BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samson Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Rozwój idei ochrony konsumenta po 1962 r. : konsument w ujęciu prawnym i ekonomicznym
Development of the Idea of Consumer Protection after 1962 : Consumer in Legal and Economic Terms
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 3 (63), s. 163-174, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Prawo WE, Konsument
Consumer protection, European Community law, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano historię rozwoju idei ochrony konsumenta oraz wpływ tej idei na obecny kształt prawa europejskiego, tak istotnego dla funkcjonowania rynku. Wskazane w artykule postulaty ochrony konsumenta opisano ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego, a zwłaszcza ubezpieczeniowego. W opracowaniu przedstawiono aktualny problem dotyczący braku spójnej definicji konsumenta w różnych aktach prawnych. Pojęcie konsumenta rozpatrzono zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i prawnym, przybliżając dorobek obu nauk w tej materii. (abstrakt oryginalny)

The author presents the history of the idea of consumer protection and its impact on the contemporary European law. The discussed proposals of consumer protection have been described with particular emphasis on the financial market, especially the insurance sector. The paper mentions the problem of the lack of a consistent definition of a consumer in a variety of acts. The concept of consumer is examined in both economic and legal terms, presenting the to-date achievements of science in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji wobec nowych wyzwań. Konsument, przedsiębiorstwo, rynek 2003, Praca zbiorowa, Warszawa.
 2. Banaszak B. 2009 Konstytucja RP. Komentarz 2009 - wersja cyfrowa programu "Legalis", dokument elektroniczny, tryb dostępu: https://sip.legalis.pl/document-view.seam? type=html&documentId= mjxw62zogu 2tanbrgiytk, data wejścia: 14.08.2012].
 3. Council Resolution of 14 April 1975 on apreliminary programme of the European Economic Community for a consumer protection and information policy 1975, OJ C092, 25.04.1975.
 4. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I. 2005 Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, Warszawa.
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-455_ pl.htm?locale=fr, data wejścia: 14.08.2012].
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009r. w prawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. UE(L), Nr 335 z 17 grudnia 2009 r.
 7. Eurobarometr, Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/consumers/ /consumer_empowerment/docs/report_eurobarometer_342_en.pdf, data wejścia: 14.08.2012].
 8. Jagielska M. 2010 Ewolucja ochrony konsumenta wprawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych, Warszawa.
 9. Janczyk M. 2008 Prawo konsumenckie, Poznań.
 10. Kaczorowska S., Kurzyńska-Lipniewicz A. 2009 Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej, Legnica.
 11. Kieżel E. 2007 Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Warszawa.
 12. Łętowska E. 1999 Prawo umów konsumenckich, Warszawa.
 13. Łętowska E. 2001 Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa.
 14. Łętowska E. 2004 Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa.
 15. Łętowska E. 2007 Europejskie prawo umów konsumenckich, [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych, B. Gnela (red.), Kraków.
 16. Maliszewska-Nienartowicz J. 2004 Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń.
 17. Mikłaszewicz P. 2008 Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa unii europejskiej, Warszawa.
 18. Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej 1998, M. Fryźlewicz (red.), Łódź.
 19. Ochrona prawna konsumenta w uregulowaniach publicznoprawnych 1998, J. Kufel (red.), Poznań.
 20. Oręziak L. 1997 Jednolity rynek ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej, Warszawa.
 21. Powłowski A., S. Koroluk 2002 Prawo ochrony konsumentów, Warszawa.
 22. Przewalska K., Orlicki M. 2004 Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz.
 23. Sangowski T. 2001 Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa.
 24. Skory M. 2005 Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Zakamycze.
 25. Special Eurobarometr 2011, No. 342 Consumer Empowerment. Report, TNS Opinion&Social, Bruksela.
 26. Szumlicz T. 2006 Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, nr  6.
 27. Ubezpieczeniem. Podręcznik akademicki 2010, J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Warszawa.
 28. Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2007, Nr 82, poz. 557.
 29. Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. z 2000, Nr 22, poz. 271.
 30. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93.
 31. Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176.
 32. Ustawa z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, Dz.U. z 1990, Nr 55, poz. 321.
 33. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, tj., Dz.U. z 2004, Nr 223, poz. 2268.
 34. Zielona księga w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w  dziedzinie praw konsumenta 2007, K0M(2006) 744, Bruksela.
 35. Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej 2006, Z. Radwański (red.), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu