BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignaciuk Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ polityki elastycznego bezpieczeństwa na duński rynek pracy
Impact of Flexicurity Policy on Danish Labour Market
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 85-97, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rynku pracy, Bezrobocie, Elastyczność zatrudnienia, Polityka zatrudnienia, Rynek pracy
Labour market policy, Unemployment, Flexible employment, Employment policy, Labour market
Uwagi
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/05502.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dania
Denmark
Abstrakt
Kryzys, który dotknął Danię na początku lat dziewięćdziesiątych, przyczynił się do powstania ogromnych nadwyżek podaży pracy oraz wzrostu nakładów na finansowanie skutków rosnącego bezrobocia. W obliczu narastających problemów ekonomicznych rząd Danii postanowił wdrożyć politykę elastycznego bezpieczeństwa (flexicunty). Jej głównymi filarami stały się: elastyczne zasady zwalniania i zatrudniania pracowników, system zabezpieczeń socjalnych na wypadek utraty zatrudnienia oraz aktywna polityka rynku pracy. Cechą duńskiej polityki aktywizacji bezrobotnych jest indywidualizm w podejściu do osób poszukujących zatrudnienia, jak również przyjęcie założenia, że osoby te mają prawo i obowiązek uczestniczyć w programach aktywizacyjnych. Prawo do skorzystania ze środków pobudzania zatrudnienia rozciąga się na wszystkie osoby pozostające bez pracy, bez względu na to, czy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Dania jest europejskim liderem w zakresie udziału wydatków na programy rynku pracy w PKB. W latach 2002-2011 na realizację programów rynku pracy przeciętnie przeznaczano w Danii 7 685,48 mln euro, co stanowiło 3,28% PKB tego kraju. Większa elastyczność w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy wzmaga ryzyko utraty zatrudnienia, ale także pozwala na szybsze ponowne wejście na rynek pracy. W konsekwencji zastosowanej polityki rynku pracy, udało się znacząco obniżyć stopę bezrobocia: z 7% w 1995 roku do 3,4% w 2008 roku. Dania należy do krajów o najniższej stopie bezrobocia długoterminowego, które w latach 1995-2012 wynosiło przeciętnie 1,1%. Jest jednocześnie krajem o jednym z najwyższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata. W latach 2000-2011 wynosił on przeciętnie 77,81% i zdecydowanie przewyższał średni wskaźnik zatrudnienia liczony dla 27 krajów UE (68,17%). (abstrakt oryginalny)

Among the results of the crisis which took place in Denmark in the early 1990s were a huge excess of labour supply and increased expenditure on counteracting the effects of rising unemployment. In the face of growing economic problems, the Danish government decided to implement a flexicurity policy. The main elements of the policy included: (1) flexible rules for hiring and dismissing employees, (2) a system of social security in the event of loss of employment, and (3) active labour market policies. The Danish policy of activation of the unemployed is characterised by an individualised approach to job seekers, and the assumption that they have the right and obligation to participate in activation programmes. All persons without a job are eligible for receiving aid under employment stimulation schemes, regardless of whether they are entitled to unemployment benefits. Denmark is the European leader in terms of the share of GDP devoted to labour market programmes. In the years 2002-2011, an average of EUR 7,685.48 million, (3.28% of the country's GDP) was spent on the implementation of labour market programmes in Denmark. Greater flexibility in establishing and resolving employment relationships increases the risk of loss of employment, but also allows one to quickly re-enter the labour market. As a result, the labour market policy applied by Denmark has significantly reduced the unemployment rate: from 7% in 1995 to 3.4% in 2008. Denmark is among the countries with the lowest rate of long-term unemployment, which in the years 19952012 averaged 1.1%. It is also a country with one of the highest employment rates in Europe for people aged 20-64. In the years 2000-2011, it amounted to an average of 77.8%, which was well above the average employment rate calculated for the EU-27 (68.17%). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Active labour market policy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://uk.bm.dk/ en/Themes/The%20Danish%20Labour%20Market/Active%20labour %20mark et%20policy.aspx, data wejścia: 24.06.2013].
 2. Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim 2010, Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Toruń.
 3. Andersen T. M., Bosch N., Deelen A., Euwals R. 2011 The Danish flexicurity model in the Great Recession, VoxEU, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.voxeu.org/article/flexicurity-danish- labour-market-model-great-recession, data wejścia: 18.01.2013].
 4. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, (3.03.2010), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia +Europa+2020, data wejścia: 24.06.2013].
 5. Flexicunty, Besksftigelsesministeriet, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://uk.bm.dk/en/Themes/The %20Danish%20Labour%20Market/Flexicur ity.aspx, data wejścia: 22.06.2013].
 6. Klimek J. 2010 Bezpieczeństwo i elastyczność na rynku pracy, [w:] Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, A. Tomanek (red.), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok.
 7. Kozłowski J. Gwarancje dla młodzieży szansą na walkę z bezrobociem, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://jankozlowski.pl/aktualnosci/gwarancje-dla-mlodziezy-szansa-na-walke-z-bezrobociem, data wejścia: 25.06.2013].
 8. Lang D. Duński model elastycznego bezpieczeństwa. Wzór do naśladowania?, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://rzarf.ips.uw.edu.pl/pdf/lang.pdf, data wejścia: 21.01.2013].
 9. Marchlewska K. Flexicurity - model elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego na miarę Europy2020?, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/ cgi-bin/etal.pl, data wejścia: 25.06.2013].
 10. Oliński M., Krukowski K. 2010 Flexicunty w teorii i praktyce, Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", Olsztyn.
 11. Praca w Danii. Przewodnik po duńskim rynku pracy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://uk.bm.dk/~/media/BEM/Files/English/Pracawdanii_polish.ashx, data wejścia: 15.03.2013].
 12. Sereni J.P. "Modelskandynawski" w Danii się sypie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://mondediplomatique.pl/LMD45/index.php?id=2, data wejścia: 10.04.2013].
 13. Wilthagen T., Tros F. 2003 The concept of ,Flexicurity". A new approach to regulating employment and labour markets, Tilburg University, Flexicurity Research Paper, Tilburg, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu