BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilik Katarzyna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona
Trends in Contemporary Consumers' Behaviour - Consumptionism and Sustainable Consumption
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 1 (6), s. 66-74, schemat, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Świadomość konsumenta, Rozwój zrównoważony, Konsumpcja zrównoważona
Consumption, Consumer behaviour, Consumer awareness, Sustainable development, Sustainable consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W zachowaniach współczesnych konsumentów wyróżnić można dwa, stojące w opozycji wobec siebie, trendy. Z jednej strony widoczny jest ogólnie panujący konsumpcjonizm, a więc nadmierne przywiązywanie wagi do posiadania dóbr materialnych, z drugiej zaś rosnąca świadomość, że coraz ważniejszym aspektem konsumpcji staje się etyka. W artykule scharakteryzowano oba trendy, a ponadto zwrócono uwagę na ideę zrównoważonej konsumpcji. Przedmiotem rozważań są więc dwa skrajne oblicza współczesnej konsumpcji - konsumpcja nadmierna, niezrównoważona, prowadzącą do nieodwracalnych szkód w środowisku i społeczeństwie, oraz konsumpcja trwała i zrównoważona, prowadząca do poprawy jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń.(abstrakt oryginalny)

In the contemporary consumers' behaviour, one may distinguish the two, opposing each other, trends. On the one hand, there can be seen generally prevailing consumptionism, hence, an excessive attachment of importance to possession of material goods and, on the other hand, the growing awareness that the more and more important aspect of consumption becomes ethics. In the article, there are characterised both trends and, additionally, the author pays attention to the idea of sustainable consumption. The subject of considerations are, therefore, two extreme faces of the contemporary consumption - excessive consumption, unsustainable one, leading to irreversible harms to the environment and society, and the stable and sustainable consumption, leading to improvement of the quality of life of the present and future generations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Bywalec C. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Czy to jeszcze zakupy, czy to już rozrywka, http://www.bankier.p [dostęp: 19.02.2014].
 4. Gerwin M. (2008), Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski - Lokalne Inicjatywy Rozwojowe, Sopot, http://www.sopockainicjatywa.org/earth/pdf/LIR-new.pdf [dostęp: 18.02.2014].
 5. Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 6. Kobylińska A., Zbierzchowska A. (2011), Zrównoważony rozwój w edukacji konsumenckiej - projekt Dolceta, e-mentor nr 2 (39), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 7. Kredyt Trendy (2013), Biuro Informacji Kredytowej, https://www.bik.pl/documents/10158/19945/KredytTrendy_2013_06a.pdf [dostęp: 22.02.2014].
 8. Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa.
 9. Living Planet Report WWF (2012), www.wwf.pl [dostęp: 21.02.2014].
 10. Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Mróz B. (2009), Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, (w:) Oblicza konsumpcjonizmu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 12. Słaby T. (2006), Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
 13. Sustainable Consumption. Facts and Trends: From a business perspective (2008), World Business Council for Sustainable Development, Brussels, http://www.wbcsd.org [dostęp: 20.02.2014].
 14. Szczepański J. (1981), Konsumpcja, a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu