BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wigier Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie
The Impact of Agricultural Policy on Structural Changes in Agriculture
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 4, s. 3-19, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Strukturalne przemiany w rolnictwie, Wspólna Polityka Rolna
Agricultural policy, Structural changes in agriculture, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem prezentowanych badań jest przedstawienie charakteru i tempa zmian strukturalnych w rolnictwie na tle zachodzących przemian społeczno-gospodarczych w okresie członkostwa Polski w UE, związanych z realizacją WPR, oraz odniesienie tych zmian do zagadnień konkurencyjności i efektywności sektora rolnego. Wykorzystane w niniejszym artykule materiały statystyczne zostały zaczerpnięte z baz danych dotyczących wyników ekonomicznych gospodarstw rolnych objętych systemem rachunkowości FADN, makroekonomicznych danych z Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER), informacji z monitoringu na temat wyników wdrażania i realizacji WPR udostępnianych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także studiów literaturowych.(fragment tekstu)

Socio-economic transformations that took place in Poland in the period of EU membership caused a number of structural changes in the resources and distribution of production factors in agriculture. The impact on the acceleration of those processes has undoubtedly public policy. The analysis of competitiveness and efficiency for the needs of agriculture presented below has been preformed through the eye of competitiveness of resources allocation. Since farming is based on the assumption that resources are limited and that the choices are made in a rational manner. When looking for an optimal selection, unlimited needs of consumers are taken into account along with limited available resources and production technologies. Thus the main focus has been drawn to production resources (land, labour and capital) referring to their quantity (sometimes also their quality) and agricultural structures influencing the used production potential expressed by resources. The analysis has been supplemented with references to the sectoral competitiveness shaped through economic policy instruments (primarily CAP) which directly and indirectly influences the competitive possibilities of agriculture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz H.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11, 1999.
 2. Adamowicz M: Mierzenie wartości efektów polityki rozwoju wsi i rolnictwa [w:] Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej (red. H. Manteuffel Szoege). Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, 2008.
 3. Chesnais F.: Technical cooperation agreements between firms. STI Review, 4, 1998.
 4. Competing in the global economy. A Strategy for International Competitiveness, National Association of Manufactures, 1994.
 5. Czyżewski A., Matuszczak A.: Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(24), 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 6. Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A.: Rozliczenia z Unią Europejską w budżecie rolnym Polski jako determinanta rozwoju sektora rolnego w Polsce po 2004 roku. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica, 291(65), 2011.
 7. Floriańczyk Z.: Dochód polskiego sektora rolnego w roku 2012 na tle lat poprzednich. Maszynopis. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 8. Goraj L., Mańko S.: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 2011. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Józwiak W.: Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Raport Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 53. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 10. Józwiak W.: Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami węgierskimi i niemieckimi [w:] Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych (red. W. Józwiak). Raport Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 132. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 11. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
 12. Kowalski A., Rembisz W.: Rynek rolny a interwencjonizm - szkic teoretyczny [w:] Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju. IERiGŻ-PIB, IRWiR-PAN, SGH, Warszawa, 2002.
 13. Lubiński M., Michalski T., Misala J.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
 14. Meredyk K.: Przesłanki wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji (red. J. Bossak, W. Bieńkowski). Materiały konferencyjne. SGH, Warszawa 2001.
 15. Poczta W.: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych [w:] Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012 (red. J. Wilkin, I. Nurzyńska). Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, FDPA, Warszawa 2012.
 16. Porter M.E.: Toward a dynamie of strategy [w:] Fundamental Issues in Strategy. A Research Agenda ed. by R.P. Rumelt, D.E. Schendel and D.J. Teece. Harvard Business Scholl Press, Boston, Massachusetts 1995.
 17. Rosner A.: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki (red. I. Nurzyńska, M. Dry-gas). IRWiR PAN, Warszawa 2011.
 18. Rudnicki R.: Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły. UMK TNT, Toruń 1997.
 19. Sikorska A.: Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2013. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 20. The World Competitiveness Report. World Economic Forum, Lausanne 1994.
 21. Wąs A., Małażewska S.: Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 99, z. 4, 2012.
 22. Wigier M.: Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2013. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 23. Wigier M.: Problematyka interwencjonizmu i efektywności wydatków publicznych w sektorze rolno-spożywczym (na przykładzie PROW 2007-2013) [w:] Finanse publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 24. Woś A.: Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie. Zbiór referatów V Konferecji Naukowej (red. D. Niezgoda). Wyd. Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie, 2003.
 25. Wysokińska Z.: Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. PWN, Warszawa 2001.
 26. Ziętara W.: Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(24), 2012, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu