BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Ewa (Politechnika Białostocka), Roszkowska Ewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza poziomu działalności B+R w Polsce w latach 2005-2011
Multidimentional Analysis of R&D Activity in Poland during the Period 2005-2011
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 153-183, rys., wykr., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Metoda TOPSIS, Polityka badawczo-rozwojowa, Innowacyjność, Metoda Warda, Metody taksonomiczne, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), R&D policy, Innovative character, Ward method, Taxonomic methods, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano podstawowe wskaźniki obrazujące poziom nakładów na działalność B+R oraz strukturę ich finansowania w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Dokonano oceny zróżnicowania poziomu oraz zmian trendów działalności B+R i innowacyjności w ujęciu województw Polski w latach 2005-2011 z wykorzystaniem wskaźników indywidualnych, a także dwóch metod taksonomicznych: metody TOPSIS i metody Warda. Otrzymane wyniki potwierdziły to, że województwo mazowieckie jest liderem we wszystkich rankingach i regionem zdecydowanie wyróżniającym się wśród pozostałych województw. Dla większości regionów Polski zaobserwowano zróżnicowanie zajmowanej pozycji w rankingu, jak również zmianę przynależności tych województw do różnych skupisk w badanych latach. (abstrakt oryginalny)

In the paper basic indicators depicting/ describing the level of the expenditures on R&D activity and the structure financing them in Poland against the background of EU countries are presented. An assessment of diversifying the level and changes of trends in R&D activity and innovativeness in voi-vodships in Poland during the period 2005-2011 by making use of individual indicators as well as two taxonomical methods: TOPSiS and Ward's methods has been done. Received results confirm that mazowieckie voivodship is the leader in all rankings and firmly comes the other provinces off. For the majority of regions in Poland diversifying the filled position in the ranking, as well as the change of the membership of these provinces in different clusters in examined years were observed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdański M., Heller J. 2005 Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4 (22) .
 2. Bank Danych Lokalnych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.stat.gov.pl, data wejścia: 01.02.2013].
 3. Budzyńska A., Duszczyk M., Gancarz M., Gieroczyńska E., Jatczak M., Wójcik K. 2002 Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://stat.gov.pl/bd, data wejścia 1.02.2013].
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu, data wejścia 1.02.2013] .
 6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 2010, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela.
 7. Hellwig Z. 1968 Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 8. Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J. 1995 Taksonomiczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 9. Hwang C.L., Yoon K. 1981 Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, Berlin.
 10. Mosionek-Schweda M. 2011 Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce, Oeconomia Copernicana, nr 2.
 11. Nowak E. 1990 Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 12. Piekut M. 2011 Działalność B+R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o  Przedsiębiorstwie", nr 3 (20).
 13. Roszkowska E., Piotrowska E. 2011a Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2(50).
 14. Roszkowska E., Piotrowska E. 2011b Analiza zróżnicowania województw Polski w aspekcie kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy, [w:] W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, P. Sochaczewski (red.), Wydawnictwo WSE, Białystok.
 15. Rozmus A., Cyran K. 2009 Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i innych krajach-diagnoza i próba oceny, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse", nr 4, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.e-finanse.com, data wejścia: 1.02.2013].
 16. Strategia Lizbońska a  możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje 2005, E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 17. Wójcik P. 2009 Analiza skupień, [w:] Metody ilościowe w R K. Kopczewska, T. Kopczewski, P. Wójcik (red.), CeDeWu, Warszawa.
 18. Wrześniak G. 2009 Znaczenie ochrony patentowej dla polityki proinnowacyjnej, [w:] Kapitał intelektualny i jego ochrona, E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu