BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamski Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wyniki finansowe spółek hodowli roślin i zwierząt Agencji Nieruchomości Rolnych na tle danych GUS w latach 2006-2009
Financial Results of Plant and Animal Breeding Companies of Agricultural Property Agency Comparing to CSO Data in the Years 2006-2009
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 15-20, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Produkcja roślinna, Jednoosobowe podmioty gospodarcze, Wynik finansowy, Nieruchomości rolne
Animal husbandry, Crop production, One-person business, Financial performance, Agricultural real properties
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano wyniki finansowe jednoosobowych spółek hodowli roślin i zwierząt Agencji Nieruchomości Rolnej na tle zbiorowości gospodarstw prowadzących sprawozdawczość dla GUS w latach 2006-2009. Przeanalizowano zmiany w strukturze rachunku zysku i strat oraz osiąganych wynikach finansowych przez te dwie zbiorowości. Przeprowadzona analiza wykazała znaczne różnice spowodowane odmienną specyfiką działalności przedsiębiorstw hodowlanych. Uzyskiwane wyniki finansowe w latach 2006-2009 spółek ANR należy uznać za zadowalające z punktu oceny pomnażania wartości właścicielskiej. (abstrakt oryginalny)

The study presents the financial results of one-man plant and animal breeding companies of Agricultural Property Agency against a background of all farms performing reports for CSO in the years of2006-2009. The changes in the structure of profits and losses as well as the financial results achieved by these two groups were analyzed. The analysis proved considerable differences caused by distinct characteristics of breeding enterprises' activities. The financial results of APA companies, achieved in the years 2006-2009, should be regarded as satisfactory from a multiplying ownership value point of view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzun W., Adamski M., Burghardt A. 2011 : Spółki hodowlane Agencji Nieruchomości Rolnych a poprawa produktywności rolnictwa polskiego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 46-63.
  2. Grzegorzewska E. 2008: Kondycja finansowa spółek hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych. Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 95, z. 3.
  3. Kulawik J. 2010: Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  4. Nawrocki T. 2010: Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2009 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  5. Runowski H. 1997: Postęp biologiczny w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu