BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drążek Zygmunt (Uniwersytet Szczeciński), Schick Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie treścią jako element współpracy trans granicznej.
Content Management as An Element of Cross-Border Cooperation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 49-59, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Współpraca
Management, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania treścią w kontekście współpracy trans granicznej i włączania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych .Przyjęto , że treść jest dobrem ekonomicznym i zarządzanie treścią winno przyczyniać się z jednej strony do generowania przychodów , z drugiej zaś do darmowego dzielenia się treścią i udostępniania jej w sieciach oraz na portalach społecznościowych . Odrębną grupę problemów stanowią zagrożenia pozyskiwania nowych treści , wykorzystania umiejętności i innowacyjności społeczeństwa usieciowionego oraz zasad komercjonalizacji działań. Artykuł kończy wyszczególnienie narządzi do zarządzania zasobami treści w muzeach bałtyckich , które są wynikiem realizowanych projektów BalticMuseums 2.0 i 2.0+.(abstrakt autora)

The paper presents selected aspects of content management in the context of cross-border cooperation and the integration of new information and communication technologies. It has been assumed that content is an economic good and content management must contribute on the one hand to generate revenue, on the other hand to the free sharing of content and making it available over networks and web portals. Another group of problems are the problems of acquiring new content, use of skills and innovation in a networked society, and the principles of commercialization activities. The article ends with specification of tools for content management used in Baltic-area museums, which are the results of the projects BalticMuseums 2.0 and BalticMuseums 2.0+. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boiko B. (2005), Content Management Bible, 2nd edition, Wiley Publishing Inc.
  2. Czakon W. (2005), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu , [w]:"Przegląd organizacji" 2011, nr 11.
  3. Encyklopedia popularna PWN(1992), wyd.22,Warszawa.
  4. Konwencja Rady Europy nr 106 , Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej pomiędzy wspólnotami i władzami terytorialnymi sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r.Dz.U.nr 61 , poz.287-288.
  5. Radek B.(2007), Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych , rozprawa doktorska , Uniwersytet Śląski, Katowice.
  6. Rymarczyk J. (1996), ,Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  7. Śmigielska-Belczak I.(2013), Geneza bałtyckiej współpracy regionalnej , Zeszyty Bałtyckie,VII,Szczecin.
  8. http://www.balticmuseums.net (2014).
  9. http://www.cmsmatrix.org/ (2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu