BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornecki Janusz (Uniwersytet Łódzki), Kokotek Maciej (Uniwersytet Łódzki, doktorant), Szymański Arkadiusz (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Efektywny system wynagradzania w jednostkach samorządowych oferujących wsparcie finansowe z Unii Europejskiej jako kluczowy instrument wdrażania innowacyjnych metod zarządzania w organizacjach publicznych
Effective Wage Systems in Local Government Units Offering Financial Support from European Union as Key Instrument of Implementation of Innovative Management Methods in Public Organisations
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 70-83, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Innowacyjność, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Formy wynagradzania, Zarządzanie przez cele
Public sector, Innovative character, Human Resources Management (HRM), Forms of remuneration, Management by objectives
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Autorzy w artykule dokonują analizy obszarów podatnych na implementację innowacji w instytucji publicznej, oferującej wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Wskazują system wynagradzania jako możliwe pole działania do wdrożenia ewentualnych zmian. Swoje rozważania popierają wynikami pilotażowego badania zrealizowanego w 2011 roku wśród 79 pracowników Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w zakresie oceny efektywności systemu wynagradzania i jego wpływu na poziom satysfakcji i motywacji pracowników. Celem artykułu jest ocena roli, jaką system wynagradzania odgrywa w analizowanej instytucji publicznej, odpowiedzialnej za wdrażanie jednego z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The authors examine the areas open to the implementation of innovation in public institutions offering financial support from the European Union funds. It seems that wage systems are a promising field for the implementation of changes. The analysis is based on the results of a pilot survey, conducted in 2011 among 79 employees of the Entrepreneur Service Centre in Łódź, regarding the assessment of the effectiveness of the wage system and its influence on the level of satisfaction and motivation of employees. The aim of the paper is to assess the role that the wage system plays in the analysed public institution responsible for the implementation of one of the priorities of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodeship for the years 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak R. 2008 Pomoc unijna dla przedsiębiorców, [w:] Fundusze Unijne 2007-2013: poradnik przedsiębiorcy, R. Cieślak (red.), Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław.
 2. Czapla T., Malarski M. 2001 Zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach wobec wyzwań XXI wieku, [w:] Polska w Europie 2000. Polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku, L. Pasieczny (red.), Warszawa.
 3. Czapla T., Świątek-Barylska I. 2011 Znaczenie innowacyjności w świetle badań wartości i systemów kompetencyjnych organizacji, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 4. Drucker P. F. 1994 Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 5. Gadomska-Lila K. 2011 Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 6. Krukowski K. 2011 Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, "Współczesne Zarządzanie", nr  1.
 7. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarce i zatrudnienie 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 8. Penc J. 2010 Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Difin, Warszawa.
 9. Regulamin wynagradzania pracowników Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przyjęty na podstawie Zarządzenia Nr 1/10 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z  dnia 5 stycznia 2010 roku.
 10. Roodenburg-Jager H. A., Klijn L. P. M., Jangsma-Lievaart M. R. 1993 Powiązania między charakterem efektów a  wynagrodzeniami i kulturą organizacyjną, [w:] Innowacyjne strategie płac, S. Borkowska, B. Urbaniak (red.), Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Absolwent", Łódź-Warszawa.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Dz.U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398.
 12. Stawasz E. 1999 Innowacje a małafirma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. Jr. 2001 Kierowanie, wydanie II, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 14. Styś A. 2011 Innowacyjność - postrzeganie, znaczenie, uwarunkowania - opcja marketingowa, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodekspray (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 roku, Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).
 19. Wiatrak A. P. 2011 Innovative Management in Public Organizations, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu