BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Eugeniusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmiany na rynkach pracy i ich determinanty w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2013
Labour Market Changes and their Determinants in the Visegrad Group Countries During the Years 2004-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 371-393, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zatrudnienie, Bezrobocie, Aktywność zawodowa ludności, Instytucje rynku pracy
Labour market, Employment, Unemployment, Activity rate of population, Labour market institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zanalizowano zmiany na rynkach pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2013, w szczególności dotyczące kształtowania się zatrudnienia, bezrobocia i aktywności zawodowej. Podjęto próbę określenia tych zmian, jak również wskazania czynników je determinujących w badanych krajach. Szczególną uwagę zwrócono na bezpośrednie czynniki determinujące sytuację na rynku pracy eksponowane w teorii ekonomii, tj. dynamikę produkcji w gospodarce oraz relację zmian płac realnych i zmian wydajności pracy, a także na niektóre instytucje rynku pracy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w latach 2004-2013 występowały w krajach Grupy Wyszehradzkiej istotne zmiany na rynkach pracy, dotyczące w szczególności bezrobocia, zatrudnienia i aktywności zawodowej. Po okresie korzystnych zmian w latach 2004-2008 ujawnił się globalny kryzys, powodując w latach 2009-2010 silne spadki zatrudnienia i wzrosty bezrobocia, które uległy jednakże zahamowaniu i częściowemu odwróceniu w latach 2011-2013. Z analiz wynika, że wynikało to przede wszystkim ze zmian czynników leżących po popytowej stronie rynku pracy. Pewną rolę odegrały tutaj zmiany relacji dynamiki płac realnych do dynamiki wydajności pracy oraz przede wszystkim zróżnicowana dynamika PKB w poszczególnych krajach. Istotny wpływ miały również instytucje rynku pracy, takie jak stopień restrykcyjności prawnej ochrony zatrudnienia, udział umów o pracę na czas określony, hojność systemu zasiłków dla bezrobotnych, płaca minimalna i klin podatkowy. (abstrakt oryginalny)

Changes in the labour markets, especially concerning employment, unemployment and economic activity in the Visegrad Group Countries during the years 2004-2013 are analysed in the paper. It is tried to describe these changes and indicate their determinants in the analysed countries. Special attention is paid to direct determinants of the labour market performance which are underlined in economic theory: dynamics of output, relations of real wages and labour productivity and also some labour market institutions. The analyses show that in the period of 2004-2013 significant changes, concerning in particular unemployment, employment and economic activity, occurred in the labour markets of Visegrad Group countries. After a period of favourable changes in 2004-2008, a global crisis has revealed in 2009-2010, causing sharp declines in employment and increases in unemployment, which were, however, inhibited and partially reversed in the 2011-2013 period. The analyses indicated that these changes had resulted primarily from changes of the factors stemming from the demand side of the labour market. Certain role was played here by changes in the relationship between the dynamics of real wages and the dynamics of labour productivity and, above all, by different GDP dynamics in different countries. Labour market institutions, such as: the degree of stringency of employment protection legislation, the share of fixed-term contracts, the generosity of the unemployment benefits system, the minimum wage and the tax wedge had also significant impact on the situation in the labour markets of the Visegrad Group countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Backhouse R., Applied UK Macroeconomics, Blackwell Publishers, 1991.
 2. Bednarski M., Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w: M. Bednarski, K. W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
 3. Blanchard O., Summers L., Hysteresis and the European Unemployment Problem, NBER Macroeconomics Annual, No. 1, MIT Press, Cambridge MA 1986.
 4. Boeri T., van Ours J., Ekonomia niedoskonałych rynkówpracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 5. Bosworth D., Dawkins P., Stromback T., The Economics of the Labour Market, Longman, Essex 1996.
 6. Cahuc P., Zylberberg A., Labor Economics, The MIT Press, Cambridge MA, London 2004.
 7. Greenwald B.C., Stiglitz J.E., Labour Market Adjustments and the Persistence of Unemployment, AEA Papers and Proceedings 1995.
 8. Kwiatkowski E., Neoklasyczne teorie zatrudnienia, PWN, Warszawa 1988.
 9. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Kwiatkowski E., Czy zasiłki dla bezrobotnych generują wzrost bezrobocia?, "Dialog" 2011, nr 1.
 11. Kwiatkowski E., Włodarczyk P., Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, "Gospodarka Narodowa", 2012, vol. 80-81, nr 11-12.
 12. Layard R., Nickell S., Jackman R., Unemployment, Oxford University Press, Oxford 1991.
 13. McKenna C.J., The Theory of Search in Labour Markets, w: D. Sapford, Z. Tzannatos (red.), Current Issues in Labour Economics, Macmillan, London 1990.
 14. Ostoj I., Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 15. Schmid G., Reissert B., Unemployment and Labour Market Transitions, w: G. Schmid, J.O. Reilly, K. Schoemann, International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 1996.
 16. Smith S., Labour Economics, Routledge, London-New York 2003.
 17. Snower D.J., Evaluating unemployment policies: what do the underlying theories tell us, w: D.J. Snower, G. de la Dehesa (red.), Unemployment policy: government option for the labour market, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 18. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 19. strona internetowa OECD: www.oecd.org
 20. strona internetowa Eurostatu: www.epp.eurostat.ec.europa.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu