BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szum Ernest (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Wspólnota lokalna czy zbiorowość terytorialna? : wnioski z badań nad samorządem terytorialnym, w kontekście relacji między lokalizmem a globalizmem
Local Community or Territorial Collectivity : Conclusions of the Research on the Local Government in the Context of the Relation Between Localism and Globalism
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2011, t. 5, nr 1, s. 19-31, bibliogr. 27 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Społeczności lokalne, Globalizacja, Socjologia miasta, Badania socjologiczne
Local government, Local community, Globalization, City sociology, Sociological research
Uwagi
Na stronach 26-31 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Kraj/Region
Biała Podlaska
Biala Podlaska
Abstrakt
Artykuł prezentuje wnioski z badań, lokujących się w zakresie socjologii miasta. Na tle poglądów klasyków socjologii europejskiej i autorytetów socjologii polskiej przedstawia wyniki badania opinii mieszkańców Białej Podlaskiej, dotyczących ich więzi z miejscem zamieszkania oraz postrzegania zachodzących w nim zmian, a także ukazuje stopień, w jakim członkowie społeczności lokalnej określają swój wpływ na funkcjonowanie ich środowiska lokalnego. Ponadto prezentuje wyrażone przez mieszkańców miasta opinie na temat motywacji radnych miasta skłaniające ich do pełnienia funkcji publicznych, a także oceny działalności władz samorządowych w zakresie istotnych problemów społeczności lokalnej. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawione są w odniesieniu do wyników badań ogólnopolskich, dotyczących zagadnień lokalnych i samorządowych. Całościowo analiza dokonana jest w kontekście relacji lokalizmu i globalizmu, ujętych w socjologicznych teoriach i koncepcjach określających małe, średnie i wielkie struktury społeczne. W podsumowaniu wskazano podstawowe problemy, które należy uwzględnić w przyszłych rozszerzonych badaniach. (abstrakt oryginalny)

This article presents the conclusions of the studies on urban sociology. It depicts the results of the public poll of the town dwellers of Biała Podlaska on their attachment to the place of residence and opinion on the occurring changes in it against the views of the classic authors of European sociology and the authorities of the Polish sociology. It also illustrates the extent to which the members of the local community describe their influence on the functioning of the local environment. Moreover, the article portrays the town dwellers' opinions on the motivation of the town councilors in fulfilling their public duties and the evaluation of the local government activity in the field of crucial local community issues. The results of the conducted research are presented in relation to the results of the research of the whole country on local and local government issues. Overall, the analysis is formulated in relation to localism and globalism, expressed in sociological theories and ideas, which refer to small, medium and big social structures. Conclusion characterizes the main issues which should be included in the future expanded research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Turowski J. (2000), Socjologia. Wielkie struktury socjologiczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 3. Tönnies F. (1988), Wspólnota i stowarzyszenie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Turowski J. (1995), Więź społeczna w grupie. W: P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Simmel G. (1975), Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 8. Nisbet R. (2 005), Postęp zagrożony. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 618-624.
 9. Michalski K. (2004), Europa i społeczeństwo obywatelskie. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 10. Wójcik S. (2002), Dynamika i bariery w rozwoju społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego w Polsce. "Przegląd Politologiczny", nr 1/2002, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań, s. 111-125.
 11. Partycki S. (2004), Zarys teorii socjologii gospodarki. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 12. Partycki S. (1998), Społeczne funkcje rynku. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 13. Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Szczurkiewicz T. (1970), Studia socjologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Rybicki P. (1979), Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Turowski J. (2001), Socjologia. Małe struktury socjologiczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 18. Rybicki P. (1972), Społeczeństwo miejskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Szczepański M. (2006), Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje. W: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 20. Centrum Badania Opinii Społecznej (2010a), Komunikat z badań "Oceny działalności władz lokalnych, czyli co się zmieniło w naszych miejscowościach od ostatnich wyborów samorządowych" (on line), (dostęp: 14.11.2010), dostępny w World Wide Web: .
 21. Sztompka P. (1996), Zaufanie - warunek podmiotowości społeczeństwa. W: K. Gorlach, Z. Serenga (red.), Oblicza społeczeństwa. Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 116-119.
 22. Civicpedia (2010), Kapitał społeczny (on line), (dostęp: 14.11.2010), dostępny w World Wide Web: .
 23. Tarkowski J. (1994), Socjologia świata polityki. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 24. Centrum Badania Opinii Społecznej (2010b), Komunikat z badań " Wybory samorządowe - znaczenie, zainteresowanie oraz deklaracje udziału w głosowaniu" (on line), (dostęp: 14.11.2010), dostępny w World Wide Web: .
 25. Starosta P. (1995), Poza metropolią. Wielkie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź.
 26. Bauman Z. (2000a), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 27. Bauman Z. (2000b), Ponowoczesnośćjako źródło cierpień. Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu