BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanowicz Zuzanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na stabilność sfery realnej w strefie euro
Impact of the Monetary Policy of the European Central Bank on the Real Economy in the Eurozone
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 515-528, tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, Strefa euro, Polityka stabilizacyjna, Kryzys finansowy, Wzrost gospodarczy
Monetary Policy of the ECB, Eurozone, Stabilisation policy, Financial crisis, Economic growth
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest określenie wpływu polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na stabilność sfery realnej strefy euro oraz poszczególnych krajów należących do niej. Przyjęty cel i związane z nim główne obszary analizy zdeterminowały układ oraz empiryczny charakter artykułu, który składa się z dwóch części. W pierwszej z nich określono zakres przedmiotowy, przestrzenny i czasowy przeprowadzonego badania, a także omówiono wykorzystaną metodę badawczą. Wyniki empirycznej analizy związku między jednolitą polityką pieniężną EBC a stabilnością gospodarczą w strefie euro zawarto w drugiej części artykułu. W zakończeniu pracy sformułowano najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to determine the infl uence of the European Central Bank's monetary policy on the real economy in the whole Eurozone and in the countries belonging to it. The goal and the main areas of analyses connected with it determined the layout and the empirical nature of this article which is composed of two parts. The first one presents subject, space and time scope of the conducted empirical study, as well as the applied research method. The results of an empirical analysis of the relationship between the common monetary policy of the European Central Bank and the stability of economic growth and employment in the euro area are contained in the second part of the article. Crucial conclusions resulting from the conducted analyses are presented in the final part of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk R., Konopczak K., Lubiński M., Marczewski K., Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 2. Bednarczyk J.L., Sobol M., Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego a koszty uczestnictwa we wspólnej walucie, w: J.L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Od kryzysu zadłużenia do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej, CeDeWu, Warszawa 2011.
 3. Bessone Basto R., The Portuguese Experience with the Euro - Relevance for New EU Member Countries, "Bank i Kredyt" 2007, listopad-grudzień.
 4. Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 5. Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 6. Biuletyn Miesięczny 10. rocznica EBC 1998-2008, Europejski Bank Centralny, Frankfurt n. Menem 2008.
 7. The Monetary Policy of the European Central Bank, Europejski Bank Centralny, Frankfurt n. Menem 2011.
 8. Granger C.W.J., Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods, "Econometrica" 1969, vol. 37, nr 3.
 9. Goodhart C., Hofman B., The Phillips Curve, the IS Curve and Monetary Transmission: Evidence for the US and the Euro Area, "CESifo Economic Studies" 2005, vol. 51, nr 4.
 10. Jaremko M., Wiśniewski M., Wpływ polityki stóp procentowych na nadpłynność sektora bankowego w Polsce, w: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka pieniężna i rynek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 11. Kruszka M., Współczesne wahania koniunkturalne a zmiany na rynku pieniądza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 12. Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y., Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How sure are we that economic time series have a unit root?, "Journal of Econometrics" 1992, vol. 54.
 13. Lee J., Crowley P.M., Evaluation the stresses from ECB monetary policy in the euro area, Bank of Finland Research Discussion Papers, No. 11, 2009.
 14. Lee J., Crowley P.M., Evaluating the Monetary Policy of the European Central Bank, 2010, www.dallasfed.org/assets/documents/institute/events/2010/10eu_lee.pdf.
 15. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 16. Mojon B., Peersman G., A VAR Description of the Effects of Monetary Policy in the Individual Countries of the Euro Area, ECB Working Paper Series, No. 92, 2001.
 17. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 18. Noga M., Inflacja a wzrost gospodarczy - ujęcie teoretyczne i zastosowania w polityce makroekonomicznej, w: D. Kopycińska (red.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 19. Peersman G., Smets F., The Monetary Transmission Mechanism in the Euro Area: Evidence from VAR Analysis, w: I. Angeloni, A.K. Kashyap, B. Mojon (red.), Monetary Policy Transmission in the Euro Area, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 20. Rogut A., Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro, w: P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010.
 21. Sims C.A., Macroeconomics and Reality, "Econometrica" 1980, vol. 48, nr 1.
 22. Sławiński A., Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro, "Ekonomista" 2008, nr 1.
 23. Statut ESBC i EBC zawarty w Protokole nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (DzU C 115/230, 9.05.2008), www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/pl_statute_from_c_11520080509pl02010328.pdf.
 24. Sturm J-E., Wollmershaeuser T., The Stress of Having A Single Monetary Policy in Europe, CESifo Working Paper, no. 2251, 2008.
 25. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzU C 83/47, 30.03.2010), http://eur-lex.europa.euLexUriServLexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:PL:PDF.
 26. Traktat o Unii Europejskiej (DzU C 83/13, 30.03.2010), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:PL:PDF.
 27. Wollmerhaeuser T., Flaig G., Does The Euro-Zone Diverge? A Stress Indicator for Analyzing Trends and Cycles in Real GDP and Inflation, CESifo Working Paper, No. 1937, 2007.
 28. Verbeek M., A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons, London 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu