BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpińska-Mizielińska Wanda (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie), Smuga Tadeusz (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Kierunki alokacji funduszy unijnych w zakresie podnoszenia jakości zasobów pracy w przedsiębiorstwie
Directions of Allocation of EU Funds as Regards Raising Manpower Quality at an Enterprise
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 1 (6), s. 3-23, ramki, tabl., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Programy UE, Zasoby pracy, Jakość, Szkolenia, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Programy operacyjne
EU funds, EU programme, Labour resources, Quality, Training, Enterprise competitiveness, Operational programmes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wpływu interwencji z funduszy unijnych na podniesienie jakości zasobów pracy przedsiębiorstw w kontekście wzrostu ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim perspektywa finansowa 2007-2013, a w niej programy operacyjne, w ramach których wsparcie na ten cel jest udzielane przedsiębiorcom. Projekty realizowane z tych środków mogą przynosić natychmiastowe efekty dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, mogą też przynosić korzyści w średnim lub długim okresie. Mając to na uwadze, szczegółowej analizie poddano szkolenia - jako działania przynoszące przedsiębiorstwom efekty w stosunkowo krótkim okresie. Analiza pokazała, że wbrew potocznym ocenom szkolenia wywierają istotny wpływ na podniesienie jakości zasobów pracy, a zatem i umocnienie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw na rynku. Jest to szczególnie widoczne w tych podmiotach, które są objęte regułami pomocy publicznej. Może natomiast niepokoić fakt, że wbrew założeniom, beneficjentami wsparcia w tym zakresie są także przedsiębiorstwa duże, w niewielkim zaś stopniu - mikro i małe.(abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to assess impact of the intervention from the EU funds on raising quality of manpower of enterprises in the context of growth of their competitive position in the market. A subject of the analysis is primarily the financial perspective for 2007-2013 and, in it, the operational programmes, within which there is provided support to enterprises for this purpose. The projects implemented on those funds may yield immediate effects for enterprise's functioning; they may also bring benefits in a medium or long term. Having this in mind, the authors analysed in details training courses as measures yielding enterprises effects in a relatively short time-period. The analysis showed that contrary to common opinions, training have an important impact on raising quality of manpower, hence, also on strengthening the competitive position of enterprises in the market. This is particularly apparent at those entities which are comprised by the rules of public aid. However, worrying may be the fact despite the assumptions beneficiaries of the support in this respect are also large enterprises, and to a lower degree - micro and small.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS (2011), Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwie w Polsce w 2010 r., Urząd Statystyczny w G dańsku, Gdańsk.
 2. Hübner D. (2009), Reflection Paper on future Cohesion Policy, Informal Meeting of Ministers for Regional Policy, Marianske Lazne, 22-24 April.
 3. Kaczor T., Mackiewicz-Łysiak J., Michniewicz M., Socha R., Soszyński K. (2009), Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013, Raport końcowy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Prevision, Gdańsk, Warszawa.
 4. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Echaust M. (2009), Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 5. Kundera J., Szmyt W. (2008), Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Kraków.
 6. Modernizacja systemów edukacji i szkoleń: ważny wkład na rzecz dobrobytu i spójności w Europie, Wspólne sprawozdanie okresowe Rady i Komisji z 2006 r. z postępów w realizacji Programu "Edukacja i Szkolenia 2010", Dz. Urz. C79 z 01.04.2005.
 7. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności (2007), dokument zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 8. Ocena stanu realizacji 3, 4, 5, i 6 priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w połowie okresu programowania, Raport końcowy (2011), PAG, Uniconsult, Warszawa.
 9. Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (2006), Raport końcowy, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 10. PARP (2011a), Innowacyjność 2010, Warszawa.
 11. PARP (2011b), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa.
 12. Prognoza kształtowania się wskaźników realizacji celów rozwojowych wyznaczonych w podstawowych dokumentach strategicznych kraju (2010), kierownictwo J. Kotyński, T. Smuga, ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 13. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (2011), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.
 14. Rapacki R., Próchniak M. (2010), Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Ekonomista", nr 4.
 15. Raport końcowy z badania nt.: Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. dot. cross-financingu.
 17. Smuga T. (2010), Wpływ wykorzystania funduszy unijnych na podaż miejsc pracy w gospodarce polskiej, (w:) Uwarunkowania zmian kształcenia na kierunkach ekonomicznych, raport pod red. G. Ślusarza, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 18. Solska J. (2012), Na co poszło 300 miliardów?, "Polityka", nr 29.
 19. Strategia Europa 2020 (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, komunikat Komisji KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela.
 20. Strategia rozwoju kraju 2020 (2012), Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 21. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (2008), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Warszawa.
 22. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (2008), Narodowa Strategia Spójności, Warszawa, 13 marca.
 23. Szczuka A., Turek K., Worek B. (2012), Kształcenie przez całe życie. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 r. w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Uniwersytet Jagielloński, PARP, Warszawa.
 24. Szlachta J, Zaleski J. (2009), Wpływ spójności terytorialnej na zmiany polityki strukturalnej Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 25. Szlachta J. Zaleski J. (2011), Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach makroregionalnych, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 26. Talent Edge 2020: Blueprints for the new normal, Raport Deloitte i Forbes, 2011.
 27. Talent Edge 2020: Building the Recovery Together - What Talent Expects and How Leaders Are Responding, Raporty Deloitte i Forbes, 2011, http://www.deloitte.com/pl/publikacje
 28. Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencje z krajami UE. Raport 2010 (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 29. Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Podsumowanie i wnioski (2011), PAG Uniconsult, Warszawa.
 30. Zmiana konkurencyjności polskiej gospodarki po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej (2008), kierownictwo Kotyński J., opracowanie wykonane dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 31. www.efs.gov.pl/AnalizyRaporytPodsumowania/...
 32. www.rpowp.wrotapodlasia.pl/informacje-o-programie.html
 33. www.pokl.wrotapodlasia.pl/priorytet-8.
 34. www.kiw-pokl.org.pl/images/Aktualności/projekt_PO_WER_WRZESIEŃ_2013_ FINAL.pdf
 35. http://www.deloitte.com/pl/publikacje
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu