BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska Joanna (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Zarys problematyki przywództwa politycznego w Unii Europejskiej
Political Leadership in the European Union - an Outline
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 3, s. 81-94
Słowa kluczowe
Przywództwo polityczne, System polityczny
Political leadership, Political system
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Tematyka przywództwa politycznego zjednoczonej Europy pojawia się w dyskusjach ekspertów nie tylko w kontekście problemów wewnętrznych i zewnętrznych Unii, a także aktualnego i przyszłego kształtu systemu politycznego. Ostatnie wydarzenia, w tym przede wszystkim kryzys gospodarczy, ujawniły po raz kolejny najpoważniejsze problemy systemu politycznego Unii - brak przejrzystego systemu instytucji oraz przywództwa. Pomimo trudności, najsłuszniejsze w kontekście złożoności systemu zjednoczonej Europy jest definiowanie przywództwa jako ośrodka określającego wizję i misję organizacji, kreującego jej cele, a także ponoszącego odpowiedzialność za realizowanie strategii i dokonywanie zmian w organizacji. Podstawowym celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości wyznaczenia ośrodka przywództwa politycznego Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The subject of political leadership of the EU appears in discussions of experts not only in the context of internal and external problems of the Union, but the current and future shape of the political system as well. Recent events, including in particular the economic crisis, revealed once again the most serious problems of the political system of the EU - the lack of a clear system of institutions and leadership. It seems that the most appropriate definition of leadership in the context of united Europe complexity is a centre that determines the vision and mission of the organization, creates its objectives, as well as bears the responsibility for implementing the strategy and making changes in the organization. The basic aim of this study is to find answers to questions concerning the possibility of mapping out a centre for the political leadership of the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blavoucos S., Bourantonis D., Pagoulatos G., A President for the European Union: A New Actor In Town?, "Journal of Common Market Studies" 2007, vol. 45, nr 2.
 2. Bulmer S., Jeffery C., Padget S., Rethinging Germany and Europe: democracy and diplomacy in a semi-sovereign state, Basingstoke 2010.
 3. Cianciara A.K., Jakie przywództwo? Rada Europejska po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, [w:] Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski (red.), Warszawa 2011.
 4. Cichocki M.A., Zmiana niemieckiego paradygmatu w Europie, "Analizy Natolińskie" 2012, nr 2(54).
 5. Francja i Niemcy - siły napędowe europejskiej integracji, L. Olszewski (red.), Wrocław 2006.
 6. Integracja europejska w dokumentach, S. Parzymies, Warszawa 2008.
 7. Jakubowska U., Czym jest przywództwo polityczne?, "Studia Politologiczne" 2011, nr 5.
 8. Jaskiernia J., Problem przywództwa politycznego w Unii Europejskiej, [w:] Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, A. Kasińska-Metryka (red.), Toruń 2011.
 9. Jesień L., Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego, Warszawa 2011.
 10. Kaczyński P.M., Na czym polega przywództwo w Unii Europejskiej?, [w:] Pytania o Europę. Opinie ekspertów, Warszawa 2010.
 11. Kwiatkowska-Dróżdż A., Mocarstwo pragmatyczne, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński" 2012, nr I (12).
 12. Łoś-Nowak T., Przywództwo w świecie globalnym, [w:] Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, L. Rubisz, K. Zuba (red.), Toruń 2005.
 13. Maciejewski M., Federacja europejska w polskich koncepcjach od Stanisława Leszczyńskiego do Rowmunda Piłsudskiego, "Politeja" 2005, nr 1(3).
 14. Mik C., Umocnienie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz (red.), Warszawa 2008.
 15. Pazik A., Między pragmatyzmem a idealizmem. Polityka europejska gen. Charles'a de Gaulle'a w latach 1958-1969, Toruń 2012.
 16. Podraza A., Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Lublin 2007.
 17. Saint-Simon H., O reorganizacji społeczeństwa europejskiego czyli o konieczności i sposobach zespolenia ludów Europy w jedno ciało polityczne z zachowaniem przez każdy z nich niezależności narodowej, [w:] Pisma wybrane, H. Saint-Simon, t. II, Warszawa 1968.
 18. Szczerski K., Wprowadzenie, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, K. Szczerski (red.), Kraków 2009.
 19. Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.
 20. Wiatr J.J., Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008.
 21. Wiśniewski J., Żołdź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.
 22. Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu