BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątek Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konwergencja instytucjonalna w krajach transformujących się
Institutional Convergence in Transition Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 475-489, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja gospodarki, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Konwergencja gospodarcza, Zmiany instytucjonalne, Kraje postkomunistyczne
Economic restructuring, Systemic transformation, Economic convergence, Institutional changes, Post-communist countries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transformacja ustrojowa w krajach postsocjalistycznych była wielką zmianą instytucjonalną. Jej celem było przejście do demokracji i gospodarki rynkowej, co wymagało również wprowadzenia praworządności. Pod względem wolności politycznej, gospodarczej i praworządności kraje postsocjalistyczne znacznie różniły się od demokratycznych gospodarek kapitalistycznych. Problemem podjętym w artykule jest pytanie o zmiany instytucjonalne w krajach transformujących się. Celem artykułu jest analiza zmian poziomu wolności politycznej, gospodarczej i jakości rządzenia w tych krajach. W artykule postawiono hipotezę, że w okresie transformacji miała tam miejsce konwergencja instytucjonalna do wysokorozwiniętych, demokratycznych gospodarek rynkowych. Jednak z przeprowadzonych analiz wynika, że nastąpiło znaczne zróżnicowanie poziomu rozwoju instytucjonalnego w krajach postsocjalistycznych. Postawiona hipoteza została tylko częściowo zweryfikowana - kraje CEBS i SEE konwergują pod względem instytucji do krajów rozwiniętych. Natomiast kraje EEC oraz CA zbliżają się pod względem zakresu wolności gospodarczej, a oddalają ze względu na zakres wolności politycznej. (abstrakt oryginalny)

Post-socialist systemic transition was a huge institutional change. Its aim was a democracy and a market economy which also required the introduction of the rule of law. In terms of political freedom, economic freedom and rule of law post-socialist countries differed significantly from the democratic capitalist economies. Conducted analyses show that the difference in institutional development between post-socialist countries is growing. There is an institutional convergence to developed, democratic market economies in Central Europe and the Baltic states and South-eastern Europe. In contrast, the Eastern Europe and Caucasus and the Central Asia countries approach in terms of economic freedom and move away because of the range of political freedom. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M., Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 2. Chołaj H., Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
 3. Csaba L., The capitalist revolution in Eastern Europe. A contribution to the economic theory of systemic change, Edward Elgar Publishing, Aldershot 1995.
 4. Dillon P., Wykoff F.C., Creating Capitalism. Transitions and Growth in Post-Soviet Europe, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA, 2002.
 5. Drewnowski J., Ku demokracji i gospodarce rynkowej. Tezy o zasadach transformacji, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 6. Freedom in the World, www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.Uxg_K_lYWm4
 7. Gabrisch H., Hölscher J., The Successes and Failures of Economic Transition. The European Experience, Palgrave Macmillan, London 2006.
 8. Godłów-Legiędź J., Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista" 2005, nr 2.
 9. Gruszecki T., Problemy transformacji krajów postkomunistycznych - na przykładzie Polski (1989-99), w: T. Gruszecki (red.), Od socjalizmu do gospodarki rynkowej, Verba, Lublin 2000.
 10. Hare P., Turley G., Introduction to the Handbook, w: P. Hare, G. Turley (red.), Handbook of the Economics and Political Economy of Transition, Routledge, London and New York 2013.
 11. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 12. Index of Economic Freedom, www.heritage.org/index/.
 13. Jakóbik W., Zmiana systemowa a struktura gospodarki w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 14. Kitschelt H., Accounting for Postcommunist Regime Diversity. What Counts as a Good Cause?, w: G. Ekiert, S.E. Hanson (red.), Capitalism and Democracy in Central and Eastern Europe. Assessing the Legacy of Communist Rule, University of Cambridge Press, Cambridge 2003.
 15. Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 16. Polszakiewicz B., Transformacja podstawowych składników struktury systemu gospodarki narodowej, w: B. Polszakiewicz (red.), Wybrane problemy ekonomii. Transformacja systemowa polskiej gospodarki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1995.
 17. Ratajczak M., Instytucjonalizm - wzbogacenie czy alternatywa ekonomii głównego nurtu?, "Ekonomia i Prawo" 2005, t. 1, nr 1: Ład instytucjonalny w gospodarce.
 18. Ratajczak M., Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń ekonomii instytucjonalnej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009, nr 2.
 19. Transition Report Archive, www.ebrd.com/pages/research/publications/flagships/transition/ archive.shtml.
 20. Wilczyński W., Warianty polityki transformacyjnej, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 21. Wilkin J., Co wniosła transformacja postsocjalistyczna do teorii ekonomii?, w: J. Kleer, A. Kondratowicz (red.), Wkład transformacji do teorii ekonomii, CeDeWu, Warszawa 2006.
 22. Wojtyna A., Strategia gospodarcza a ekonomia polityczna reform, w: M. Belka, W. Trzeciakowski (red.), Dynamika transformacji polskiej gospodarki, t. 1, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN; Poltext, Warszawa 1997.
 23. Worldwide Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu