BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane elementy aktywności zawodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach
Selected Factors of Economic Activity Among Rural Populations with Uncertain Incomes
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 159-172, wykr., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Aktywność zawodowa ludności, Obszary wiejskie, Ludność wiejska
Unemployment, Activity rate of population, Rural areas, Rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunkowań aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, a także ukazanie określonych czynników decydujących o relatywnie gorszej sytuacji badanej grupy na rynku pracy. W pracy omówiono determinanty posiadania pracy w formie nietypowej (na czas określony, "na czarno", zastępstwo itd.) oraz wiążące się z nią poczucie niepewności dochodów. Zaprezentowano również czynniki sprzyjające poszukiwaniu pracy innej niż dotychczasowej, bodźce wpływające na rezygnację z poszukiwania nowego zatrudnienia oraz zależności podejmowania aktywnych działań pozwalających respondentom poprawić własną konkurencyjność względem innych uczestników rynku. Jednym z problemów poruszanych w artykule są przyczyny rezygnacji z dokształcania i aktywnego poszukiwania pracy, a także konsekwencje pasywnych postaw. Dokonano analizy przyczyn, które osłabiają skłonność jednostek do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Materiały empiryczne zawarte w artykule stanowią część badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego numer UMO-2011/01/B/HS5/01034 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: Podiom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present selected conditions of economic activity of rural populations with uncertain incomes and identify some factors behind the relatively disadvantageous situation of the studied group on the labour market. The paper discusses the determinants of being employed on a non-standard basis (for a specified period, under a substitution contract, etc.), and the associated income insecurity. The author lists the factors which prompt people to search for a new job, as well as the reasons which prevent them from seeking new employment. The paper also investigates the active measures which the respondents undertook to improve their competitiveness in comparison to other market participants. Another issue raised by the author is the reasons for resignation from training and active job search, as well as the consequences of passive attitudes. An analysis of the reasons that undermine the willingness of individuals to establish their own business ventures was also conducted. The empirical material contained in the paper is part of research carried out within the framework of research project number UMO-2011/01/B/HS5/01034 ("The standard of living of the rural populations of uncertain incomes in Poland"), funded by the National Science Centre. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolesta-Kukułka K. 2003 Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 2. Budnik K. 2008 Migration Flows and Labour Market in Poland, "National Bank of Poland Working Paper", no. 44.
 3. Drucker P. 1999 Knowledge-worker productivity, The biggest challenge, "California Management Review", no. 42.
 4. Hubbard D. 2010 How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business, 2nd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, N.J.
 5. Jerzak M. A. 2006 Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narządzi stabilizacji cen i  zarządzania ryzykiem w rolnictwie, M. A. Jerzak, A. Czyżewski (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 6. Karwacki A., Kubicki P., Ruzik-Sieradzińska A. 2010 Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 7. Mises L. 2007 Ludzkie działanie, Fundacja Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 8. Orczyk J. 2005 Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Orczyk J. 2009 Zmiany na rynku pracy a stosunki pracy i polityka społeczna, [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), IPiSS, Białystok, Warszawa.
 10. Robinson J. 2010 Omijanie barier społecznych i instytucjonalnych w dostępie do rynku: jak przedsiębiorcy społeczni identyfikują i oceniają istniejące możliwości, [w:] Przedsiębiorczość społeczna, J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.
 11. Staszewska E. 2012 Przygotowanie zawodowe dorosłych, "Praca i  Zabezpieczenie Społeczne", nr 2.
 12. Szafraniec K. 2001 Ludzie-podstawowy kapitał polskiej wsi, [w:] Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin (red.), ISP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu