BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mozyro Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Oblicza korupcji w rzeczywistości społecznej Republiki Litewskiej
The Faces of Corruption in the Social Reality of the Republic of Lithuania
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2011, t. 5, nr 1, s. 32-47, tab., bibliogr. 39 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Korupcja, Przeciwdziałanie korupcji, Zwalczanie korupcji, Przegląd literatury, Analiza danych statystycznych
Corruption, Corruption fighting, Fight corruption, Literature review, Statistical data analysis
Uwagi
Na stronach 40-47 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Przedmiotem niniejszej pracy jest zjawisko korupcji w społeczeństwie litewskim. Problematyka nieformalnych układów patronacko-klienckich inspiruje interdyscyplinarne badania przedstawicieli wielu nauk, a zwłaszcza dyscyplin społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz filozoficznych, ze względu na nasilenie i wszechobecny charakter tego zjawiska, niezwykle szybkie tempo jego rozprzestrzeniania się oraz destrukcyjne skutki na każdej płaszczyźnie życia społecznego. Refleksja teoretyczna na temat korupcji jest niezbędna ze względu na ciągle pojawiające się nowe jej formy, a także coraz większe rozmiary możliwych strat i zagrożeń, jakie powstają dla instytucji państwa litewskiego, jego gospodarki, a przede wszystkim społeczeństwa. Zjawisko łapownictwa warto analizować nie tylko z racji czysto naukowych, ale należy mieć też świadomość praktycznego znaczenia tej problematyki, gdyż każde ujawnienie, odsłonięcie i wyjaśnienie ukrytych mechanizmów korupcyjnych utrudnia dalsze rozprzestrzenianie się tej patologii. Celem przedkładanego artykułu jest identyfikacja i analiza różnych przejawów i uwarunkowań korupcji, jej skutków społecznych i polityczno-gospodarczych oraz sposobów przeciwdziałania tej dewiacji na gruncie litewskim. Niniejszą pracę oparto na krytycznej analizie literatury przedmiotu, danych statystycznych oraz materiałów dziennikarskich, a także własnych obserwacjach zmian zachodzących w rzeczywistości społecznej i polityczno-gospodarczej na Litwie. Posłużono się przy tym metodą historyczno-opisową, uzupełniając ją wnioskowaniem teoretycznym. Rozważania przedstawione w tym artykule prowadzą do jednoznacznych wniosków, iż korupcja niszczy wolność społeczeństwa litewskiego, dewastuje lojalność i podważa wzajemne zaufanie między ludźmi. Przeciwdziałanie łapownictwu, przy wykorzystaniu wszelkich środków dozwolonych w otwartym demokratycznym społeczeństwie, ma więc doniosłe uzasadnienie moralne, polityczne, gospodarcze i społeczne. (abstrakt oryginalny)

The subject of the following paper is the phenomenon of corruption in the Lithuanian society. Concerning its intensity and ubiquity, extremely fast spread of the phenomenon, as well as destructive effects on every sphere of social life, the issue of informal patron-client networks inspires many scientists of interdisciplinary studies, especially of social, political, economic and philosophical disciplines. Theoretical thought on corruption is necessary by reason of the evolving of corruption, as well as higher and higher dimension of possible losses and dangers to the Lithuanian country, its economy, and most of all, its society. The phenomenon of bribery is worth analyzing not only for pure scientific sake, but also practical matter of this case need to be regarded, as every disclosure and explanation of hidden mechanisms of corruption hinders further spread of this dysfunction. The aim of this article is to identify and analyze different aspects and determination of corruption, its social, political and economic effects, as well as ways of counteracting this deviation in Lithuania. The following paper is based on critical analysis of the literature of the subject, statistical data and journal articles, as well as personal observation of the changes in the social, political and economic reality of Lithuania, using historical descriptive method, supplemented with theoretical deduction. Deliberation presented in this article leads to unequivocal conclusion, that corruption destroys the freedom of the Lithuanian society, devastates loyalty and undermines mutual trust. Therefore, counteracting bribery, using every permitted in an open democratic society means, has significant moral, political, economic and social justification.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De la Vega J. (2003), Prowizje, prezenty czy przekupstwo. Chrześcijanin a nieuczciwe wzbogacanie się. APOSTICUM, Ząbki.
 2. Goliński M. (2002), Infrastruktura informacyjna a korupcja. W: A. Kojdera, A. Sadowki (red.), Klimaty korupcji. Centrum im. Adama Smitha & Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, s. 188-204.
 3. Hankiss E. (1986), Pułapki społeczne. Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 58.
 4. Karklins R. (2009), Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych. Wydawnictwo Sic!, Warszawa, s. 37-72.
 5. Kawa W. (2006), Antykorupcyjne regulacje prawne Unii Europejskiej. W: A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja - oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie. Ossolineum, Wrocław, s. 139-149.
 6. Kojder A. (1992), Korupcja - mechanizmy i strategie przeciwdziałania. W: J. Kubicz, Z. Żekoński (red.), W poszukiwaniu strategii zmian. Warszawa, s. 269-270.
 7. Kurcz Z. (2005), Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 187-188.
 8. Makowski G. (2008), Korupcja jako problem społeczny. TRIO, Warszawa, s. 289-302.
 9. Monitoring the EU Accession Process: Corruption and Anti-corruption Policy 2002. Open Society Institute, Budapest, s. 345-391.
 10. Człowiek najwyższym priorytetem. Sprawozdanie prezydent Litwy. http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/czlowiek- najwyzszym-priorytetem-sprawozdanie- prezydent-litwy
 11. K.Prunskiené buvo KGB aukso gysla. h ttp://www. balsas. lt/n aujiena/428856/k- prunskiene-buvo-kgb-aukso -gysla/1
 12. Kiziunas V., Algirdas Mykolas Brazauskas. http://www.biografas.lt/biografija/317-algirdas- mykolas-brazauskas
 13. Kuzior P., Przestępczość w krajach bałtyckich: Litwie, Łotwie i Estonii ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości zorganizowanej. http://lex.pl/czasopisma/prokurator/1_07_art09 .pdf
 14. Lietuvoje mazéja korupcijos lygis. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l ietuvoje-mazeja-korupcijos-lygis-56-71610
 15. Litwa i Polska w czołówce najbardziej skorumpowanych państw Unii Europejskiej. http://www.infopol.lt/pl/naujienos/detail.php?I D=1160
 16. LITWA - Specialityц Tyrimą Tarnyba (STT). http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=35&i d=490
 17. Nierozwiązane problemy społeczności polskiej na Litwie zagrażają jej egzystencji. http://www.awpl.lt/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=67%3Anierozwizane- problemy-spoecznoci-polskiej-na-litwie-zagraaj- jej- egzystencji&catid=42%3Aaktualia&Itemid=59&lang=pl
 18. Rekomendacje GRECO dla Litwy. http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=75&i d=3146
 19. Rośnie poziom korupcji. http://www.znadwilii.lt/aktualnosci/20100609/ rosnie-poziom-korupcji
 20. Sobiepanek K., Pieniądze, co brud zmyją. http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,12 62,money_soap
 21. Światowy Barometr Korupcji 2009. http://transparency.org/policy_research/survey s_indices/gcb/2009
 22. Tarasiewicz S., Litwa - najbardziej skorumpowany kraj nowej Unii Europejskiej. http://www.infopol.lt/pl/naujienos/detail.php?I D=357
 23. Transparency International. www.transparency.org
 24. 2000 METy NACIONALINIO SAUGUMO SISTE- MOS BÛKLËS IR PLÉTROS ATASKAITA http://www3.lrs.lt/docs3/kad4/W3_VIEWER.View Docp_int_tekst_id=9035&p_int_tv_id=733&p_org=0.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu