013].
 17. European Commission, Europe 2020, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ec.europa.eu/europe2020, data wejścia: 24.04.2014].
 18. European Technology Platform Manufuture, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.manufuture.org, data wejścia: 24.04.2014].
 19. Foray D. i in. 2012 Guide on regional,/ national Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation RIS3), European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, s. 1-122, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=a39fd20b-9fbc-402b-be 8c-b51d03450946&groupId= 10157, data wejścia: 24.04.2014].
 20. Foray D., David P.A., Hall B. H. 2011 Smart specialization. From academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation, Management of Technology & Entrepreneurship Institute, College of Management of Technology, Working Paper, s. 1-16, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://infoscience.epfl.ch/record/170252/files/ MTEI-WP-2011-001-Foray_David_Hall.pdf, data wejścia: 24.04.2014].
 21. Freeman C. 1982 Technology, Progress and the Quality of Life, "Science Public Policy", iss. 18, no. 6.
 22. Garelli S. 2006 Competitiveness of Nations: the Fundamentals, IMD World Competitiveness Yearbook.
 23. Globalizacja, kryzys i co dalej?, 2010, G. W. Kołodko (red.), Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 24. Godin B. 2003 The Most Cherished Indicator: Gross Domestic Expenditures on R&D (GERD), Project on the History and Sociology of S&T Statistics, Working Paper, no. 22, Canadian Science and Innovation Indicators Consortium (CSIIC), Canada.
 25. Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność 2007, S. Lis (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie i Akademia Świętokrzyska, Kraków.
 26. Handbook on Deriving Capital Measures of Intellectual Properly Products 2010, OECD.
 27. Hebakova L., Vanzura J., Kostic M., Pokorny O. 2011 Mini Country Report/Czech Republic under Specific Contract for the Integration of INNO Policy Trend Chart with ERAWATCH (2011-2012).
 28. Holland M., Spraragen W. 1933 Research in Hard Times, Division of Engineering and Industrial Research, National Research Council, Washington.
 29. Hollanders H., Tarantola S. 2011 Innovation Union Scoreboard 2010 - Methodology report, MERIT (Maastricht University), Joint Research Centre (JRC), Unit G3.
 30. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.globalinnovationindex.org/gii, data wejścia: 05.04.2013].
 31. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.proinno-europe.eu, data wejścia: 03.04.2013].
 32. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://catapult.innovateuk.org, data wejścia: 24.04.2014].
 33. Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty 2010, A. H. Jasiński (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 34. Innowacyjność w skali makro i mikro 2009, B. Kryk, K Piech (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 35. Izsak K., Markianidou P., Radosević S. 2013 Lessons from A Decade of Innovation Policy, Final Report, European Commission.
 36. Jasiński A. H. 2012 Analiza stosowanych w Polsce narzędzi wspomagania innowacyjności, Warszawa.
 37. Kapil N., Piatkowski M., Radwan I., Gutierrez J.J. 2012, Poland Enterprise Innovation Review, From Catching Up to Moving Ahead, Bank Światowy.
 38. Kardas M. 2011 Inteligentna specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2.
 39. Konkurencyjność sektora wysokiej techniki 2009, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 40. Kozłowski J. 2008 Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, Departament Strategii MNiSW, Warszawa.
 41. Krishna V.V. 2011 ERAWATCH Analytical country report 2010: India, ERAWATCH Network -Jawaharlal Nehru University.
 42. Lisbon Strategy Evaluation Document 2010, Commission Staff Working Document, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/archives/growth andjobs_2009/pdf/lisbon_strategy_evaluation_en.pdf, data wejścia: 24.04.2014].
 43. Lundvall B. A. 1988 Innovation as an interactive process: from °user-producer interaction to the national system of innovation, [w:] Technical Change and Economic Theory, G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete (eds.), Pinter, London.
 44. Manual on the Measurement of Human Resources devoted to S&T "Canberra Manual" 1995, OECD.
 45. Marciniak S. 2010 Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 46. Martin B. 2002 Technology foresight in a rapidly globalizing economy, [in:] International Practice in Technology Foresight, United Nations Industrial Development Organisation, Vienna.
 47. Mattsson P., Stern P., Geschwind L. 2011 ERAWATCH Analytical country report 2010: Sweden, ERAWATCH Network - Faugert&Co, Technopolis.
 48. Metcalfe S. 1994 Evolutionary Economics and Technology Policy, "The Economic Journal", vol. 104, no. 425.
 49. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ncbir.pl, data wejścia: 08.04.2013].
 50. National Patterns of R&D Resources, 1956-2011, National Science Foundation, Washington. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011, OECD Publishing.
 51. North D. 1990 Institutions, Institutional Change and Economics Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 52. Okubo Y. 1997 Bibliometric Indicators and Analysis of Research Systems, Methods and Examples, STI Working Paper, OECD.
 53. Patent Manual-Using Patent Data at Science and Technology Indicators 1994, OECD.
 54. Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo- rozwojowej 2002, OECD.
 55. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji 1997-2005, OECD.
 56. Portal Funduszy Europejskich, Program Innowacyjna Gospodarka, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.poig.gov.pl, data wejścia: 08.04.2013].
 57. Porter M. E. 1991 Towards a dynamic theory of strategy, "Strategic Management Journal", vol. 12, 95-1 I7.
 58. Rammer Ch., Sellenthin M. O. 2008 R&D Policies for Industrial Restructuring, European Commission - DG Research.
 59. Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku 2010, T. Baczko (red.), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 60. Ratman-Kłosińska I., Michaliszyn B. 2009 Nowy system UE w zakresie wdrażania eko-innowacji, "Ecomanager", nr 9 (02).
 61. Reid A., Peter V. 2008 Sectoral Innovation Systems: The Policy Landscape in the EU25, Final Report, SYSTEMATIC study.
 62. Rodrik D. 2002 Institution, Integration and Geography: In search of the deep determinants of economic growth, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.hks.harvard.edu/ fs/drodrik/Research%20papers/growthintro.pdf, data wejścia: 24.04.2014].
 63. Rybiński K. i in. 2011 Go Globall Raport o  Innowacyjności Polskiej Gospodarki, Warszawa.
 64. Sacio-Szymańska A. 2011 Pozycja Polski w świetle wybranych metodyk oceny innowacyjności i  konkurencyjności, "Problemy Eksploatacji", nr 3.
 65. Sala-i-Martin X., Artadi E.V. 2004 The Global Competitiveness Index, [w:] The Global Competitiveness Report 2004-2005, Palgrave Macmillan, Hampshire.
 66. The International Handbook on Innovation 2003, L. V. Schavinina (ed.), Pergamon, Elsevier Science Ltd. UK.
 67. Schumpeter J. 1950 Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Row, 3rd Edition, New York.
 68. Smith A. 1776 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, W. Strahan and T. Cadell, London.
 69. Smith K. 2000 Innovation Indicators and the Knowledge Economy: Concepts, Results and Policy Challenges, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www3.istat.it/istat/ eventi/conferenze/quintaconf/smith.pdf, data wejścia: 29.08.2013].
 70. Solow R. 1956 A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", no 70.
 71. Spiesberger M. 2011 ERAWATCH Analytical country report 2010: Russian Federation, Centre for Social Innovation, ZSI.
 72. Swan T. W. 1956 Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Record" iss. 32 (2).
 73. Tang L. 2011 ERAWATCH Country Reports 2010: China,, ERAWATCH Network - School of Public Policy, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA USA.
 74. The Statistics Porta, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.statista.com, data wejścia: 03.04.2013].
 75. Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii 2008, K. Santarek (red.), PARP, Warszawa.
 76. World Economic Forum, Global Competitiveness, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.weforum.org/issues/global- competitiveness, data wejścia: 05.04.2013].
 77. Youtie J. 2011 ERAWATCH Analytical country report 2010: United States of America, ERAWATCH Network.
 78. Zaparucha E. 2011 ERAWATCH Analytical country report 2010: France, ERAWATCH Network - Technopolis Group.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu