BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saczuk Aleksandra (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
The Role of the Presidency of the EU Council Based on the Example of the EU Enlargement Policy towards the Western Balkans - Subject Matter and Methodological Approach
Rola prezydencji w Radzie UE na przykładzie polityki rozszerzeniowej UE wobec Bałkanów Zachodnich - przedmiot i metodologia badań
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 3, s. 95-108
Słowa kluczowe
Prezydencja w Unii Europejskiej, Rozszerzenie UE
Presidency of the European Union, EU enlargement
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bałkany Zachodnie
Western Balkan
Abstrakt
Prezydencja w Radzie UE to ekscytujący przedmiot badań politologicznych ze względu na jej wielowymiarowość, jak również dynamikę zmian. Przełom w odniesieniu do funkcji prezydencji i jej pozycji w systemie instytucjonalnym stanowi traktat z Lizbony. Autorka bada rolę prezydencji w Radzie UE na przykładzie polityki rozszerzeniowej UE wobec Bałkanów Zachodnich, która dobrze odzwierciedla specyfikę unijnego systemu. Celem jest zweryfikowanie, jakie funkcje prezydencja spełnia w polityce rozszerzeniowej i na ile powtarzany w literaturze naukowej pogląd, iż traktat z Lizbony ograniczył rolę prezydencji, jest zasadny i wyczerpujący. Autorka zakłada, że rola prezydencji nie zależy przede wszystkim od statusu prawno-ustrojowego, ale od stosowanej praktyki, na którą wpływa szereg czynników wskazanych poniżej w artykule. W badaniu wykorzystywany został warsztat metodologiczny łączący różne paradygmaty teoretyczne (koncepcję ról, instytucjonalizm racjonalnego wyboru, konstruktywizm) i metody badawcze (systemową, porównawczą, behawioralną, symulacyjną), tak by możliwe było uchwycenie zjawisk niewidocznych w ujęciu określonej teorii czy metody i w konsekwencji efektywne rozpoznanie zjawiska. (abstrakt oryginalny)

The Presidency of the EU Council is a fascinating subject of research in the area of political science because of its multidimensionality, as well as dynamism of changes. A breakthrough for the functions of the Presidency and for its position in the institutional system was the Treaty of Lisbon. The Author examines the role of the Presidency based on the example of the EU enlargement policy towards the Western Balkans, which reflects well the specific nature of the EU system. The aim is to verify what functions the Presidency performs in the enlargement policy and to what extent the view - as reiterated in academic literature - that the Lisbon Treaty has limited the role of the Presidency is well founded and exhaustive. The Author assumes that the role of the Presidency does not depend primarily on the legal and constitutional status of the Presidency, but rather on the practice, which is dependent on specific factors indicated in this paper. The methodology used in the study combines various theoretical paradigms (the concept of roles, rational choice institutionalism, constructivism) and research methods (systems, comparative, behavioural, simulative) in order to capture the phenomena that are invisible from the point of view of a particular theory or method and, in consequence, to efficiently examine the issue in question. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski P.J., Tożsamość międzynarodowa UE w świetle koncepcji ról międzynarodowych, "Przegląd Europejski" 2009, No. 1.
 2. Cini M., Bourne A.K. (eds.), Palgrave Advances in European Union Studies, New York 2006.
 3. Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.
 4. Elgström O., Introduction, [in:] European Union Council Presidencies. A Comparative Perspective, O. Elgström (ed.), London 2003.
 5. Elgström O., Tallberg J., Conclusions. Rationalist and sociological perspectives on the Council Presidency, [in:] European Union Council Presidencies: A Comparative Perspective, O. Elgström (ed.), London 2003.
 6. Jørgenson K.E., Pollack M.A., Rosamond B. (eds.), Handbook of European Union Politics, London 2007.
 7. Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.
 8. Leopold D., Stears M., Methods and approaches, Oxford-New York 2008.
 9. Marsh D., Stoker G., Theory and Methods in Political Science, London 2010.
 10. Mieńkowska-Norkiene R., Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony - zagadnienia prawno-instytucjonlane, [in:] Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, R. Mieńkowska-Norkiene (ed.), Warszawa 2012.
 11. Niemann A., Mak J., (How) do norms guide Presidency behaviour in EU negotiations?, "Journal of European Public Policy" 2010, 17(5), p. 727-742.
 12. Nowak-Far A., Istota i modele Prezydencji w Unii Europejskiej, [in:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, A. Nowak-Far (ed.), Warszawa 2010.
 13. Nowak-Far A., Przewodnictwo Rady w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, [in:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, A. Nowak-Far (ed.), Warszawa 2010.
 14. Schimmelfenning F., Sedelmeier U. (eds.), The Politics of the European Union Enlargement: Theoretical Approaches, London 2005.
 15. Schimmelfenning F., Sedelmeier U., The study of EU enlargement: theoretical approaches and empirical findings, [in:] Palgrave Advances in European Union Studies, M. Cini, A.K. Bourne (eds.), New York 2006.
 16. Szczerski K. (ed.), Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, Kraków 2009, p. 7-16.
 17. Szymański A., Systemowe podejście w badaniach europejskich, [in:] Studia Europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (eds.),Warszawa 2010.
 18. Szymański A., Teoretyczny i metodologiczny aspekt badań nad rozszerzeniem Unii Europejskiej [in:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (eds.), Lublin 2009.
 19. Vanhoonacker S., Pomorska K., Maurer H., The Council presidency and European Foreign Policy - Challenges for Poland in 2011; http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/1CSM_Raporty_i_Analizy%20K%20Pomorska.pdf (1.12.2012).
 20. Wojtaszczyk K.A., Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy badań politologicznych, "Przegląd Europejski" 2011, No. 1 (22), p. 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu