BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Krótkoterminowe kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego
Short-term Loans for Enterprises in the Conditions Offinancial Crisis
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 2 (19), s. 122-137, rys., bibliogr. 21 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kredyt krótkoterminowy, Kredyt, Kredyt bankowy, Produkt krajowy brutto (PKB), Spowolnienie gospodarcze
Financial crisis, Short-term credit, Credit, Bank credit, Gross domestic product (GDP), Economic slowdown
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Spowolnienie gospodarcze naraziło polskie podmioty gospodarcze na ryzyko utraty płynności finansowej, wynikające między innymi z pogarszającej się kondycji finansowej firm oraz utrudnionego dostępu do finansowania krótkoterminowego. Warunkuje ono bowiem nie tylko prawidłowe funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, ale nierzadko jego możliwości przetrwania na rynku. Kredyty krótkoterminowe stanowią istotne narzędzie zarządzania płynnością finansową z jednej strony i ograniczenie ryzyka związanego z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z drugiej. W artykule zostały przedstawione wyniki analiz zależności między dynamiką zmian poszczególnych rodzajów kredytów krótkoterminowych oraz produktem krajowym brutto. Zaprezentowano ponadto najważniejsze rodzaje kryzysów finansowych oraz czynniki je determinujące. Podjęto również próbę przedstawienia polityki kredytowej banków na tle zmian sytuacji gospodarczej w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The economic slowdown in Poland, which is mainly a consequence of the ongoing global financial crisis since 2008, exposed Polish firms to the danger of loss of liquidity risk arising among others from the deteriorating financial condition of companies and limited access to short-term finance. It determines not only the proper functioning of any enterprise, but often the ability of surviving on the market. The article presents the results of analyzes of relationship between the dynamics of changes in different types of short-term loans and the gross domestic product. It also presents the most important types of financial crises and the factors that determine them. An attempt was made to present the credit policy of banks to changes in the economic situation in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus-Matuszyńska A., Społeczna odpowiedzialność w sektorze bankowym, [w:] G. Polak (red.), Społeczna odpowiedzialność -aspekty teoretyczne i praktyczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 64, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 2. Antczak R., Theoretical aspects of currency crises, Studies \& Analyses, no. 211, CASE.
 3. Davies H., Green D., Banking on The Future, Princeton, 2010.
 4. Dobija M., Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2009, nr 2(13), t. 1.
 5. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 6. Iwanicz-Drozdowska M., Kryzysy bankowe - zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa 2005.
 7. Iwańczuk-Kaliska A., Polityka kredytowa banków i jej znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstw, [w:] Ryzyko w działalności gospodarczej. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia ryzykiem, red. A. Janc, K. Waliszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 8. Janc A., Instytucje i rynki finansowe w okresie kryzysów i po kryzysie - poszukiwania rozwiązań systemowych, [w:] Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, Tom I, Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych, red. A. Grzelak, K. Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 9. Jasiński B., Kulig J., Stańczak K., Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej, Raport, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1988.
 10. Kaufman G.G., Banking and Currency Crisis: A Taxonomy and Review, Loyola University of Chicago, Working Paper, November 1999.
 11. Komisja Nadzoru Finansowego, Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008--2009, Warszawa 2010.
 12. Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt", nr 41, Warszawa 2010.
 13. Krugman P., A model of balance of payments crisis, journal of money, Credit and Banking, t. 11.
 14. Lang W., Jagitani A., The mortgage and financial crisis, Financial Market Trends - OECD Journal, 38(2), New York 2010.
 15. Mishkin F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Harper Collins, 1995.
 16. Obstfeld M., Rational and self-fulfilling balance-of-payments crises, American Economic Interview, t. 76.
 17. Rybiński K., Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych, Materiały z konferencji Rady Naukowej PTE.
 18. Scott H., The Global Financial Crisis, Found Press, New York 2009.
 19. Sławiński A., Przyczyny i następstwa kryzysu walutowego, [w:] W. Małecki, A. Sławiński, U. Żuławska, Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 20. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
 21. Wójcik C., Kryzysy walutowe we współczesnej gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2014.2.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu