BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różańska-Bińczyk Izabela (Uniwersytet Łódzki), Nowicki Michał (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Kształtowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego a rola strategii rozwoju województwa
Shaping of Modern Human Capital and Its Role for Strategy of Region Development
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2014, z. 57, nr 1188, s. 77-93, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój kapitału ludzkiego, Rozwój regionalny, Analiza porównawcza
Human capital, Development of human capital, Regional development, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule starano się wyjaśnić istotę kształtowania nowoczesnego kapitału ludzkiego oraz wykazać jego znaczenie dla możliwości rozwoju regionów - poszczególnych województw. Postulat brzmiący, iż budowa nowoczesnej i silnej gospodarki współcześnie nie może obejść się bez udziału nowoczesnego kapitału ludzkiego, starano się obronić poprzez wskazanie wybranych danych statystycznych. Powołano się m. in. Na wskaźniki atrakcyjności inwestycyjnej i innowacyjnej, PKB per capita, poziomu bezrobocia etc. Istotny udział w opracowaniu zajmuje również analiza i wnioskowanie oparte na zapisach samorządowych dokumentów o strategicznym znaczeniu dla możliwości rozwoju regionalnego, czyli Strategii Rozwoju Województwa... (abstrakt oryginalny)

The article attempts to explain the essence of the modern human capital formation, and demonstrate its importance for the development of regions - individual provinces. Selected statistical data (indicators of investment attractiveness and innovation, GDP per capita, unemployment, etc.) presented in article aimed to defend the postulate that today it is impossible to construct modern and strong economy without the modern human capital. Additionally, an important part in the article are analysis and inference based on the records of government documents of strategic importance for regional development, namely the Regional Development Strategy... (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argasińska-Skórka A., Maluśka A.: Opracowanie sygnalne: Działalność inwestycyjna i środki trwałe w województwie Śląskim w 2012 r., GUS, Katowice, 2013.
 2. Białasiewicz M. (red.): Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji, Szczecin 2013a, s. 23, [za:] Grodzicki J.: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 3. Białasiewicz M. (red.).: Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji, Szczecin 2013b, s. 25, [za:] Domański R.S.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWE, Warszawa 1993.
 4. Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych: Szacunek PKB per capita i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach oraz wskaźniki wyprzedzające koniunktury, Warszawa 2011.
 5. Cichy K., Malaga K.: Kapitał ludzki w modelach teorii wzrostu gospodarczego, s. 22, [w:] Błaszkiewicz P.: Formy wsparcia MMSP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_1_2.pdf, dostęp 28.03.2014.
 6. Encyklopedia Zarządzania: http://mfiles.pl/pl/index.php/Kapita%C5%82_ludzki, dostęp 28.03.2014 r.
 7. Godlewska-Majkowska H.: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów i przedsiębiorczość regionalna - ujęcie kompleksowe, ss. 25-41, [w:] Godlewska-Majkowska H. (red.): Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 8. Godlewska-Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Typa M.: Atrakcyjność inwestycyjna regionów, Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przedsiębiorstwa SGH, Warszawa 2013.
 9. Jarecki W.: Koncepcja kapitału ludzkiego, s. 32 [w:] Kopycińska D. (red.): Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 10. Kotarski H.: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytety Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 15, [za:] Weisbrod B.A.: Investing in Human Capital, Journal of Human Resources, 1966, Vol. 1, No. 1, s. 6.
 11. Kowalewski T.: Zagadnienie kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowania banku, www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt7/34_Kowalewski.pdf, dostęp 28.03.2014.
 12. Kożuch B.: Zarządzanie kapitałem ludzkim a sukces rynkowy firmy, ss. 57-58, [w:] Kożuch B. (red.): Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 13. Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 14. K&K Selekt Human Resources Consulting: HR SWOT for Poland, badanie wykonane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=20787, dostęp w dniu 26.03.2014.
 15. Listwan T. (red.): Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 16. Makuch M.: Kapitał ludzki - próba definicji, [za:] Kotarski H.: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytety Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 12, [w:] Moroń D. (red.): Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wrocław 2009.
 17. Michalczyk T., Musioł S.: Kapitał ludzki i społeczny a rozwój społecznoekonomiczny w świetle nowej analizy instytucjonalne, [w:] Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., T. Nawrocki (red.): Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wyd. UŚ, Katowice 2008.
 18. Nowicki M., Współpraca Publiczno-Prywatna a poziom atrakcyjności inwestycyjnej regionów, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752, Ekonomiczne Problemy Usług nr 102, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 19. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl/index/index/496, dostęp 28.03.2014.
 20. Roszkowska S.: Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce w ujęciu regionalnym, [za:] Formy wsparcia MMSP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_1_2.pdf, s.23, dostęp 28.03.2014.
 21. Stawasz D.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 22. Strategie Rozwoju Regionalnego poszczególnych 16 województw, dokumentacja w formie elektronicznej, źródła podane na rysunku 1, dostęp w dniu 25.07.2014.
 23. Wyszkowska D.: Polityka regionalna, jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów, [w:] Kaja J., Piech K. (red.): Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 24. Zdrajkowska H.: Sytuacja gospodarczo-społeczna w regionie łódzkim, [w:] Lachiewicz S. (red.): Małe firmy w regionie łódzkim - znaczenie, struktura, wyniki działania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu